Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки

Наказ Міністерства культури і туризму України
від 18 жовтня 2005 року N 745

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 жовтня 2005 р. за N 1285/11565

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства культури і туризму України
від 14 березня 2006 року N 110
,
від 5 березня 2007 року N 11
,
від 11 квітня 2007 року N 26
,
від 12 червня 2007 року N 38
,
від 11 жовтня 2007 року N 67
,
від 1 квітня 2008 року N 18
,
від 24 вересня 2008 року N 44
,
від 18 грудня 2008 року N 54
,
від 31 травня 2010 року N 61
,
від 19 липня 2010 року N 28
,
від 27 жовтня 2010 року N 46
,
від 6 грудня 2010 року N 53
,
від 25 січня 2011 року N 1
,
від 14 лютого 2011 року N 2
,
наказами Міністерства культури України
від 26 квітня 2011 року N 31
,
від 17 червня 2011 року N 464
,
від 9 лютого 2012 року N 90
,
від 29 квітня 2013 року N 367

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами) і від 22.08.2005 N 790 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами) та з метою упорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій культури НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці керівних працівників, художнього, артистичного персоналу, професіоналів, фахівців, службовців, робітників бюджетних установ, закладів та організацій культури, згідно з додатком 1;

(абзац другий пункту 1 у редакції наказу Міністерства
культури і туризму України від 12.06.2007 р. N 38)

схеми тарифних розрядів посад (професій) керівних працівників, художнього, артистичного персоналу, професіоналів, фахівців, службовців, робітників бюджетних установ, закладів та організацій культури згідно з додатками 2 - 6;

показники для віднесення бюджетних установ, закладів і організацій культури до відповідних груп за оплатою праці керівних працівників згідно з додатками 7 - 11.

2. Установити:

1) що посадові оклади заступників керівників бюджетних установ, закладів та організацій культури, заступників керівників структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій встановлюються на 5 - 15 відсотків, головних бухгалтерів - на 10 - 30 відсотків, помічників керівників - на 30 - 40 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів, затвердженими цим наказом;

2) що працівникам установ, закладів та організацій культури, які мають статус національних, може зберігатися при визначенні максимальних розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати, тарифних ставок) додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів, що застосовувався для зазначених працівників згідно з чинним законодавством;

(підпункт 2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства культури і туризму України від 14.02.2011 р. N 2)

3) надбавки працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. Таке обмеження не поширюється на працівників національних закладів (установ).

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР: "народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки за почесні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням.

Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу або організації культури;

в) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

4) доплати працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам бюджетних установ, закладів та організацій культури, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій, їх заступникам;

б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку;

в) за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу або організації культури.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;

г) за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;

5) водіям автотранспортних засобів:

надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям I класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

3. Надати право керівникам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, при яких створені централізовані бухгалтерії, керівникам бюджетних установ, закладів та організацій культури в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах:

а) установлювати працівникам цих установ, закладів та організацій конкретні розміри посадових окладів та доплат і надбавок до них;

б) надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання;

в) затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці.

Преміювання керівників установ, закладів та організацій культури, їх заступників, установлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.

4. У разі, коли посадові оклади окремих категорій працівників за Єдиною тарифною сіткою розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери збільшуються порівняно з посадовими окладами цих категорій працівників (визначеними без урахування підвищень, передбачених умовами оплати праці), що діяли до 1 вересня 2005 року, менше, ніж на відсоток підвищення мінімальної заробітної плати з 1 вересня 2005 року, чи в разі, коли вони зменшуються, таким категоріям працівників установлюється попередній посадовий оклад (без урахування підвищень, передбачених умовами оплати праці), підвищений на 7,1 відсотка.

Працівникам, яким посадові оклади були збережені згідно з законодавством, зберігаються ці розміри посадових окладів, якщо вони перевищують розміри посадових окладів, визначені за новими умовами оплати праці, і не підвищуються на відсоток підвищення мінімальної заробітної плати.

5. Умови оплати праці, передбачені цим наказом, застосовуються при обчисленні заробітної плати працівників бюджетних установ, закладів та організацій культури незалежно від відомчого підпорядкування.

6. Оплата праці працівників, посади яких не визначені цим наказом, здійснюється відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей бюджетної сфери.

7. Керівникам бюджетних установ, закладів та організацій культури в межах затвердженого фонду заробітної плати встановити посадові оклади (ставки заробітної плати) працівникам, виходячи із схем тарифних розрядів, передбачених додатками 2 - 6.

8. Уважати такими, що втратили чинність, накази Міністерства культури і мистецтв України від 19.04.2001 N 204 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій культури" (із змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.04.2001 за N 366/5557, від 16.01.2002 N 20 "Про оплату праці працівників національних закладів культури (мистецьких)" (із змінами), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.01.2002 за N 46/6334, від 16.01.2002 N 19 "Про оплату праці працівників національних закладів культури" (із змінами), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.01.2002 за N 45/6333, від 10.02.2003 N 67 "Про оплату праці працівників Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника" (із змінами), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.02.2003 за N 175/7496, від 10.06.2002 N 366 "Про оплату праці працівників Національного заповідника "Софія Київська" (із змінами), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.06.2002 за N 511/6799.

9. Ці умови застосовуються з 1 вересня 2005 року.

10. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра В. В. Корнієнка.

Міністр

І. Д. Ліховий

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра праці
та соціальної політики України


Н. І. Іванова

Заступник Міністра фінансів
України


В. М. Матвійчук

Голова Центрального комітету
профспілки працівників культури
УкраїниЛ. Ф. Перелигіна

РОЗМІРИ
посадових окладів (ставок заробітної плати) керівних працівників, художнього, артистичного персоналу, професіоналів, фахівців, службовців, робітників бюджетних установ, закладів та організацій культури, визначені на основі
Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

Примітки:

1. У 2013 році посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду з 01 січня - 852 гривні.

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

Заступник начальника управління
оплати праці та бюджетних програм -
начальник відділу оплати праціВ. О. Музиченко

(додаток 1 у редакції наказів Міністерства
культури і туризму України від 14.03.2006 р. N 110
,
від 05.03.2007 р. N 11
,
від 11.04.2007 р. N 26
,
від 12.06.2007 р. N 38
,
від 01.04.2008 р. N 18
,
від 24.09.2008 р. N 44
,
із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства
культури і туризму України від 18.12.2008 р. N 54
,
від 31.05.2010 р. N 61
,
від 19.07.2010 р. N 28
,
від 27.10.2010 р. N 46
,
від 06.12.2010 р. N 53
,
від 25.01.2011 р. N 1
,
наказами Міністерства культури
України від 26.04.2011 р. N 31
,
від 17.06.2011 р. N 464
,
від 09.02.2012 р. N 90
,
від 29.04.2013 р. N 367)

Схема тарифних розрядів посад керівних працівників, художнього та артистичного персоналу театрів

Таблиця 1

Посади

Тарифні розряди

Національні театри

Академічні театри

Театри опери та балету, державні обласні, київські та севастопольські міські драматичні, музично-драматичні, музичні театри, ТЮГи та театри ляльок

Державні обласні пересувні, міські театри та театри-студії

1

2

3

4

5

Керівні працівники

З 1 січня 2008 року

Генеральний директор (директор)

17 - 18

16 - 17

15 - 16

15

Директор-розпорядник

16 - 17

15 - 16

14 - 15

14

Директор комерційний

16 - 17

15 - 16

14 - 15

14

Головний інженер

16 - 17

15 - 16

14 - 15

14

Начальники відділів, служб, цехів з основних видів діяльності

13 - 15

12 - 14

12 - 13

11 - 12

Головний адміністратор

13 - 15

12 - 14

12 - 13

11 - 12

Начальники інших відділів, лабораторій, дільниць, змін, майстерень

13 - 14

12 - 13

11 - 12

10 - 11

Начальник бюро

12 - 13

11 - 12

10 - 11

10

З 1 січня 2009 року

Генеральний директор (директор)

21 - 22

20 - 21

17 - 18

17

Директор-розпорядник

20 - 21

19 - 20

16 - 17

16

Директор комерційний

20 - 21

19 - 20

16 - 17

16

Головний інженер

20 - 21

19 - 20

16 - 17

16

Начальники відділів, служб, цехів з основних видів діяльності

17 - 19

16 - 18

16

15

Головний адміністратор

17 - 19

16 - 18

16

15

Начальники інших відділів, лабораторій, дільниць, змін, майстерень

17 - 18

16 - 17

13 - 14

13 - 14

Начальник бюро

16 - 17

15 - 16

13

13

1. Посадові оклади керівників театрів-студій вищих навчальних закладів мистецтва і культури встановлюються на рівні посадових окладів директорів-розпорядників.

2. Посадові оклади директорів творчих колективів у складі театрів установлюються на 3 відсотки менше від посадових окладів відповідних працівників.

1

2

3

4

5

Художній персонал

з 1 січня 2008 року

Керівник художній

16 - 17

15 - 16

14 - 15

13 - 14

Головний режисер

16 - 17

15 - 16

14 - 15

13 - 14

Головні: балетмейстер, хормейстер, диригент, художник

16 - 17

15 - 16

14 - 15

13 - 14

Режисер-постановник, балетмейстер-постановник, художник-постановник

15 - 16

14 - 15

13 - 14

12 - 13

Диригенти всіх категорій

13 - 15

12 - 14

11 - 13

11 - 12

Режисер, балетмейстер, хормейстер

14 - 15

13 - 14

12 - 13

11 - 12

Концертмейстер з класу вокалу (балету)

14 - 15

13 - 14

12 - 13

11 - 12

Керівник літературно-драматургічної частини

14 - 15

13 - 14

12 - 13

11 - 12

Керівник музичної частини

14 - 15

13 - 14

12 - 13

11 - 12

Художники всіх спеціальностей

14 - 15

13 - 14

12 - 13

11 - 12

Завідувач художньо-постановочної частини

14 - 15

13 - 14

12 - 13

11 - 12

Завідувач трупи

14 - 15

13 - 14

12 - 13

11 - 12

Помічники керівника художнього (головних спеціалістів: режисера, диригента, балетмейстера, хормейстера)

13 - 14

12 - 13

11 - 12

10 - 11

Репетитор з балету (вокалу)

12 - 13

11 - 12

10 - 11

9 - 10

Репетитор з техніки мови

12 - 13

11 - 12

10 - 11

9 - 10

Помічники: режисера, диригента, балетмейстера, хормейстера, художника

12 - 13

11 - 12

10 - 11

9 - 10

Звукорежисер:

вищої категорії

13 - 14

12 - 13

11 - 12

10 - 11

I категорії

12 - 13

11 - 12

10 - 11

9 - 10

II категорії

12

10 - 11

10

9

Керівник художній цеху:
балету, опери

14 - 15

13 - 14

12 - 13

11 - 12

Завідувач режисерської частини

14 - 15

13 - 14

12 - 13

11 - 12

Звукооператор

12 - 13

11 - 12

10 - 11

9 - 10

Асистент режисера (балетмейстера, диригента, хормейстера)

