Тезисы докладов за 2016 год.

Тезисы докладов— научное непериодическое издание в виде сборника, содержащее материалы Краеведческих чтений, проходивших в ЦБ имени И.Я.Франко в 2016г.
Краеведческие чтения – космплексное мероприятие, включающее: доклады, лекции, обзоры, литературно-музыкальные вечера, выставки, Дни информации…
Тематика краеведческих чтений разнообразна – это история Новобаварского района г.Харькова в целом, история отдельной семьи, жизнь и творчество выдающихся людей, связанных с нашим районом и составляющих славу не только района, города, но и Украины…
Часто на чтениях впервые звучат уникальные лекции. Традиционно в программу краеведческих чтений включаются циклы лекций об обычаях и традициях украинского народа. При планировании краеведческих чтений учитываются юбилейные и знаменательные даты текущего года. В нашем многонациональном районе не осталась без внимания тема весомого вклада представителей различных национальностей в культуру и экономику района, Харькова, государства.
На каждом выступлении по теме чтений традиционно презентуются книги из фонда нашей библиотеки или книги, автором которых являлся сам докладчик. В рубрике «Краеведческий кинозал» демонстрируются фильмы, которые связаны с нашим районом
Такой энциклопедический подход в подборе тем докладов дает возможность полного изучения истории и настоящего одного из самых старых районов г.Харькова – Новобаварского района. Авторами докладов были ученые, лица духовного звания, театроведы, представители различных общественных организаций, краеведы…
Директор ЦБС Новобаварского района г.Харькова Е.Э.Мунтянова.


ПРОСВІТНИЦЬКО-СЕНТИМЕНТАЛІСТСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ У ТВОРЧОСТІ Г.Ф. КВІТКИ-ОСНОВ’ЯНЕНКО

Кириченко Ю.С., кандидат філологічних наук, викладач Харківського національного економічного університету

(14 січня 2016р.)

Творчість Г.Квітки-Основ’яненка науковці слушно оцінюють як етапне явище – не останньою чергою тому, що вироблені ним оповідні схеми виявили продуктивність у подальшому розвитку української літератури. Квітчині повісті вплинули не лише на формальну організацію низки художніх творів різних авторів, а й сприяли виробленню певного багато в чому стереотипного погляду на особистість українського простолюдина.
Дослідження творчості Г.Квітки-Основ’яненка засвідчило, що основні характеристики автора, оповідача й читача в художній прозі писменника безпосередньо пов'язані з ідейно-естетичною системою пізнього Просвітництва та національною літературною традицією.
Авторська позиція «Малороссийських повестей» послідовно визначається просвітницько-сентименталістським ідейно-естетичним комплексом. Уявлення про «природність» як ключову просвітницьку категорію зосереджено передусім в образі простолюдина, котрий в українському гуманітарному просторі сприймався основним носієм етнічних ознак. Звернення до такого образу було настільки важливим, що навіть у заголовку «Малороссийские повести» автор підкреслив «національну» приналежність збірки. У такий спосіб відбувалося умовне виокремлення з імперської словесності саме українського літературного продукту: за посередництвом заголовка було наголошено на присутності в загальноросійській культурній парадигмі української складової.
У центрі уваги автора «Малороссийських повестей» перебуває простонародне середовище, яке виступає носієм «природності» та «простоти». Визначальними рисами кращих представників цього середовища є чутливість, щирість, чесність, богобоязливість, здатність співчувати ближньому, вірність народним звичаям, розсудливість тощо. Такий комплекс рис автор розцінює як основу не лише простонародного, а й загалом національного характеру. Джерелом для формування ідеалізованого образу простолюдина письменникові слугували український фольклор та давня книжність.
Важливою складовою авторської концепції є протиставлення таких просвітницьких категорій, як «природне» та «цівілізіційне» шляхом ідеалізації «свого» (питомо українського, що на ділі частіше дорівнюється до простонародного) та засудження «чужого». До «чужих» належать,зокрема, і представники інших етносів.
В українській прозі Г.Квітка-Основ’яненка просвітницька ідейно-естетична модель реалізувалася також у дидактичній складовій авторського задуму, сконцентрованій у повчальних вступах та висновках, де подано тлумачення певних ситуацій та конфліктів переважно з урахуванням простонародної модифікації християнського світоглядного комплексу. За допомогою повчальних вступів і висновків та й загалом сюжетів повістей автор вдавався до прямого моралізаторства, сподіваючись засобами літератури у вузько утилітарному сенсі вплинути на світогляд і поведінку простолюдина.
За посередництвом уснооповідної організації текстової структури творів, що увійшли в збірку «Малороссийские повести», на передній план було висунуто мовну проблему, яка опосередковано стосувалася процесів самоїдентифікації української нації. Автор прагнув довести функціональний потенціал української мови, а саме її здатність задовольняти ті комунікативні потреби, які існували в царині літератури, зокрема можливість повноцінно обслуговувати прозу. Г.Квітка-Основ’яненко намагався переконати, що українське слово – це єдино придатний засіб для того, щоб адекватно зобразити українську дійсність та щиро «промовити» до українського «серця».
В художній організації Квітчиних творів досить плідно поєдналися й зазнали оригінального переосмислення впливи західноєвропейської літератури, давньої української книжності та фольклору. Розвинувши й підпорядкувавши наявний культурний досвід розв’язанню актуальних літературних завдань, письменник надовго визначив перспективи подальшого розвитку нової української прози, зокрема і у сфері оповідної організації прозового твору.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ АЛЬБОМУ «ТВОРЦІ УКРАЇНСЬКОГО ПЕЙЗАЖУ», ЛЬВІВ, НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ІМЕНІ АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО

