ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЧИТАЦЬКИЙ СИСТЕМАТИЧНИЙ КАТАЛОГ ЦБ імені І.Я.Франка ЦБС ЖОВТНЕВОГО Р-НУ м. ХАРКОВА

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Центральний читацький систематичний каталог (ЦЧСК) є важливою складовою частиною єдиного довідково-бібліографічного апарату бібліотеки. Йому належить провідна роль серед усіх каталогів і картотек. СК є загальним по призначенню та універсальним за змістом.
2. В ЦЧСК бібліографічні записи розташовуються за галузями знань у відповідності з бібліотечно-бібліографічною класифікацією. Він розкриває зміст єдиного бібліотечного фонду ЦБС і інформує про те, які видання з тієї чи іншої галузі знання чи практичної діяльності є в структурних підрозділах ЦБС:
- на абонементі ЦБ; - в читальному залі ЦБ; - в бібліотеках-філіях сімейного читання.
3. ЦЧСК носить рекомендаційний характер, тому література в ньому відображена не повністю. До каталогу заносяться картки з бібліографічним описом найновіших та найцінніших, або кращих перевидань кожної назви на українській та російській мовах.
4. ЦЧСК створюється на базі друкованих і рукописних карток.
5. ЦЧСК розташовано в читальному залі ЦБ.
6. ЦЧСК ведеться з 1955 по 1992 рр. на російській мові, з 1 січня 1993 року на українській мові.
7. Ведення та редагування ЦЧСК здійснюється згідно плану та методичних рекомендацій.
8. Відповідальні за ведення та редагування ЦЧСК- зав. відділом комплектування ЦБ та зав. відділом обслуговування ЦБ.

ІІ. ПРИЗНАЧЕННЯ ЦЧСК

Призначення ЦЧСК – повно, науково достовірно розкрити читачам бібліотечний фонд ЦБС, оперативно відображати досягнення науки, культури, техніки, актуальні питання суспільного життя. ЦЧСК призначений для використання читачами, а також використовується для внутрішньої роботи бібліотеки.

ІІІ. ФУНКЦІЇ ЦЧСК

ЦЧCК виконує такі функції: інформаційно-пошукову, пізнавальну, знаково-комунікативну.
- Інформаційно-пошукова – одна з найголовніших функцій ЦЧСК. Побудова за галузями знань дає найбільші можливості інформувати читачів про розвиток і досягнення кожної науки, а також оперативно і повно задовольнити їхні запити при доборі потрібної літератури;
- Пізнавальна функція – похідна від інформаційно-пошукової. ЦЧСК дає змогу читачам при доборі літератури з певних питань знайомитись із виданнями суміжних тем, а також підібрати літературу від узагальнюючих тем до конкретних. В ЦЧСК відображені зв’язки між окремими науками, їх супідрядність тощо;
- Знаково-комунікативна функція допомагає дистанційному спілкуванню « читач – каталог – тема».

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА СТРУКТУРА ЦЧСК

1. В ЦЧСК відображаються різні види документів: книги, брошури, географічні карти, атласи, нотні видання і видання образотворчого мистецтва, які мають титульний лист і текст.
2. Бібліографічний опис документів здійснюється згідно із стандартами:
7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»;
7.18-79 «Библиографическое описание картографических произведений»;
7.34-81 «Библиографическое описание изоизданий»;
7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила»;
3582-97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила».
3. Спосіб угрупування матеріалу в каталозі – систематичний, відповідно до таблиць Бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК для масових бібліотек) та доповнень і виправлень до ББК.
4. Усі розділи в ЦЧСК розташовані у відповідності з таблицями ББК, а також з урахуванням доповнень і виправлень до ББК.
5. При необхідності деталізація розділів в ЦЧСК здійснюється Відділом комплектування за допомогою таблиць загальних, територіальних, спеціальних типових ділень.
6. Важлива роль в ЦЧСК належить роздільникам, на яких вміщуються основні відомості: індекс розділу та його найменування; перелік основних ділень розділу, які передають його зміст; пояснювальний текст, що уточнює тематику видань, які відбиваються у розділі; посилання, які допомагають знайти потрібну інформацію.
За одним роздільником збирається не більш, ніж 40-50 карток.
7. У кожному розділі ЦЧСК картки розташовано групами:
Законодавч іматеріали:

- Конституція України;

- Звід законів України;

- Кодекси України;

- Закони України;

- Верховна Рада України:

- сесії;

- постанови.