12 - 13

11 - 12

10 - 11

9 - 10

Суфлер

12

10 - 11

9 - 10

9

з 1 січня 2009 року

Керівник художній

20 - 21

19 - 20

16 - 17

15 - 16

Головний режисер

20 - 21

19 - 20

16 - 17

15 - 16

Головні: балетмейстер, хормейстер, диригент, художник

20 - 21

19 - 20

16 - 17

15 - 16

Режисер-постановник, балетмейстер-постановник, художник-постановник

19 - 20

16 - 17

15 - 16

14 - 15

Диригенти всіх категорій

17 - 19

16 - 18

13 - 15

13 - 14

Режисер, балетмейстер, хормейстер

18 - 19

17 - 18

14 - 15

13 - 14

Концертмейстер з класу вокалу (балету)

18 - 19

17 - 18

14 - 15

13 - 14

Керівник літературно-драматургічної частини

18 - 19

17 - 18

14 - 15

13 - 14

Керівник музичної частини

18 - 19

17 - 18

14 - 15

13 - 14

Художники всіх спеціальностей

18 - 19

17 - 18

14 - 15

13 - 14

Завідувач художньо-постановочної частини

18 - 19

17 - 18

14 - 15

13 - 14

Завідувач трупи

18 - 19

17 - 18

14 - 15

13 - 14

Помічники керівника художнього (головних спеціалістів: режисера, диригента, балетмейстера, хормейстера)

17 - 18

16 - 17

13 - 14

12 - 13

Репетитор з балету (вокалу)

16 - 17

15 - 16

12 - 13

12

Репетитор з техніки мови

16 - 17

15 - 16

12 - 13

12

Помічники: режисера, диригента, балетмейстера, хормейстера, художника

16 - 17

15 - 16

12 - 13

12

Звукорежисер:

вищої категорії

17 - 18

16 - 17

13 - 14

13 - 14

I категорії

16 - 17

15 - 16

12 - 13

12 - 13

II категорії

16

15

12

12

Керівник художній цеху:
балету, опери

18 - 19

17 - 18

14 - 15

13 - 14

Завідувач режисерської частини

18 - 19

17 - 18

14 - 15

13 - 14

Звукооператор

16 - 17

15 - 16

12 - 13

12 - 13

Асистент режисера (балетмейстера, диригента, хормейстера)

16 - 17

15 - 16

12 - 13

12 - 13

Суфлер

16

13 - 15

12

12

1. Посадові оклади керівників художніх, головних: режисерів, диригентів, балетмейстерів, хормейстерів, художників творчих колективів у складі театрів установлюються на 3 відсотки менше від посадових окладів відповідних працівників.

2. Посадові оклади художнього персоналу театрів-студій вищих навчальних закладів мистецтва і культури встановлюються на рівні посадових окладів аналогічних категорій працівників відповідного жанру.

1

2

3

4

5

Артистичний персонал

з 1 січня 2008 року

Артисти - провідні майстри сцени

14 - 16

13 - 15

12 - 14

11 - 13

Артисти-вокалісти (солісти):

вищої категорії

14 - 15

13 - 14

12 - 13

11 - 12

I категорії

13 - 14

12 - 13

11 - 12

10 - 11

II категорії

12 - 13

11 - 12

10 - 11

9 - 10

Артисти (театру драми, юного глядача), артисти-ляльководи театру ляльок:

вищої категорії

14 - 15

13 - 14

12 - 13

11 - 12

I категорії

13 - 14

12 - 13

11 - 12

10 - 11

II категорії

12 - 13

11 - 12

10 - 11

9 - 10

Артисти балету:

вищої категорії

14 - 15

13 - 14

12 - 13

11 - 12

I категорії

13 - 14

12 - 13

11 - 12

10 - 11

II категорії

12 - 13

11 - 12

10 - 11

9 - 10

Артисти оркестру:

вищої категорії (солісти, концертмейстери)

14 - 15

13 - 14

12 - 13

11 - 12

I категорії

13 - 14

12 - 13

11 - 12

10 - 11

II категорії

12 - 13

11 - 12

10 - 11

9 - 10

Артисти хору:

вищої категорії

13 - 14

12 - 13

11 - 12

10 - 11

I категорії

12 - 13

11 - 12

10 - 11

9 - 10

II категорії

11 - 12

10 - 11

9 - 10

8 - 9

Артисти-стажисти

11 - 13

10 - 12

9 - 11

8 - 10

Артисти допоміжного складу

10 - 11

9 - 10

8 - 9

7 - 8

з 1 січня 2009 року

Артисти - провідні майстри сцени

18 - 20

17 - 19

15 - 17

14 - 16

Артисти-вокалісти (солісти):

вищої категорії

17 - 19

16 - 18

14 - 16

13 - 15

I категорії

16 - 18

15 - 17

13 - 15

12 - 14

II категорії

15 - 17

14 - 16

12 - 14

11 - 13

Артисти (театру драми, юного глядача), артисти-ляльководи театру ляльок:

вищої категорії

17 - 19

16 - 18

14 - 16

13 - 15

I категорії

16 - 18

15 - 17

13 - 15

12 - 14

II категорії

15 - 17

14 - 16

12 - 14

11 - 13

Артисти балету:

вищої категорії

17 - 19

16 - 18

14 - 16

13 - 15

I категорії

16 - 18

15 - 17

13 - 15

12 - 14

II категорії

15 - 17

14 - 16

12 - 14

11 - 13

Артисти оркестру:

вищої категорії (солісти, концертмейстери)

17 - 19

16 - 18

14 - 16

13 - 15

I категорії

16 - 18

15 - 17

13 - 15

12 - 14

II категорії

15 - 17

14 - 16

12 - 14

11 - 13

Артисти хору:

вищої категорії

16 - 18

15 - 17

13 - 15

12 - 14

I категорії

15 - 17

14 - 16

12 - 14

11 - 13

II категорії

14 - 16

13 - 15

11 - 13

10 - 12

Артисти-стажисти

14 - 17

13 - 16

11 - 14

10 - 13

Артисти допоміжного складу

12 - 13

11 - 12

10 - 11

9 - 10

1. У театрах, у яких трупа складається з труп різних жанрів, посадові оклади працівникам установлюються в розмірах, передбачених для артистів відповідних жанрів.

2. Посадові оклади артистичного персоналу театрів-студій вищих навчальних закладів мистецтва і культури встановлюються в розмірах, передбачених для артистів відповідних жанрів.

Схема тарифних розрядів посад керівних працівників, художнього та артистичного персоналу концертних організацій

Таблиця 2

Посади

Тарифні розряди

Концертні організації, художні колективи, концертні зали

Національні

Академічні

Державного підпорядкування

Республік - канського (Автономної Республіки Крим), обласного підпорядкування, міст Києва, Севастополя

Міського підпорядкування

1

2

3

4

5

6

Керівні працівники

з 1 січня 2008 року

Генеральний директор (директор)

17 - 18

16 - 17

15 - 16

15

15

Директор-розпорядник

16 - 17

15 - 16

14 - 15

14

14

Директор комерційний

16 - 17

15 - 16

14 - 15

14

14

Головний інженер

16 - 17

15 - 16

14 - 15

14

14

Начальники відділів (служб, цехів) з основних видів діяльності

13 - 15

12 - 14

12 - 13

11 - 12

11

Головний адміністратор

13 - 15

12 - 14

12 - 13

11 - 12

11

Начальники інших відділів, лабораторій, дільниць, змін, майстерень

13 - 14

12 - 13

11 - 12

10 - 11

10

Начальник бюро (сектору)

12 - 13

11 - 12

10 - 11

10

-

з 1 січня 2009 року

Генеральний директор (директор)

21 - 22

20 - 21

17 - 18

17

17

Директор-розпорядник

20 - 21

19 - 20

16 - 17

16

16

Директор комерційний

20 - 21

19 - 20

16 - 17

16

16

Головний інженер

20 - 21

19 - 20

16 - 17

16

16

Начальники відділів (служб, цехів) з основних видів діяльності

17 - 19

16 - 18

16

15

15

Головний адміністратор

17 - 19

16 - 18

16

15

15

Начальники інших відділів, лабораторій, дільниць, змін, майстерень

17 - 18

16 - 17

14

14

14

Начальник бюро (сектору)

16 - 17

15 - 16

13

13

-

1. Посадові оклади директорів творчих колективів у складі концертних організацій установлюються на 3 відсотки менше від посадових окладів відповідних працівників.

2. Колективи, які не мають свого приміщення, посади головних інженерів не вводять.

1

2

3

4

5

6

Художній персонал

з 1 січня 2008 року

Керівник художній

16 - 17

15 - 16

14 - 15

13 - 14

12 - 13

Головний режисер

16 - 17

15 - 16

14 - 15

13 - 14

12 - 13

Головні: балетмейстер, хормейстер, диригент, художник

16 - 17

15 - 16

14 - 15

13 - 14

12 - 13

Режисер-постановник, балетмейстер-постановник, художник-постановник

15 - 16

13 - 15

12 - 13

11 - 12

11

Диригенти всіх категорій

13 - 15

12 - 14

11 - 13

11 - 12

11

Режисер, режисер театралізованих заходів та свят

13 - 15

13 - 14

11 - 13

10 - 12

11

Хормейстер, балетмейстер

14 - 15

13 - 14

11 - 13

10 - 12

11

Художники всіх спеціальностей

14 - 15

13 - 14

11 - 13

10 - 12

10 - 11

Керівник літературно-драматургічної частини

14 - 15

13 - 14

12 - 13

11 - 12

10 - 11

Завідувач художньо-постановочної частини

14 - 15

13 - 14

12 - 13

11 - 12

10 - 11

Керівник музичної частини

14 - 15

13 - 14

12 - 13

11 - 12

10 - 11

Помічники керівника художнього (головних спеціалістів: режисера, диригента, балетмейстера, хормейстера)

13 - 14

12 - 13

11 - 12

10 - 11

10

Концертмейстер з класу вокалу (балету)

14 - 15

13 - 14

12 - 13

11 - 12

10 - 11

Репетитор з вокалу (балету, техніки мови)

12 - 13

12 - 13

10 - 11

9 - 10

9

Асистент диригента

12 - 13

11 - 12

10 - 11

9 - 10

9

Асистент режисера (хормейстера, балетмейстера)

12 - 13

11 - 12

10 - 11

9 - 10

9

Звукорежисер:

вищої категорії

13 - 14

12 - 13

11 - 12

10 - 11

10 - 11

I категорії

12 - 13

11 - 12

10 - 11

9 - 10

9 - 10

II категорії

12

10 - 11

9 - 10

9

9

Звукооператор

12 - 13

11 - 12

10 - 11

9 - 10

9 - 10

Помічники: диригента, хормейстера, балетмейстера

12 - 13

11 - 12

10 - 11

9 - 10

9

з 1 січня 2009 року

Керівник художній

20 - 21

19 - 20

16 - 17

15 - 16

14 - 15

Головний режисер

20 - 21

19 - 20

16 - 17

15 - 16

14 - 15

Головні: балетмейстер, хормейстер, диригент, художник

20 - 21

19 - 20

16 - 17

15 - 16

14 - 15

Режисер-постановник, балетмейстер-постановник, художник-постановник

19 - 20

18 - 19

15 - 16

14 - 15

13 - 14

Диригенти всіх категорій

17 - 19

16 - 18

13 - 15

13 - 14

13 - 14

Режисер, режисер театралізованих заходів та свят

18 - 19

17 - 18

14 - 15

13 - 14

13 - 14

Хормейстер, балетмейстер

18 - 19

17 - 18

14 - 15

13 - 14

13 - 14

Художники всіх спеціальностей

18 - 19

17 - 18

14 - 15

13 - 14

13 - 14

Керівник літературно-драматургічної частини

18 - 19

17 - 18

14 - 15

13 - 14

13 - 14

Завідувач художньо-постановочної частини

18 - 19

17 - 18

14 - 15

13 - 14

13 - 14

Керівник музичної частини

18 - 19

17 - 18

14 - 15

13 - 14

13 - 14

Помічники керівника художнього (головних спеціалістів: режисера, диригента, балетмейстера, хормейстера)

17 - 18

16 - 17

13 - 14

12 - 13

12 - 13

Концертмейстер з класу вокалу (балету)

18 - 19

17 - 18

14 - 15

13 - 14

13 - 14

Репетитор з вокалу (балету, техніки мови)

16 - 17

15 - 16

12 - 13

12

12

Асистент диригента

16 - 17

15 - 16

12 - 13

12

12

Асистент режисера (хормейстера, балетмейстера)

16 - 17

15 - 16

12 - 13

12

12

Звукорежисер:

вищої категорії

17 - 18

16 - 17

13 - 14

13 - 14

13 - 14

I категорії

16 - 17

15 - 16

12 - 13

12 - 13

12 - 13

II категорії

16

14 - 15

12

12

12

Звукооператор

16 - 17

15 - 16

12 - 13

12 - 13

12 - 13

Помічники: диригента, хормейстера, балетмейстера

16 - 17

15 - 16

12 - 13

12 - 13

12 - 13

Посадові оклади керівників художніх, головних: режисерів, диригентів, балетмейстерів, хормейстерів, художників творчих колективів у складі концертних організацій установлюються на 3 відсотки менше від посадових окладів відповідних працівників.