Денісенко О.Й., мистецтвознавець, зав відділом українського та російського мистецтва XVI- поч. XXст. Харківського художнього музею

(21 січня 2016р.)

___________________________

«История семьи – история государства»

СЕМЬЯ БОЧАРОВЫХ – ИЗВЕСТНЫЕ УЧЕНЫЕ В СССР РОДОМ ИЗ ХАРЬКОВА

Давидич Т.Ф., кандидат архитектуры, доцент кафедры основ архитектуры ХНУСА

(28 января 2016г.)

Бочаров Пётр Александрович (1896 – 1971)

Родился в 1896 г. в г. Торжке Тверской губернии в семье ремесленника. Учился в г Твери на электромеханика. В 1916 г. был призван в армию и участвовал в боях I-й Мировой войны до распада фронта. В начале 1919 г. был призван в Красную Армию и направлен как специалист-электротехник для работы в штабе Южного фронта Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА), который находился в Харькове. Работал старшим электромехаником центральной телеграфной станции этого штаба, инженером для особых поручений по делам электрической связи, временно исполняющим должность начальника связи 4-й армии Южного фронта. Организовывал связь при штабе командующего, в поезде Главного командира Южного фронта, оборудовал телеграфные станции в гг. Орел, Козлов, Серпухов, Курск, Кременчуг, Харьков. 7 февраля 1920 г. был назначен начальником связи Юго-Западного фронта. Весной и осенью 1920 г. работал инженером связи в бронепоезде командующего Южным фронтом М.В. Фрунзе. Участвовал в штурме Перекопа. По болезни (сыпной тиф) был возвращён в Харьков и отправлен в госпиталь, где лежал в одной палате с атаманом Н.И. Махно. До сентября 1922 г. работал инженером для особых поручений при штабе Вооруженных сил Украины и Крыма. 4 сентября 1922 г. был демобилизован. Военачальники Красной Армии предлагали ему ехать в Москву вместе с ними, чтобы делать дальнейшую карьеру в партийно-правительственных кругах. Но он решил остаться в Харькове, чтобы учиться в Харьковском Технологическом институте. Одновременно с учёбой преподавал электротехнику на 5-х Инженерных курсах связи, в Высшей Повторной школе начсостава РККА, лаборантом и преподавателем Электротехнического факультета Харьковского Вечернего Рабочего Техникума им. Профинтерна. Читая лекции на курсах повышения квалификации телеграфистов, познакомился со своей будущей женой Неонилой Игнатьевной Шинкаренко, окончившей 2-ю Харьковскую женскую гимназию в 1917 г. В 1926 – 1933 гг. работал заведующим электротехническим сектором Харьковского Электромеханического завода. В 1928 г. окончил Харьковский Технологический институт. К этому времени уже имел двоих детей: Юрия (1926 г.р.) и Светлану (1928 г.р.). В 1929 г. построил кооперативную квартиру в доме ХЭМЗа «Красный Луч».В 1933 г. был назначен на должность доцента и заведующего электротехнической лабораторией Харьковского института инженеров железнодорожного транспорта (ХИИТа). С 1938 г. работал должности начальника кафедры Электротехники там же.В 1942 г. в эвакуации (г. Ташкент) защитил кандидатскую диссертацию. В 1938 г. был награждён медалью «За боевые заслуги», после Великой Отечественной войны – медалью «За ударный труд в тылу» и орденом «Знак Почёта». Двое братьев Петра Александровича – Иван и Алексей жили в Ленинграде и также стали учёными. Иван приобрёл степень доктора ветеринарных наук, Алексей – кандидата химических наук.