- Президент України:

- укази;

- розпорядження;

- доповіді;

- виступи та інше.

- Акти Уряду (Кабінету Міністрів):

- постанови;

- декрети.

- Відомчі акти окремих міністерств:

- постанови;

- інструкції;

- правила та інше.

- Місцеві органи влади:

- Обласна Рада;

- Міська Рада;

- Адміністрація району.

- Громадські організації.

Законодавчі матеріали розставлено у зворотно-хронологічному порядку у відповідності до років видання документа.
Книги та брошури.
Книги та брошури – розставлено у алфавітному порядку прізвищ авторів і назв у загальному ряді. Рубрики до знаменних дат, персоналії виділяються за необхідністю. Розділ 83 Літературознавство: - література загального змісту розташована в алфавіті авторів і назв; - персоналії – в алфавіті персоналій, а в межах блоку персоналій – в алфавіті авторів і назв. Розділ 84 Художнялітература: - картки розташовано за алфавітом країн, а в межах блоку країн у алфавіті авторів і назв. Твори одного автора розставлено у наступному порядку: - повне зібрання творів; - зібрання творів; - твори; - вибрані твори; - окремі твори (за алфавітом).
8. Відомості, що занесені на картки каталогу: На лицевому боці: - повний бібліографічний опис документу; - класифікаційні індекси; - авторський знак.
На зворотному боці: - інвентарні номери; - найменування структурних підрозділів ЦБС, в яких знаходиться документ.
9. Регулярно здійснюється вилучення з ЦЧСК карток на документи, що списані за актами.
10. За встановленим терміном проводиться планове редагування ЦЧСК.

V. ОФОРМЛЕННЯ ТА ПРОПАГАНДА КАТАЛОГУ

1. Зовнішнє оформлення – напис над шафою «Центральний читацький систематичний каталог» та написи на етикетках каталожних ящиків. Ящики пронумеровані і розставлені в послідовності каталожних індексів ББК, вказаних на етикетках.
2. Внутрішнє оформлення – роздільники з виступами різної форми: з широким центральним виступом – для ділень першого і другого ступеня. Ділення третього ступеня оформленні роздільниками з виступом зліва. Для ділень четвертого, п’ятого і т.д. ступенів використовуються роздільники з виступом справа.
На виступах роздільників вказані: класифікаційні індекси та назви розділів ББК.

VI. ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ОРГАНІЗАЦІЮ ЦЧСК

1. Положення про систему каталогів і картотек Жовтневої ЦБС; 2. Положення про центральний читацький систематичний каталог. 3. Паспорт-характеристика ЦЧСК.

VII. ДОПОМІЖНИЙ АПАРАТ

1. Допоміжним апаратом до ЦЧСК є алфавітно-предметний покажчик (АПП), його призначення – допомогти читачеві в пошуку літератури з конкретної теми, з конкретного предмета.
АПП має форму картотеки, в якій кожне окреме найменування предметів записане в лівій стороні картки, а в правій вказані індекси тих ділень ЦЧСК, в яких зібрані описи документів про даний предмет або необхідну тему.
Рубрики АПП розташовані в суворому алфавіті (галузі знання, наукові дисципліни, явища, процеси, події, персоналії, найменування колективів, географічні назви та ін.)
Джерелом для створення АПП є зміст розділів ЦЧСК та документи відображені в них, але основне поповнення АПП відбувається в процесі обробки нових надходжень.
2. Правила користування ЦЧСК.
Кол-во просмотров: 671

Комментарии

Для того, чтобы оставить комментарий на сайте, залогиньтесь или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Новости

Календарь

Предыдущая Июнь 2020 Следующая
ПВСЧПСВ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930