1

2

3

4

5

6

Артистичний персонал

з 1 січня 2008 року

Артисти-вокалісти (солісти, оперні, камерні, солісти-бандуристи):

провідні майстри сцени

14 - 16

13 - 15

12 - 14

11 - 13

10 - 12

вищої категорії

13 - 15

12 - 14

11 - 13

10 - 12

9 - 11

I категорії

12 - 14

11 - 13

10 - 12

9 - 11

8 - 10

II категорії

11 - 13

10 - 12

9 - 11

8 - 10

8 - 9

Артисти-солісти-інструменталісти; бандуристи-інструменталісти:

вищої категорії

13 - 15

12 - 14

11 - 13

10 - 12

9 - 11

I категорії

12 - 14

11 - 13

10 - 12

9 - 11

8 - 10

II категорії

11 - 13

10 - 12

9 - 11

8 - 10

8 - 9

Артисти балету (солісти):

вищої категорії

13 - 15

12 - 14

11 - 13

10 - 12

9 - 11

I категорії

12 - 14

11 - 13

10 - 12

9 - 11

8 - 10

II категорії

11 - 13

10 - 12

9 - 11

8 - 10

8 - 9

Артисти-вокалісти (солісти, музичної комедії, естради):

вищої категорії

13 - 15

12 - 14

11 - 13

10 - 12

9 - 11

I категорії

12 - 14

11 - 13

10 - 12

9 - 11

8 - 10

II категорії

11 - 13

10 - 12

9 - 11

8 - 10

8 - 9

Артисти, що ведуть концерти:

вищої категорії

12 - 14

11 - 13

10 - 12

9 - 11

8 - 10

I категорії

11 - 13

10 - 12

9 - 11

8 - 10

7 - 9

II категорії

10 - 12

9 - 11

8 - 10

8 - 9

7 - 8

Артисти естрадно-спортивного, ілюзійного та інших оригінальних естрадних жанрів:

вищої категорії

12 - 14

11 - 13

10 - 12

9 - 11

8 - 10

I категорії

11 - 13

10 - 12

9 - 11

8 - 10

7 - 9

II категорії

10 - 12

9 - 11

8 - 10

8 - 9

7 - 8

Лектори (музикознавці, мистецтвознавці):

вищої категорії

12 - 14

11 - 13

10 - 12

9 - 11

8 - 10

I категорії

11 - 13

10 - 12

9 - 11

8 - 10

7 - 9

II категорії

10 - 12

9 - 11

8 - 10

8 - 9

7 - 8

Артисти симфонічного (камерного) оркестру:

вищої категорії

13 - 15

12 - 14

11 - 13

10 - 12

9 - 11

I категорії

12 - 14

11 - 13

10 - 12

9 - 11

8 - 10

II категорії

11 - 13

10 - 12

9 - 11

8 - 10

8 - 9

Артисти естрадно-симфонічного оркестру:

вищої категорії

12 - 14

11 - 13

10 - 12

9 - 11

8 - 10

I категорії

11 - 13

10 - 12

9 - 11

8 - 10

7 - 9

II категорії

10 - 12

9 - 11

8 - 10

8 - 9

7 - 8

Артисти духового оркестру:

вищої категорії

12 - 14

11 - 13

10 - 12

9 - 11

8 - 10

I категорії

11 - 13

10 - 12

9 - 11

8 - 10

7 - 9

II категорії

10 - 12

9 - 11

8 - 10

8 - 9

7 - 8

Артисти оркестру (ансамблю) народних інструментів:

вищої категорії

12 - 14

11 - 13

10 - 12

9 - 11

8 - 10

I категорії

11 - 13

10 - 12

9 - 11

8 - 10

7 - 9

II категорії

10 - 12

9 - 11

8 - 10

8 - 9

7 - 8

Артисти хорового колективу (академічного):

вищої категорії

13 - 15

12 - 14

11 - 13

10 - 12

9 - 11

I категорії

12 - 14

11 - 13

10 - 12

9 - 11

8 - 10

II категорії

11 - 13

10 - 12

9 - 11

8 - 10

8 - 9

Артисти народного хору, хору ансамблю пісні й танцю:

вищої категорії

12 - 14

11 - 13

10 - 12

9 - 11

8 - 10

I категорії

11 - 13

10 - 12

9 - 11

8 - 10

7 - 9

II категорії

10 - 12

9 - 11

8 - 10

8 - 9

7 - 8

Артисти танцювального колективу, балету ансамблю пісні й танцю:

вищої категорії

12 - 14

11 - 13

10 - 12

9 - 11

8 - 10

I категорії

11 - 13

10 - 12

9 - 11

8 - 10

7 - 9

II категорії

10 - 12

9 - 11

8 - 10

8 - 9

7 - 8

Артисти камерного ансамблю (академічного):

вищої категорії

13 - 15

12 - 14

11 - 13

10 - 12

9 - 11

I категорії

12 - 14

11 - 13

10 - 12

9 - 11

8 - 10

II категорії

11 - 13

10 - 12

9 - 11

8 - 10

8 - 9

Акомпаніатори, концертмейстери:

вищої категорії

12 - 14

11 - 13

10 - 12

9 - 11

8 - 10

I категорії

11 - 13

10 - 12

9 - 11

8 - 10

7 - 9

II категорії

10 - 12

9 - 11

8 - 10

8 - 9

7 - 8

Артисти розмовного жанру:

вищої категорії

12 - 14

11 - 13

10 - 12

9 - 11

8 - 10

I категорії

11 - 13

10 - 12

9 - 11

8 - 10

7 - 9

II категорії

10 - 12

9 - 11

8 - 10

8 - 9

7 - 8

Артисти естрадного оркестру (ансамблю):

вищої категорії

12 - 14

11 - 13

10 - 12

9 - 11

8 - 10

I категорії

11 - 13

10 - 12

9 - 11

8 - 10

7 - 9

II категорії

10 - 12

9 - 11

8 - 10

8 - 9

7 - 8

Артисти допоміжного складу

9 - 11

8 - 10

7 - 9

8

7

з 1 січня 2009 року

Артисти-вокалісти (солісти, оперні, камерні, солісти-бандуристи):

провідні майстри сцени

18 - 20

17 - 19

15 - 17

14 - 16

13 - 15

вищої категорії

17 - 19

16 - 18

14 - 16

13 - 15

12 - 14

I категорії

16 - 18

15 - 17

13 - 15

12 - 14

11 - 13

II категорії

15 - 17

14 - 16

12 - 14

11 - 13

10 - 12

Артисти-солісти-інструменталісти; бандуристи-інструменталісти:

вищої категорії

17 - 19

16 - 18

14 - 16

13 - 15

12 - 14

I категорії

16 - 18

15 - 17

13 - 15

12 - 14

11 - 13

II категорії

15 - 17

14 - 16

12 - 14

11 - 13

10 - 12

Артисти балету (солісти):

вищої категорії

17 - 19

16 - 18

14 - 16

13 - 15

12 - 14

I категорії

16 - 18

15 - 17

13 - 15

12 - 14

11 - 13

II категорії

15 - 17

14 - 16

12 - 14

11 - 13

10 - 12

Артисти-вокалісти (солісти, музичної комедії, естради):

вищої категорії

17 - 19

16 - 18

14 - 16

13 - 15

12 - 14

I категорії

16 - 18

15 - 17

13 - 15

12 - 14

11 - 13

II категорії

15 - 17

14 - 16

12 - 14

11 - 13

10 - 12

Артисти, що ведуть концерти:

вищої категорії

16 - 18

15 - 17

13 - 15

12 - 14

11 - 13

I категорії

15 - 17

14 - 16

12 - 14

11 - 13

10 - 12

II категорії

14 - 16

13 - 15

11 - 13

10 - 12

9 - 11

Артисти естрадно-спортивного, ілюзійного та інших оригінальних естрадних жанрів:

вищої категорії

16 - 18

15 - 17

13 - 15

12 - 14

11 - 13

I категорії

15 - 17

14 - 16

12 - 14

11 - 13

10 - 12

II категорії

14 - 16

13 - 15

11 - 13

10 - 12

9 - 11

Лектори (музикознавці, мистецтвознавці):

вищої категорії

16 - 18

15 - 17

13 - 15

12 - 14

11 - 13

I категорії

15 - 17

14 - 16

12 - 14

11 - 13

10 - 12

II категорії

14 - 16

13 - 15

11 - 13

10 - 12

9 - 11

Артисти симфонічного (камерного) оркестру:

вищої категорії

17 - 19

16 - 18

14 - 16

13 - 15

12 - 14

I категорії

16 - 18

15 - 17

13 - 15

12 - 14

11 - 13

II категорії

15 - 17

14 - 16

12 - 14

11 - 13

10 - 12

Артисти естрадно-симфонічного оркестру:

вищої категорії

16 - 18

15 - 17

13 - 15

12 - 14

11 - 13

I категорії

15 - 17

14 - 16

12 - 14

11 - 13

10 - 12

II категорії

14 - 16

13 - 15

11 - 13

10 - 12

9 - 11

Артисти духового оркестру:

вищої категорії

16 - 18

15 - 17

13 - 15

12 - 14

11 - 13

I категорії

15 - 17

14 - 16

12 - 14

11 - 13

10 - 12

II категорії

14 - 16

13 - 15

11 - 13

10 - 12

9 - 11

Артисти оркестру (ансамблю) народних інструментів:

вищої категорії

16 - 18

15 - 17

13 - 15

12 - 14

11 - 13

I категорії

15 - 17

14 - 16

12 - 14

11 - 13

10 - 12

II категорії

14 - 16

13 - 15

11 - 13

10 - 12

9 - 11

Артисти хорового колективу (академічного):

вищої категорії

17 - 19

16 - 18

14 - 16

13 - 15

12 - 14

I категорії

16 - 18

15 - 17

13 - 15

12 - 14

11 - 13

II категорії

15 - 17

14 - 16

12 - 14

11 - 13

10 - 12

Артисти народного хору, хору ансамблю пісні й танцю:

вищої категорії

16 - 18

15 - 17

13 - 15

12 - 14

11 - 13

I категорії

15 - 17

14 - 16

12 - 14

11 - 13

10 - 12

II категорії

14 - 16

13 - 15

11 - 13

10 - 12

9 - 11

Артисти танцювального колективу, балету ансамблю пісні й танцю:

вищої категорії

16 - 18

15 - 17

13 - 15

12 - 14

11 - 13

I категорії

15 - 17

14 - 16

12 - 14

11 - 13

10 - 12

II категорії

14 - 16

13 - 15

11 - 13

10 - 12

9 - 11

Артисти камерного ансамблю (академічного):

вищої категорії

17 - 19

16 - 18

14 - 16

13 - 15

12 - 14

I категорії

16 - 18

15 - 17

13 - 15

12 - 14

11 - 13

II категорії

15 - 17

14 - 16

12 - 14

11 - 13

10 - 12

Акомпаніатори, концертмейстери:

вищої категорії

16 - 18

15 - 17

13 - 15

12 - 14

11 - 13

I категорії

15 - 17

14 - 16

12 - 14

11 - 13

10 - 12

II категорії

14 - 16

13 - 15

11 - 13

10 - 12

9 - 11

Артисти розмовного жанру:

вищої категорії

16 - 18

15 - 17

13 - 15

12 - 14

11 - 13

I категорії

15 - 17

14 - 16

12 - 14

11 - 13

10 - 12

II категорії

14 - 16

13 - 15

11 - 13

10 - 12

9 - 11

Артисти естрадного оркестру (ансамблю):

вищої категорії

16 - 18

15 - 17

13 - 15

12 - 14

11 - 13

I категорії

15 - 17

14 - 16

12 - 14

11 - 13

10 - 12

II категорії

14 - 16

13 - 15

11 - 13

10 - 12

9 - 11

Артисти допоміжного складу

12 - 14

11 - 13

10 - 12

9 - 11

9 - 10

Посадові оклади артистів оркестрів і ансамблів культурно-освітніх закладів, об'єднань музичних ансамблів, кінотеатрів, ресторанів і бюро побутових послуг установлюються в розмірах, передбачених для артистів естрадних оркестрів і ансамблів, які мають відповідну кваліфікаційну категорію.

Схема тарифних розрядів посад керівних працівників музеїв, закладів музейного типу, виставок, панорам

Таблиця 3

Посади

Тарифні розряди відповідно до груп музеїв, закладів музейного типу, виставок, панорам

Національні

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

Керівні працівники

з 1 січня 2008 року

Генеральний директор (директор)

15 - 17

14 - 15

13 - 14

12 - 13

11 - 12

Завідувач філіалу музею

14 - 16

12 - 14

11 - 13

10 - 12

-

Головний зберігач фондів

14 - 16

12 - 14

11 - 13

10 - 12

11

Головні: художник, архітектор, інженер

14 - 16

12 - 14

11 - 13

10 - 12

11

Учений секретар

14 - 16

12 - 14

11 - 13

-

-

Завідувачі: відділу реставрації, реставраційної майстерні

13 - 15

11 - 13

10 - 12

9 - 11

8 - 10

Начальник (завідувач) відділу з основного виду діяльності

13 - 15

11 - 13

10 - 12

9 - 11

8 - 10

Начальник (завідувач) іншого відділу

12 - 14

10 - 12

9 - 11

8 - 10

8 - 9

Завідувач виставки (пересувної)

12 - 14

10 - 12

9 - 11

8 - 10

9

Завідувач лабораторії

12 - 14

10 - 12

9 - 11

8 - 10

9

Завідувач сектору

10 - 13

9 - 11

8 - 10

8 - 9

8

з 1 січня 2009 року

Генеральний директор (директор)

18 - 20

15 - 16

14 - 15

13 - 14

12 - 13

Завідувач філіалу музею

17 - 19

13 - 15

12 - 14

12 - 13

-

Головний зберігач фондів

17 - 19

13 - 15

12 - 14

12 - 13

12

Головні: художник, архітектор, інженер

17 - 19

13 - 15

12 - 14

12 - 13

12

Учений секретар

17 - 19

13 - 15

12 - 14

-

-

Завідувачі: відділу реставрації, реставраційної майстерні

16 - 18

12 - 14

11 - 13

10 - 12

9 - 11

Начальник (завідувач) відділу з основного виду діяльності

16 - 18

12 - 14

11 - 13

10 - 12

9 - 11

Начальник (завідувач) іншого відділу

15 - 17

11 - 13

10 - 12

9 - 11

10

Завідувач виставки (пересувної)

15 - 17

11 - 13

10 - 12

9 - 11

10

Завідувач лабораторії

15 - 17

11 - 13

10 - 12

9 - 11

10

Завідувач сектору

14 - 16

12

9 - 11

10

9

1. Посадові оклади керівників установ з обсягами роботи нижче показників IV групи установлюються на 10 відсотків нижче відповідної категорії працівників цих закладів, що належать до IV групи за оплатою праці.

2. Посадові оклади завідувачів музеїв, яким надано статус "народних", установлюються на 10 відсотків менше завідувача музейного відділу закладу, що належить до IV групи за оплатою праці.

3. Посадові оклади завідувачів музеїв на правах відділів установлюються на 5 відсотків вище від посадових окладів завідувачів відділів з основних видів діяльності відповідної категорії.

4. Посадові оклади директорів державних заповідників установлюються на 10 відсотків вище від посадових окладів, передбачених для керівників відповідних закладів, що належать до I групи за оплатою праці.

5. Посадові оклади інших працівників заповідників установлюються на рівні посадових окладів аналогічних працівників закладів, що належать до I групи за оплатою праці.

Схема тарифних розрядів посад керівних працівників бібліотек, централізованих бібліотечних систем

Таблиця 4

Посади

Тарифні розряди відповідно до груп бібліотек, централізованих бібліотечних систем (їх філіалів)

Національні

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

Керівні працівники

з 1 січня 2008 року

Генеральний директор (директор) бібліотеки, централізованої бібліотечної системи

15 - 17

14 - 15

13 - 14

12 - 13

11 - 12

Завідувач бібліотеки

14 - 16

12 - 14

11 - 13

10 - 12

11

Завідувач філіалу бібліотеки, централізованої бібліотечної системи

14 - 16

12 - 14

11 - 13

10 - 12

11

Учений секретар

14 - 16

12 - 14

11 - 13

-

-

Начальники (завідувачі) відділів з основних видів діяльності

13 - 15

11 - 13

10 - 12

9 - 11

10

Начальники (завідувачі) інших відділів

12 - 14

12

11

10

9

Завідувачі секторів з основних видів діяльності

12 - 14

12

11

10

9

Завідувачі інших секторів (служб)

11 - 13

11

10

9

8

Головні: бібліотекар
бібліограф
методист

11 - 14

12

11

10

-

Головний інженер

14 - 16

14

13

12

-

з 1 січня 2009 року

Генеральний директор (директор) бібліотеки, централізованої бібліотечної системи

18 - 20

15 - 16

14 - 15

13 - 14

13

Завідувач бібліотеки

17 - 19

13 - 15

12 - 14

12 - 13

12

Завідувач філіалу бібліотеки, централізованої бібліотечної системи

17 - 19

13 - 15

12 - 14

12 - 13

12

Учений секретар

17 - 19

13 - 15

12 - 14

-

-

Начальники (завідувачі) відділів з основних видів діяльності

16 - 18

12 - 14

11 - 13

10 - 12

11

Начальники (завідувачі) інших відділів

15 - 17

11 - 13

12

9 - 11

9 - 10

Завідувачі секторів з основних видів діяльності

15 - 17

11 - 13

12

9 - 11

9 - 10

Завідувачі інших секторів (служб)

16

10 - 12

11

10

9

Головні: бібліотекар
бібліограф
методист

14 - 17

11 - 13

10 - 12

9 - 11

-

Головний інженер

17 - 19

13 - 15

12 - 14

13

-

1. Посадові оклади керівників установ з обсягом роботи нижче показників IV групи встановлюються на 10 відсотків нижче посадових окладів, передбачених для аналогічних працівників IV групи.

2. У бібліотеках з обсягом роботи нижче показників, передбачених для бібліотек IV групи, які є структурними підрозділами установи, підприємства або організації, посадові оклади завідувачів установлюються на рівні посадових окладів бібліотекарів відповідної категорії, передбачених у табл. 1 додатка 3.

Схема тарифних розрядів посад керівних працівників клубних закладів, центрів культури і дозвілля, центрів дозвілля, парків культури і відпочинку, зоопарків, науково-методичних центрів, організаційно-методичних центрів, будинків народної творчості

Таблиця 5

Посади

Тарифні розряди відповідно до груп закладів

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

Керівні працівники

з 1 січня 2008 року

Директор (завідувач)

13 - 15

12 - 14

11 - 13

10 - 12

Головні: режисер, балетмейстер, художник, хормейстер, диригент

13 - 15

12 - 14

11 - 13

10 - 12

Головний інженер

12 - 14

11 - 13

10 - 12

11

Головний адміністратор

12 - 14

11 - 13

10 - 12

11

Завідувачі: філіалу, центру (молодіжного)

12 - 14

11 - 13

10 - 12

11

Начальники (завідувачі) відділів з основних видів діяльності

11 - 13

10 - 12

9 - 11

8 - 10

Завідувач виставки (зоологічної пересувної)

11 - 13

10 - 12

9 - 11

8 - 10

Начальники (завідувачі) секторів з основного виду діяльності, об'єктів дозвілля

10 - 12

9 - 11

8 - 10

9

Начальники (завідувачі): інших відділів, майстерні (художньо-оформлювальної, виробничої), лабораторії

10 - 12

9 - 11

8 - 10

9

Начальники (завідувачі) інших секторів

9 - 11

8 - 10

9

8

з 1 січня 2009 року

Директор (завідувач)

15 - 16

14 - 15

13 - 14

12 - 13

Головні: режисер, балетмейстер, художник, хормейстер, диригент

14 - 15

13 - 14

12 - 13

12

Головний інженер

14 - 15

13 - 14

12 - 13

12

Головний адміністратор

14 - 15

13 - 14

12 - 13

12

Завідувачі: філіалу, центру (молодіжного)

14 - 15

13 - 14

12 - 13

12

Начальники (завідувачі) відділів з основних видів діяльності

13 - 14

12 - 13

11 - 12

10 - 11

Завідувач виставки (зоологічної пересувної)

13 - 14

12 - 13

11 - 12

10 - 11

Начальники (завідувачі) секторів з основного виду діяльності, об'єктів дозвілля

12 - 13

11 - 12

10 - 11

9 - 10

Начальники (завідувачі): інших відділів, майстерні (художньо оформлювальної, виробничої), лабораторії

12 - 13

11 - 12

10 - 11

9 - 10

Начальники (завідувачі) інших секторів

11 - 12

10 - 11

10

9

1. Для працівників районних будинків культури з методичною службою, районних організаційно-методичних центрів або інших методичних служб, що працюють на село, можуть надаватися надбавки в розмірі до 20 відсотків від місячного посадового окладу за рахунок коштів місцевого бюджету.

2. Тарифні розряди завідувачів атракціонів установлюються з урахуванням груп технічної складності атракціонів:

З 1 січня 2008 року:

З 1 січня 2009 року:

I група - 12-й тарифний розряд;

I група - 13-й тарифний розряд;

II група - 11-й тарифний розряд;

II група - 12-й тарифний розряд;

III група - 10-й тарифний розряд.

III група - 11-й тарифний розряд.

3. Групи технічної складності атракціонів установлюються Міністерством культури і туризму України.

4. Посадові оклади керівників стаціонарних клубних закладів з обсягом роботи нижче показників IV групи, а також пересувних (автобусів, агітпоїздів тощо) установлюються на 10 відсотків нижче від посадових окладів, передбачених для аналогічних працівників закладів IV групи.

5. Керівникам районних (міських) науково-методичних центрів, організаційно-методичних центрів народної творчості і культурно-освітньої роботи встановлюється з 1 січня 2008 року - 12-й тарифний розряд, з 1 січня 2009 року - 13-й тарифний розряд.

Схема тарифних розрядів посад керівних працівників театрально-концертних і спортивно-видовищних кас

Таблиця 6

Схема тарифних розрядів посад працівників централізованих бухгалтерій, створених при органах виконавчої влади та інших установах і організаціях

Посади

Тарифні розряди

1

2

Міністерство культури Автономної Республіки Крим:

головний бухгалтер

8 - 11

керівник групи обліку

7 - 10

Відділи культури обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій:

області поза групою, м. Київ:

головний бухгалтер

8 - 12

керівник групи обліку

8 - 10

області першої та другої груп, м. Севастополь:

головний бухгалтер

8 - 11

керівник групи обліку

7 - 10

Міські відділи культури виконавчих органів міських рад:

у містах із чисельністю населення понад 1 млн. чол.:

головний бухгалтер

8 - 11

керівник групи обліку

7 - 10

у містах поза групою:

головний бухгалтер

7 - 10

керівник групи обліку

6 - 9

у містах першої групи:

головний бухгалтер

6 - 10

керівник групи обліку

6 - 8

у містах другої групи:

головний бухгалтер

6 - 10

керівник групи обліку

6 - 8

у містах третьої групи:

головний бухгалтер

6 - 10

керівник групи обліку

6 - 7

Відділи культури районних державних адміністрацій, виконавчі апарати районних рад:

головний бухгалтер

6 - 10

керівник групи обліку

6 - 8

Відділи культури виконавчих органів міських (міста, що не належать до груп з оплати праці працівників), селищних і сільських рад:

головний бухгалтер

6 - 10

керівник групи обліку

6 - 8

Заклади культури:

головний бухгалтер

7 - 12

керівник групи обліку

6 - 9

Начальник управління з питань
оплати праці та бюджетних програм


Н. Ю. Солодченко

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства культури і туризму України від 11.10.2007 р. N 67)

Схема тарифних розрядів посад (професій) професіоналів, фахівців, керівників інших структурних підрозділів, технічних службовців і робітників культури

Таблиця 1

Посади

Тарифні розряди

Національні

Інші

1

2

3

з 1 січня 2008 року

Художники-реставратори:

вищої категорії

12 - 13

10 - 12

I категорії

11 - 12

9 - 11

II категорії

10 - 11

8 - 10

III категорії

9 - 10

8 - 9

Реставратори всіх спеціальностей

9

8

Керівник художній

9 - 13

8 - 12

Провідний науковий співробітник

12 - 14

11 - 13

Старший науковий співробітник

11 - 13

10 - 12

Науковий співробітник

10 - 12

9 - 11

Молодший науковий співробітник

9 - 11

8 - 10

Лектори (екскурсоводи), зберігачі фондів:

провідні

11 - 13

10 - 12

I категорії

10 - 12

9 - 11

II категорії

9 - 11

8 - 10

Лектори (екскурсоводи), зберігачі фондів

9 - 10

8 - 9

Бібліотекарі, бібліографи, методисти, редактори, художники:

провідні

11 - 13

9 - 12

I категорії

10 - 12

8 - 11

II категорії

9 - 11

8 - 10

Бібліотекар, бібліограф, методист, редактор, художник

9 - 10

8 - 9

Інструктор

9 - 10

8 - 9

Завідувач частини (художньої)

9 - 11

8 - 10

Диригент, хормейстер, балетмейстер, режисер, художник-постановник, артист (у культурно-освітніх закладах)

9 - 12

8 - 11

Керівники: студій, колективів (за видами мистецтва і народної творчості), музичної частини дискотеки, гуртків, самодіяльних об'єднань (клубів за інтересами)

7 - 10

7 - 10

Акомпаніатори, концертмейстери:

I категорії

10 - 12

9 - 11

II категорії

9 - 11

8 - 10

Акомпаніатори, концертмейстери

10

9

Керівники: колективу (театрального, самодіяльного); самодіяльного об'єднання прикладного та декоративного мистецтва; студії за видами мистецтва та художньої творчості, любительського об'єднання, клубу за інтересами; танцювального колективу; хору (фольклорного ансамблю); оркестру (ансамблю) духових інструментів; оркестру (ансамблю, фольклорного ансамблю) народних інструментів

7 - 10

Культорганізатори, розпорядники танцювальних вечорів, ведучі дискотек:

I категорії

10 - 11

9 - 10

II категорії

9 - 10

8 - 9

Культорганізатори, розпорядники танцювальних вечорів, ведучі дискотек

9

8

Організатор екскурсій:

I категорії

10 - 12

9 - 11

II категорії

9 - 11

8 - 10

Організатор екскурсій

10

9

Асистенти: режисера, хормейстера, диригента, балетмейстера

10

9

Старший адміністратор

5 - 6

Адміністратор

4 - 5

Старший музейний доглядач

4

Музейний доглядач

1 - 3

Освітлювач (який веде розробку схем освітлення)

4 - 5

Уніформіст

3 - 5

Провідний лікар ветеринарної медицини

12

Лікар ветеринарної медицини I категорії

11

Лікар ветеринарної медицини II категорії

10

Лікар ветеринарної медицини

9

Фельдшер (технік) ветеринарної медицини I категорії

9

Фельдшер (технік) ветеринарної медицини II категорії

8

Фельдшер (технік) ветеринарної медицини

7

з 1 січня 2009 року

Художники-реставратори:

вищої категорії

15 - 16

10 - 12

I категорії

14 - 15

9 - 11

II категорії

13 - 14

8 - 10

III категорії

12 - 13

8 - 9

Реставратори всіх спеціальностей

12

8

Керівник художній

12 - 16

8 - 12

Провідний науковий співробітник

15 - 17

11 - 13

Старший науковий співробітник

14 - 16

10 - 12

Науковий співробітник

13 - 15

9 - 11

Молодший науковий співробітник

12 - 14

8 - 10

Лектори (екскурсоводи), зберігачі фондів:

провідні

14 - 16

10 - 12

I категорії

13 - 15

9 - 11

II категорії

12 - 14

8 - 10

Лектори (екскурсоводи), зберігачі фондів

13

8 - 9

Бібліотекарі, бібліографи, методисти, редактори, художники:

провідні

14 - 16

9 - 12

I категорії

13 - 15

8 - 11

II категорії

12 - 14

8 - 10

Бібліотекар, бібліограф, методист, редактор, художник

12 - 13

8 - 9

Інструктор

13

9

Завідувач частини (художньої)

12 - 14

8 - 10

Диригент, хормейстер, балетмейстер, режисер, художник-постановник, артист (у культурно-освітніх закладах)

12 - 15

8 - 11

Керівники: студій, колективів (за видами мистецтва і народної творчості), музичної частини дискотеки, гуртків, самодіяльних об'єднань (клубів за інтересами)

7 - 10

Акомпаніатори, концертмейстери:

I категорії

13 - 15

9 - 11

II категорії

12 - 14

8 - 10

Акомпаніатори, концертмейстери

10 - 13

9

Керівники: колективу (театрального, самодіяльного); самодіяльного об'єднання прикладного та декоративного мистецтва; студії за видами мистецтва та художньої творчості, любительського об'єднання, клубу за інтересами; танцювального колективу; хору (фольклорного ансамблю); оркестру (ансамблю) духових інструментів; оркестру (ансамблю, фольклорного ансамблю) народних інструментів

7 - 10

Культорганізатори, розпорядники танцювальних вечорів, ведучі дискотек:

I категорії

10 - 11

9 - 10

II категорії

9 - 10

8 - 9

Культорганізатори, розпорядники танцювальних вечорів, ведучі дискотек

9

8

Організатор екскурсій:

I категорії

13 - 15

9 - 11

II категорії

12 - 14

8 - 10

Організатор екскурсій

10 - 13

9

Асистенти: режисера, хормейстера, диригента, балетмейстера

10 - 13

9

Старший адміністратор

5 - 6

Адміністратор

4 - 5

Старший музейний доглядач

4

Музейний доглядач

1 - 3

Освітлювач (який веде розробку схем освітлення)

4 - 5

Уніформіст

3 - 5

Провідний лікар ветеринарної медицини

12

Лікар ветеринарної медицини I категорії

11

Лікар ветеринарної медицини II категорії

10

Лікар ветеринарної медицини

9

Фельдшер (технік) ветеринарної медицини I категорії

9

Фельдшер (технік) ветеринарної медицини II категорії

8

Фельдшер (технік) ветеринарної медицини

7

1. Посадові оклади режисерів, балетмейстерів, хормейстерів, диригентів, керівників студій за видами мистецтв і народної творчості, самодіяльних колективів, які мають звання "народний", "зразковий", лауреатів міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсів підвищуються на 10 відсотків.

2. Оплата праці керівників гуртків, студій і колективів за видами мистецтва і народної творчості, у тому числі які мають звання "народний", "зразковий", лауреатів міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсів, лекторів (екскурсоводів), акомпаніаторів, концертмейстерів може провадитись як за посадовими окладами, так і за погодинними ставками. Посадові оклади акомпаніаторам, концертмейстерам, лекторам (екскурсоводам) установлюються за 4 години роботи в день, керівникам гуртків, студій та колективів за видами мистецтва і народної творчості - за 3 години роботи в день.

3. Лекторам (екскурсоводам), які здійснюють екскурсійне обслуговування у печерах, катакомбах, підземних лабіринтах та інших аналогічних об'єктах, посадові оклади підвищуються на 10 відсотків.

Схема тарифних розрядів посад професіоналів, фахівців, керівників інших структурних підрозділів і технічних службовців, загальних для всіх бюджетних установ, закладів та організацій культури

Посади

Тарифні розряди

1

2

Провідні професіонали: конструктор, інженер-технолог, інженер, інженер-електронік, інженер-програміст, архітектор, математик, художник-конструктор (дизайнер), економіст, юрисконсульт, соціолог, психолог, бухгалтер (з дипломом спеціаліста), бухгалтер-ревізор, механік, енергетик, проектувальник, іхтіолог, лектор, палеограф, археограф, гід-перекладач, перекладач, інструктор з протипожежної профілактики та інші

7 - 10

Професіонали і фахівці: конструктор, інженер-технолог, інженер, інженер-електронік, інженер-програміст, архітектор, математик, художник-конструктор (дизайнер), економіст, юрисконсульт, психолог, соціолог, бухгалтер (з дипломом спеціаліста), бухгалтер-ревізор, механік, енергетик, проектувальник, іхтіолог, лектор, палеограф, археограф, гід-перекладач, перекладач, інструктор з протипожежної профілактики та інші

I категорії

8 - 9

II категорії

7 - 8

III категорії

7

без категорії

6

Старший лаборант, який має вищу освіту

4 - 6

Старші: майстер, контрольний майстер

6 - 8

Майстер, контрольний майстер

5 - 7

Техніки всіх спеціальностей:

I категорії

7

II категорії

6

без категорії

5

Лаборант

4 - 5

Завідувачі:
архіву
бюро перепусток
каси, бюро (квиткового)
господарства
гуртожитку
машинописного бюро
експедиції
зоосекції
канцелярії
камери схову
копіювально-розмножувального бюро
двору кінного
костюмерної
пральні
пункту прокату
фотолабораторії
фільмотеки, фонотеки
центрального складу (складу)

5 - 8

Старші:
товарознавець, касир, інспектор, табельник, диспетчер


4 - 6

Стенографістка I категорії

4 - 5

Старший контролер квитків

5

Контролер квитків

4

Касир квитковий

4 - 5

Інші фахівці та технічні службовці:
архіваріус, агент з постачання, диспетчер, друкарка, що працює з іноземним текстом, диктор, діловод, експедитор, інспектор, касир, комендант, обліковець, оператор копіювальних та розмножувальних машин, паспортист, приймальник пункту прокату, секретар-стенографістка, секретар-друкарка, секретар, стенографістка II категорії, табельник, телеграфіст, товарознавець, фільмоперевіряльник, черговий у залі більярдному, черговий бюро перепусток, черговий залу ігрових автоматів, атракціонів і тирів, друкарка (I категорії, II категорії), маркшейдер та інші

4 - 5

Начальник управління з питань
оплати праці та бюджетних програм


Н. Ю. Солодченко

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства культури і туризму України від 11.10.2007 р. N 67)

Схема тарифних розрядів посад керівних працівників, художнього і артистичного персоналу та фахівців цирків і циркових організацій

Посади

Тарифні розряди в залежності від періоду роботи цирків протягом року

Національний цирк

Цирки від 8 до 9 місяців роботи циркових програм на рік
(Дирекція пересувних циркових колективів України, Українська дирекція з підготовки циркових атракціонів і номерів)

від 5 до 7 місяців роботи циркових програм на рік (стаціонарні цирки і зооцирки)

до 5 місяців роботи циркових програм на рік (літні цирки, цирки-шапіто)

1

2

3

4

5

Керівні працівники

з 1 січня 2008 року

Генеральний директор (директор)

17 - 18

15 - 16

14 - 15

13 - 14

Комерційний директор

16 - 17

14 - 15

13 - 14

-

Директор-розпорядник

16 - 17

14 - 15

13 - 14

-

Головний інженер

16 - 17

14 - 15

13 - 14

-

Головний адміністратор

13 - 15

12 - 13

11 - 12

11 - 12

Начальники відділів (служб, цехів) з основних видів діяльності

13 - 15

12 - 13

11 - 12

11 - 12

Начальники інших відділів, лабораторій, дільниць, змін, майстерень

12 - 14

12

11

10 - 11

з 1 січня 2009 року

Генеральний директор (директор)

21 - 22

17 - 18

16 - 17

16

Комерційний директор

20 - 21

16 - 17

16

-

Директор-розпорядник

20 - 21

16 - 17

16

-

Головний інженер

20 - 21

16 - 17

16

-

Головний адміністратор

17 - 19

15 - 16

15

15

Начальники відділів (служб, цехів) з основних видів діяльності

17 - 19

15 - 16

15

15

Начальники інших відділів, лабораторій, дільниць, змін, майстерень

16 - 18

14

13

13

Посадові оклади директорів творчих колективів у складі циркових організацій встановлюються на 3 відсотки менше від посадових окладів відповідних працівників.

1

2

3

4

5

Художній персонал

з 1 січня 2008 року

Керівник художній

16 - 17

14 - 15

-

-

Головні: режисер, диригент, балетмейстер, художник (для постановочних цирків і циркових організацій)

15 - 16

13 - 14

12 - 13

-

Режисер-постановник

14 - 15

12 - 13

10 - 12

-

Балетмейстер-постановник

14 - 15

12 - 13

10 - 12

-

Художник-постановник

14 - 15

12 - 13

10 - 12

-

Диригенти всіх категорій

14 - 15

12 - 13

10 - 12

-

Завідувач художньо-постановочної частини

13 - 14

11 - 12

9 - 11

10

Репетитор циркових номерів

12 - 13

10 - 11

10

9

Шапітмейстер

-

-

-

10 - 12

Звукорежисер:

вищої категорії

13 - 14

11 - 12

9 - 11

-

I категорії

12 - 13

9 - 11

10

-

II категорії

12

10

9

-

Звукооператор

12 - 13

9 - 11

10

-

з 1 січня 2009 року

Керівник художній

20 - 21

16 - 17

-

-

Головні: режисер, диригент, балетмейстер, художник (для постановочних цирків і циркових організацій)

19 - 20

15 - 16

14 - 15

-

Режисер-постановник

18 - 19

14 - 15

13 - 14

-

Балетмейстер-постановник

18 - 19

14 - 15

13 - 14

-

Художник-постановник

18 - 19

14 - 15

13 - 14

-

Диригенти всіх категорій

18 - 19

14 - 15

13 - 14

-

Завідувач художньо-постановочної частини

17 - 18

13 - 14

12 - 13

13

Репетитор циркових номерів

16 - 17

12 - 13

12

12

Шапітмейстер

-

-

-

13 - 14

Звукорежисер:

вищої категорії

17 - 18

13 - 14

13 - 14

-

I категорії

16 - 17

12 - 13

12 - 13

-

II категорії

16

12

12

-

Звукооператор

16 - 17

12 - 13

12 - 13

-

Посадові оклади директорів, керівників художніх, головних: режисерів, диригентів, балетмейстерів, хормейстерів, художників творчих колективів у складі циркових організацій встановлюються на 3 відсотки менше від посадових окладів відповідних працівників.

1

2

3

4

5

Артистичний персонал

з 1 січня 2008 року

Клоуни, коміки циркові (артисти цирку жанру "килимні"); артисти - канатоходці (артисти цирку жанру "еквілібр"); артисти на трапеції; повітряні гімнасти (артисти цирку жанру "повітряні гімнасти"):

вищої категорії

13 - 15

11 - 13

11 - 13

11 - 13

I категорії

12 - 14

10 - 12

10 - 12

10 - 12

II категорії

11 - 13

9 - 11

9 - 11

9 - 11

Акробати циркові (артисти цирку спортивно-акробатичного жанру):

вищої категорії

13 - 15

11 - 13

11 - 13

11 - 13

I категорії

12 - 14

10 - 12

10 - 12

10 - 12

II категорії

11 - 13

9 - 11

9 - 11

9 - 11

Артисти - дресирувальники хижих звірів, дресирувальники диких тварин, приборкувачі диких тварин усіх видів:

вищої категорії

15 - 16

13 - 14

13 - 14

13 - 14

I категорії

14 - 15

12 - 13

12 - 13

12 - 13

II категорії

14

12

12

12

Артисти - дресирувальники тварин усіх видів:

вищої категорії

13 - 15

11 - 13

11 - 13

11 - 13

I категорії

12 - 14

10 - 12

10 - 12

10 - 12

II категорії

11 - 13

9 - 11

9 - 11

9 - 11

Артисти цирку (кінного жанру):

вищої категорії

13 - 15

11 - 13

11 - 13

11 - 13

I категорії

12 - 14

10 - 12

10 - 12

10 - 12

II категорії

11 - 13

9 - 11

9 - 11

9 - 11

Гіпнотизер, ілюзіоніст, фокусник (артист цирку ілюзійного жанру); жонглер (артист цирку жанру жонглювання); артист цирку (музичного жанру); імітатор (артист цирку розмовного жанру) та інші:

вищої категорії

12 - 14

10 - 12

10 - 12

10 - 12

I категорії

11 - 13

9 - 11

9 - 11

9 - 11

II категорії

10 - 12

8 - 10

8 - 10

8 - 10

Артист цирку (балетного жанру):

вищої категорії

12 - 14

10 - 12

10 - 12

10 - 12

I категорії

11 - 13

9 - 11

9 - 11

9 - 11

II категорії

10 - 12

8 - 10

8 - 10

8 - 10

Артисти оркестру (цирку):

вищої категорії

11 - 13

9 - 11

9 - 11

9 - 11

I категорії

10 - 12

8 - 10

8 - 10

8 - 10

II категорії

9 - 11

9

9

9

Інспектори манежу (що ведуть програму):

вищої категорії

11 - 13

9 - 11

9 - 11

9 - 11

I категорії

10 - 12

8 - 10

8 - 10

8 - 10

II категорії

9 - 11

9

9

9

Асистент циркового номера, колективу (асистент у номерах із хижими звірами)

11

10

10

10

Асистент циркового номера, колективу (асистент в інших номерах)

10

9

9

9

з 1 січня 2009 року

Клоуни, коміки циркові (артисти цирку жанру "килимні"); артисти-канатоходці (артисти цирку жанру "еквілібр"); артисти на трапеції; повітряні гімнасти (артисти цирку жанру "повітряні гімнасти"):

вищої категорії

17 - 19

14 - 16

14 - 16

14 - 16

I категорії

16 - 18

13 - 15

13 - 15

13 - 15

II категорії

15 - 17

12 - 14

12 - 14

12 - 14

Акробати циркові (артисти цирку спортивно-акробатичного жанру):

вищої категорії

17 - 19

16

16

16

I категорії

16 - 18

15

15

15

II категорії

15 - 17

14

14

14

Артисти-дресирувальники хижих звірів, дресирувальники диких тварин, приборкувачі диких тварин усіх видів:

вищої категорії

19 - 20

17 - 18

17 - 18

17 - 18

I категорії

18 - 19

16 - 17

16 - 17

16 - 17

II категорії

18

16

16

16

Артисти-дресирувальники тварин усіх видів:

вищої категорії

17 - 19

16

16

16

I категорії

16 - 18

15

15

15

II категорії

15 - 17

14

14

14

Артисти цирку (кінного жанру):

вищої категорії

19

16

16

16

I категорії

18

15

15

15

II категорії

17

14

14

14

Гіпнотизер, ілюзіоніст, фокусник (артист цирку ілюзійного жанру); жонглер (артист цирку жанру жонглювання); артист цирку (музичного жанру); імітатор (артист цирку розмовного жанру) та інші:

вищої категорії

16 - 18

13 - 15

13 - 15

13 - 15

I категорії

15 - 17

12 - 14

12 - 14

12 - 14

II категорії

14 - 16

11 - 13

11 - 13

11 - 13

Артист цирку (балетного жанру):

вищої категорії

16 - 18

13 - 15

13 - 15

13 - 15

I категорії

15 - 17

12 - 14

12 - 14

12 - 14

II категорії

14 - 16

11 - 13

11 - 13

11 - 13

Артисти оркестру (цирку):

вищої категорії

15 - 17

12 - 14

12 - 14

12 - 14

I категорії

14 - 16

11 - 13

11 - 13

11 - 13

II категорії

13 - 15

10 - 12

10 - 12

10 - 12

Інспектори манежу (що ведуть програму):

вищої категорії

15 - 17

12 - 14

12 - 14

12 - 14

I категорії

14 - 16

11 - 13

11 - 13

11 - 13

II категорії

13 - 15

10 - 12

10 - 12

10 - 12

Асистент циркового номера, колективу (асистент у номерах із хижими звірами)

12

11

11

11

Асистент циркового номера, колективу (асистент в інших номерах)

13

12

12

12

Заступник начальника управління
з питань оплати праці та бюджетних
програм - начальник відділу
оплати праці
В. О. Музиченко

(додаток 4 у редакції наказу Міністерства
культури і туризму України від 11.10.2007 р. N 67)

Схема тарифних розрядів професій робітників, загальних для всіх бюджетних установ, закладів та організацій культури

Найменування професій

Тарифні розряди

1

2

1. Робітники, які виконують прості некваліфіковані або допоміжні роботи

Гардеробник, кастелянка, кур'єр, опалювач, підсобний робітник, вантажник, натирач підлоги, робітник з благоустрою, сторож, прибиральник виробничих (службових) приміщень, територій, склопротиральник, швейцар, двірник, дезінфектор, комірник, машиніст із прання та ремонту одягу, прибиральник сміттєпроводів, черговий по гуртожитку, чистильник взуття, монтувальник сцени, возій та інші

1 - 2

2. Робітники, які виконують малокваліфіковані роботи

Апаратник хімічного чищення спецодягу, ліфтер, водії: електро- та автовізка, транспортно-прибиральної машини і самохідних механізмів, єгер, копіювальник, контролер на контрольно-пропускному пункті, контролер технічного стану автомототранспортних засобів, взуттьовик із ремонту взуття, палітурник, перукар, помічник вихователя, садівник, тракторист, швачка та інші

1 - 3

3. Робітники, які виконують кваліфіковані (складні) роботи

Оператори: апаратів мікрофільмування та копіювання, електронно-обчислювальних та обчислювальних машин, лісник, закрійник, фотограф, пожежник та інші

2 - 5

Схема тарифних розрядів робітників, оплата яких провадиться залежно від кваліфікаційних розрядів

Найменування професій

Розряди за Єдиною тарифною сіткою

Кваліфікаційні розряди

1

2

3

4

5

6

Слюсар, столяр, столяр - виробник декорацій, електрик, електромеханік з ремонту електрообладнання, налагоджувальник, електромонтер, дозиметрист, прохідник, кріпильник, склографіст (ротаторник), газозварник, муляр, тесляр, штукатур, механік, маляр, маляр з оброблення декорацій, реквізитор, електроосвітлювач, костюмер, гример-пастижер*, макетник театрально-постановочних макетів*, бутафор*, робітник з догляду за тваринами та інші

2

2

2

3

4

5

____________
* Бутафорам, зайнятим виготовленням особливо складних виробів, 5-го та 6-го розрядів, гримерам-пастижерам, зайнятим виготовленням спеціальних перук і виконанням портретних та особливо складних гримів, 5-го та 6-го розрядів, макетникам театрально-постановочних макетів, зайнятим виготовленням особливо складних макетів, 5-го та 6-го розрядів установлюються 4-й - 5-й тарифні розряди.

4. Робітники, які виконують висококваліфіковані (особливо складні та відповідальні) роботи

Найменування професій

Тарифні розряди

1

2

Машиніст сцени:

3-го розряду

3 - 4

4-го розряду

4 - 5

5-го розряду

5 - 6

Кіномеханік:

I категорії

5 - 6

II категорії

4 - 5

III категорії

3 - 4

Настроювач-регулювальник, настроювач (музичних інструментів)

3 - 8

Робітники: з ремонту та налагодження електронного та іншого особливо складного обладнання; з комплексного обслуговування й ремонту будинків; з ремонту та налагодження атракціонів

3 - 8

Піротехнік

3 - 6

Начальник управління з питань
оплати праці та бюджетних програм


Н. Ю. Солодченко

Схема тарифних розрядів професій працівників автомобільного транспорту

1. Водії автомобілів (важкі вантажні автомобілі з великою вантажопідйомністю та вантажні автомобілі)

Вантажо-
підйомність (тонн)

Тарифні розряди за групами автомобілів

1-ша група

2-га група

3-тя група

Бортові автомобілі та автомобілі-фургони загального призначення

Спеціалізовані та спеціальні автомобілі: самоскиди, цистерни, рефрижератори, контейнеровози, пожежні, техдопомоги, снігоприбиральні, поливальні, автокрани, автонавантажувачі та інші сідельні тягачі з причепами

Автомобілі для перевезень цементу, отрутохімікатів, трупів, безводного аміаку, аміачної води, гнилісного сміття, асенізаційних вантажів

До 1,5

2

3

4

Від 1,5 до 3

2

3

4

Від 3 до 5

3

4

5

Від 5 до 7

3

4

5

Понад 7

4

4

5

2. Водії автомобілів (автомобілі /крім вантажних/ та фургони)

Клас автомобіля

Робочий об'єм двигуна
(у літрах)

Тарифні розряди

Загальні

При роботі на легкових таксомоторах у містах з чисельністю населення 500 тис. чоловік і більше, на санітарних автомобілях (крім швидкої медичної допомоги)

Особливо малий і малий

до 1,8

2

3

Середній

від 1,8 до 3,5

3

4

Великий

понад 3,5

4

5

3. Водії автомобілів (автобусів)

Клас автомобіля

Габаритна довжина автобуса (метрів)

Тарифні розряди

Загальні

При роботі на міських та екскурсійних маршрутах із чисельністю населення 500 тис. чоловік і більше, на санітарних автобусах (крім швидкої медичної допомоги)

Особливо малий

до 5

2

3

Малий

до 7,5

3

4

Середній

до 9,5

4

5

Великий

понад 9,5

5

5

4. Водії мототранспортних засобів - 2-й тарифний розряд.

5. Начальник автотранспортного підрозділу з рухомим складом від 50 до 100 одиниць - 8-й тарифний розряд.

6. Старший механік (механік), який здійснює керівництво автотранспортним підрозділом з рухомим складом:

від 25 до 50 наявних автомобілів,
шляхових машин


- 5-й тарифний розряд

від 15 до 25 наявних автомобілів,
шляхових машин


- 4-й тарифний розряд.

Начальник управління з питань
оплати праці та бюджетних програм


Н. Ю. Солодченко

Показники для віднесення до груп за оплатою праці керівних працівників бібліотек та централізованих бібліотечних систем

1. До першої групи за оплатою праці керівних працівників відносяться такі бібліотеки:

1) Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Короленка;

2) Одеська державна наукова бібліотека ім. О. М. Горького;

3) Державна історична бібліотека України;

4) Державна бібліотека України для юнацтва.

2. Інші бібліотеки незалежно від відомчого підпорядкування відносяться до груп за оплатою праці керівних працівників залежно від таких показників:

а) універсальні наукові бібліотеки:

Групи за оплатою праці

Середньорічна кількість користувачів бібліотек (тис. чол.)

Середньорічна кількість видачі документів (тис. прим.)

I

понад 35

понад 700

II

від 20 до 35

від 420 до 700

Універсальні бібліотеки, обсяг яких нижче передбаченого для бібліотек другої групи, відносяться до третьої групи за оплатою праці керівників;

б) централізовані бібліотечні системи та публічні бібліотеки:

Групи за оплатою праці

Середньорічна кількість користувачів бібліотек (тис. чол.)

Середньорічна кількість видачі документів (тис. прим.)

I

понад 75

понад 1500

II

від 50 до 75

від 1050 до 1500

III

від 25 до 50

від 525 до 1050

IV

від 10 до 25

від 210 до 525

в) бібліотеки для дітей та для юнацтва:

Групи за оплатою праці

Середньорічна кількість користувачів бібліотек (тис. чол.)

Середньорічна кількість видачі документів (тис. прим.)

I

понад 25

понад 500

II

від 15 до 25

від 315 до 500

III

від 10 до 15

від 200 до 315

IV

від 5 до 10

від 105 до 210

г) бібліотеки вищих навчальних закладів III і IV рівнів акредитації:

Групи за оплатою праці

Середньорічна кількість користувачів бібліотек (тис. чол.)

Середньорічна кількість видачі документів (тис. прим.)

I

понад 40

понад 1000

II

від 10 до 40

від 600 до 1000

III

від 5 до 10

від 300 до 600

IV

від 3 до 5

від 180 до 300

Бібліотеки вищих навчальних закладів, що є методичними центрами, згідно з рішенням вищого органу управління, підвищуються на одну групу;

ґ) бібліотеки вищих навчальних закладів I і II рівнів акредитації:

Групи за оплатою праці

Середньорічна кількість користувачів бібліотек (тис. чол.)

Середньорічна кількість видачі документів (тис. прим.)

III

понад 4

понад 150

IV

від 3 до 4

від 50 до 150

д) науково-технічні бібліотеки, галузеві науково-технічні бібліотеки міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, науково-технічні бібліотеки міжгалузевих центрів науково-технічної інформації:

Групи за оплатою праці

Кількість підприємств і організацій, що обслуговуються постійно

Середньорічна кількість видачі документів (тис. прим.)

I

понад 2000

понад 700

II

від 1500 до 2000

від 500 до 700

III

від 1200 до 1500

від 300 до 500

е) спеціальні галузеві наукові бібліотеки (крім бібліотек вищих навчальних закладів):

Групи за оплатою праці

Середньорічна кількість користувачів бібліотек (тис. чол.)

Середньорічна кількість видачі документів (тис. прим.)

I

понад 10

понад 200

II

від 5 до 10

від 100 до 200

III

від 2 до 5

від 60 до 100

є) наукові, науково-технічні, спеціальні бібліотеки установ системи Національної академії наук України, музеїв і театрів:

Групи за оплатою праці

Середньорічна кількість користувачів бібліотек (чол.)

III

понад 500

IV

від 300 до 500

ж) науково-технічні, технічні та інші спеціальні бібліотеки підприємств, проектних і конструкторських організацій та інших підприємств, організацій та установ:

Групи за оплатою праці

Середньорічна кількість користувачів бібліотек (тис. чол.)

Середньорічна кількість видачі документів (тис. прим.)

I

понад 35

понад 700

II

від 20 до 35

від 400 до 700

III

від 7 до 20

від 140 до 400

IV

від 2 до 7

від 50 до 140

3. Книжкова палата України відноситься до груп за оплатою праці керівних працівників у залежності від величини архівного фонду:

Групи за оплатою праці

Архівний фонд (млн. прим.)

I

понад 7,5

II

від 2,5 до 7,5

III

від 1 до 2,5

IV

від 0,3 до 1

Віднесення бібліотек, централізованих бібліотечних систем до груп за оплатою праці керівних працівників (підтвердження, підвищення або пониження групи) провадиться щорічно вищим органом управління, у безпосередньому підпорядкуванні якого вони перебувають.

Рішення про віднесення бібліотек навчальних закладів до відповідної групи за оплатою праці приймає його керівник. Середньорічна кількість користувачів бібліотек і середньорічна кількість видачі документів у бібліотеках та централізованих бібліотечних системах визначаються, виходячи з числа користувачів і видачі документів за звітністю в середньому за останні три роки.

Кількість обслужених підприємств та організацій розраховується як середня величина від кількості, що фактично визначилась за останні три роки.

Бібліотеки, централізовані бібліотечні системи відносяться до відповідної групи за оплатою праці за умови виконання всіх показників, передбачених для цієї групи.

При віднесенні до груп за оплатою праці керівних працівників середньорічна кількість користувачів бібліотек і середньорічна кількість видачі документів можуть ураховуватися з підвищеним коефіцієнтом 2,0:

у режимних бібліотеках та бібліотеках для сліпих;

у бібліотеках вищих навчальних закладів із заочною формою навчання (за показником видачі документів).

При віднесенні централізованих бібліотечних систем до груп за оплатою праці враховуються загальна кількість користувачів бібліотек і кількість видачі документів за системою (бібліотекою) у цілому, включаючи показники філіалів.

Вищі органи управління можуть переводити підвідомчі бібліотеки, централізовані бібліотечні системи, віднесені до II - IV груп за оплатою праці керівних працівників, при досягненні високих показників за основними напрямками роботи, а також здійсненні методичного керівництва на одну групу вище порівняно з установленою за показниками без виділення на цю мету додаткових асигнувань на їх утримання.

При погіршенні роботи бібліотек, централізованих бібліотечних систем група за оплатою праці може знижуватись на одиницю.

4. Бібліотеки, яким надано статус національних, належать до першої групи за оплатою праці керівних працівників. На керівних працівників бібліотек, яким надано статус національних та встановлено окремі умови оплати праці, порядок віднесення до груп за оплатою праці не поширюється.

Начальник управління з питань
оплати праці та бюджетних програм


Н. Ю. Солодченко

Показники та порядок віднесення до груп за оплатою праці керівних працівників музеїв, панорам, виставок та інших закладів музейного типу

1. Музеї та інші заклади музейного типу незалежно від відомчої приналежності належать до груп за оплатою праці керівних працівників за такими показниками:

Групи за оплатою праці

Кількість відвідувачів на рік (тис. чол.)

Кількість експонатів основного фонду (тис. од.)

Історичні та краєзнавчі музеї

I

понад 200

понад 150

II

від 75 до 200

від 75 до 150

III

від 50 до 75

від 30 до 75

IV

від 15 до 50

від 10 до 30

Художні, образотворчі та інших видів мистецтв

I

понад 150

понад 15

II

від 75 до 150

від 7,5 до 15

III

від 25 до 75

від 2 до 7,5

IV

від 10 до 25

від 1 до 2

Літературні, музеї інших профілів та інші заклади музейного типу

I

понад 75

понад 15

II

від 40 до 75

від 10 до 15

III

від 15 до 40

від 5 до 10

IV

від 5 до 15

від 2 до 5

При віднесенні музею, що має філіали, до груп за оплатою праці враховується загальна кількість відвідувачів та кількість експонатів у цілому, включаючи показники філіалів.

Державні, республіканські (Автономна Республіка Крим) та обласні історичні, краєзнавчі, художні, літературні музеї, які є науково-методичними центрами для музеїв у масштабі України, Автономної Республіки Крим, області, обсяг роботи яких нижче передбаченого для відповідних музеїв другої групи, належать до другої групи за оплатою праці керівних працівників.

Районні музеї, обсяг роботи яких нижче передбаченого для відповідних музеїв четвертої групи, належать до четвертої групи за оплатою праці керівних працівників.

2. Панорами та виставки належать до груп за оплатою праці керівних працівників у залежності від їх відвідування на рік за такими показниками:

Групи за оплатою праці

Кількість відвідувачів на рік (тис. чол.)

II

понад 500

III

від 300 до 500

IV

від 100 до 300

3. Групи за оплатою праці керівних працівників музеїв, панорам, виставок та інших закладів музейного типу встановлюються не частіше одного разу на рік, виходячи із середньорічних показників їх роботи, обчислених за останні 3 роки.

Новостворені музеї, панорами, виставки та інші заклади музейного типу належать до груп за оплатою праці керівних працівників у залежності від обсягів робіт, визначених за плановими показниками з розрахунку на рік.

4. Віднесення музеїв, панорам, виставок та інших закладів музейного типу до груп за оплатою праці керівних працівників (підтвердження, підвищення або пониження групи) проводиться вищим органом управління, у безпосередньому підпорядкуванні якого вони перебувають.

5. Музеї та заклади музейного типу, яким надано статус національних, належать до першої групи за оплатою праці керівних працівників. На керівних працівників музеїв і закладів музейного типу, яким надано статус національних та встановлено окремі умови оплати праці, порядок віднесення до груп за оплатою праці не поширюється.

Начальник управління з питань
оплати праці та бюджетних програм


Н. Ю. Солодченко

Показники для віднесення до груп за оплатою праці керівних працівників клубних закладів, парків культури і відпочинку, центрів культури і дозвілля, зоопарків

Для віднесення клубних закладів, центрів культури і дозвілля, парків культури і відпочинку, зоопарків незалежно від відомчого підпорядкування до груп за оплатою праці керівних працівників у залежності від обсягу та складності культурно-виховної роботи встановлюються такі показники:

1) для клубних закладів, центрів культури та дозвілля:

Показники

Групи за оплатою праці

I

II

III

IV

Кількість постійно діючих протягом року клубних угруповань

Кількість об'єктів дозвілля

Показники кількості постійно діючих протягом року клубних угруповань та кількості дозвіллєвих об'єктів установлюються для вказаних закладів рішенням відповідного органу управління за кожною з чотирьох груп закладів окремо

2) для парків культури та відпочинку:

Показники

Групи за оплатою праці

I

II

III

IV

Кількість об'єктів дозвілля

Показники кількості дозвіллєвих об'єктів установлюються для вказаних закладів рішенням відповідного органу управління за кожною з чотирьох груп закладів окремо

3) для зоопарків:

Показники

Групи за оплатою праці

I

II

III

Кількість видів зооколекцій

60 - 100

30 - 60

до 30

Додаткові умови:

для II групи - збір та систематизація наукової інформації щодо біології тварин, постійне проведення науково-освітньої роботи, організація роботи постійно діючих клубних угруповань;

для III групи - збір наукової інформації та фіксування її в журналах або картотеках, постійне проведення науково-освітньої роботи.

Зоологічні парки загальнодержавного значення належать до I групи за оплатою праці керівних працівників.

1. До клубних угруповань належать: любительські об'єднання та клуби за інтересами, гуртки та колективи народної творчості, прикладних знань та навичок, домоведення та інші гуртки, курси, школи, студії тощо; спортивні секції, оздоровчі групи, школи тощо; народні університети або їх факультети, інші подібні угруповання.

2. До об'єктів дозвілля належать: філіали закладів та установ культури на базі актових залів навчальних закладів, підприємств, установ, закладів та організацій, гуртожитків, інші філіали; кіноустановки, кінотеатри, відеотеки, відеосалони, відеозали, відеокімнати, спортивні зали та майданчики, приміщення для малих спортивних форм, атракціони, гральні автомати, танцювальні (дискотечні) зали та майданчики, кафе, бари та буфети, бази та пункти прокату, приклубні парки та сади, майстерні для технічної творчості, музичні та літературні вітальні, кімнати для відпочинку, ігротеки, дитячі кімнати, читальні зали та бібліотеки, приміщення для обрядів та ритуалів, зелені та естрадні театри, павільйони, стадіони, ковзанки та інші аналогічні об'єкти, розміщені як в основному приміщенні закладу культури, так і в його філіалах.

3. Віднесення клубних закладів, центрів культури та дозвілля, парків культури і відпочинку, центрів дозвілля, зоопарків до груп за оплатою праці керівних працівників (підтвердження, підвищення або пониження групи) провадиться щорічно за результатами роботи за минулий рік відповідно до статистичної та фінансової звітності:

- Міністерством культури і туризму України, управліннями обласних державних адміністрацій, міськими управліннями і районними відділами культури - закладів, що перебувають в їх підпорядкуванні;

- іншими органами виконавчої влади - підприємств, установ, організацій та закладів, у підпорядкуванні або на балансі яких вони перебувають.

4. Указані клубні заклади належать до відповідної групи за оплатою праці за умови виконання всіх показників, передбачених для цієї групи даного типу клубного закладу.

5. Новостворені клубні заклади, центри культури та дозвілля, парки культури і відпочинку, центри дозвілля, зоопарки належать до груп за оплатою праці в залежності від обсягів роботи, визначеної за плановими показниками з розрахунку на рік.

6. Аналогічний порядок віднесення вказаних закладів до груп за оплатою праці керівних працівників може бути застосований творчими спілками та іншими громадськими організаціями.

Начальник управління з питань
оплати праці та бюджетних програм


Н. Ю. Солодченко

Показники для віднесення науково-методичних (організаційно-методичних) центрів, центрів народної творчості та культурно-освітньої роботи, центрів (будинків) народної творчості до груп за оплатою праці керівних працівників

1. Районні (міські) науково-методичні (організаційно-методичні) центри, центри народної творчості та культурно-освітньої роботи, центри (будинки) народної творчості відносяться до груп за оплатою праці керівних працівників за такими показниками:

Показники

Групи за оплатою праці

II

III

Кількість клубних закладів, центрів дозвілля, парків культури і відпочинку та інших закладів клубного типу

понад 70

до 70

Кількість діючих протягом року клубних угруповань

понад 150

до 150

До клубних угруповань належать: любительські об'єднання та клуби за інтересами, гуртки, колективи художньої та технічної творчості, гуртки та курси прикладних знань та навичок, домоведення, спортивні та інші секції, оздоровчі групи, студії, школи, лабораторії, народні університети та їх факультети, інші аналогічні угруповання.

2. Обласні науково-методичні (організаційно-методичні) центри, центри народної творчості та культурно-освітньої роботи належать до I групи за оплатою праці керівних працівників.

3. Віднесення науково-методичних (організаційно-методичних) центрів, центрів народної творчості та культурно-освітньої роботи до відповідної групи за оплатою праці провадиться щорічно органами управління, у підпорядкуванні яких вони перебувають.

4. Групи за оплатою праці керівних працівників закладів, які розташовані в районах, що зазнали радіоактивного забруднення, зберігаються незалежно від зниження показників роботи цих закладів у зв'язку із зменшенням кількості населення.

Начальник управління з питань
оплати праці та бюджетних програм


Н. Ю. Солодченко

Показники для віднесення до груп за оплатою праці керівних працівників театрально-концертних і спортивно-видовищних кас

Для віднесення театрально-концертних і спортивно-видовищних кас до груп за оплатою праці керівних працівників установлюються такі показники:

Показники

Групи за оплатою праці

I

II

III

Обсяги реалізації квитків та рекламної продукції (тис. од.)

Показники обсягу реалізації квитків та рекламної продукції встановлюються для вказаних кас рішенням відповідного органу управління за кожною з трьох груп окремо

Начальник управління з питань
оплати праці та бюджетних програм


Н. Ю. Солодченко

-->
РегистрацияВход
Вы можете использовать свой аккаунт с других сервисов
Авторизируясь на портале через сторонние сервисы, Вы автоматически принимаете на себя условия Соглашения об использовании ресурсов портала и Правила поведения на портале.

Ответственность за обеспечение доступа к ресурсам портала через сторонние сервисы несут последние.

Системы ЛІГА:ЗАКОН

ЛІГА:ЗАКОН ЕЛІТ
Оптимальная комплексная система для бухгалтеров, экономистов, юристов и кадровиков средних компаний.
Кол-во просмотров: 477

Комментарии

Для того, чтобы оставить комментарий на сайте, залогиньтесь или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Новости

Календарь

Предыдущая Ноябрь 2019 Следующая
ПВСЧПСВ
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930