Бочарова Светлана Петровна (1928 – 2012)

Окончила филологический факультет Харьковского университета в 1949 г. До 1951 г. работала в средней школе, в 1953 г. окончила аспирантуру при кафедре психологии ХГПИ, где познакомилась с выдающимися основателями Харьковской психологической школы, дело которых продолжала всю свою жизнь. С 1954 г., после защиты кандидатской диссертации, преподавала в Днепропетровском университете, с 1963 г. перешла на должность доцента кафедры психологии Харьковского университета. В 1975 г. воссоздала кафедру психологии ГГПИ и заведовала ею до 1979 г. Участвовала в многочисленных Всесоюзных и международных научных конференциях, симпозиумах и съездах и стала одним из ведущих специалистов-психологов в СССР. В 1977 г. защитила в Ленинграде докторскую диссертацию на тему «Память как процесс переработки информации», написала 10 монографий и учебников. В 1979 г. ей было присвоено учёное звание профессора. У неё защитились 40 кандидатов и 5 докторов психологических наук. Светлана Петровна стала основателем нового направления «Судебная психология». Состояла членом специализированных учёных советов в Киевском педагогическом университете, Ленинградском университете, Харьковском национальном университете внутренних дел, ХНУСА и др. Организовала кафедры психологии в Университете Внутренних дел, в ХИМЭСХе, УИПА, а также в ряде харьковских военных училищ. За выдающиеся заслуги в развитии науки в 2008 г. была награждена российским орденом М.В. Ломоносова, а также была включена в энциклопедию «Науковці України – еліта держави». В ознаменование выдающихся научных достижений С.П. Бочаровой Харьковский университет внутренних дел проводит ежегодную мартовскую конференцию «Бочаровские чтения», посвящённую её памяти. В этом году состоялась уже 3-я конференция, выпущен сбоник трудов.

Бочаров Юрий Петрович (р. 1926 г.)

Родился 4 мая 1926 г., в 1956 г. окончил Московский архитектурный институт. Доктор архитектуры (с 1966 г.), профессор, действительный член Российской академии архитектуры и строительных наук, Российской академии художественной критики, Союза художников Москвы, Украинской академии архитектуры (Киев); член-корреспондент Международной академии архитектуры стран Востока (Баку). Стал одним из крупнейших ученых в области градостроительной науки, известным в СССР, России и за рубежом. В круг его научных интересов входят теория современного градостроительства, методология градостроительного планирования, теория расселения, организация городского транспорта, оценка взаимосвязи социальных, демографических и экономических факторов в планировке крупных городов, зонирование промышленных районов и узлов. Ведёт большую работу по защите историко-архитектурного наследия и комфортной городской среды Москвы. В 1980-е гг. был директором Центрального Института Теории и Истории Архитектуры (ЦНИИТИА). Под его руководством защитилось уже 50 аспирантов. Как научный консультант принимал участи в создании нескольких генпланов г. Харькова, был также консультантом по прокладке трасс линий Харьковского метрополитена, оппонентом ряда кандидатских диссертаций харьковских архитекторов.
Опубликовал около 360-ти научных работ, в том числе 10 монографий, издал 35 научных работ и 3 монографии, за рубежом. Свободно владеет английским языком, более 30-ти раз бывал в США, посетил более 150 стран мира, где выступал с лекциями и устраивал выставки своей архитектурной живописи. В мае 2016 г. будет отмечаться 90-летний юбилей Юрия Петровича, к которому в Москве готовится издание о его жизни и деятельности.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ 5-ГО ТОМА КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ «НАРОДНА КУЛЬТУРА УКРАЇНЦІВ: ІСТОРИКО-ЕТНОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ»

Красиков М.М., кандидат філологічних наук, директор,Харківського відділення Українського етнологічного центру Iнституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України, доцент кафедри етики, естетики та історії культури Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» ,директор етнографічного музею НТУ «ХПІ» «Слобожанські скарби» імені Г.Хоткевича

(4 февраля 2016г.)

Презентація книги: Народна культура українців: життєвий цикл людини: історико-етнологічне дослідження у 5 т. / за наук. ред. М.Гримич. Т.5: Старість. Смерть. Культура вшанування небіжчиків. – К., 2015. -432 с.
У виступі була дана загальна характеристика як усього 5-томного видання в цілому, так і конкретно 5-го тому, де вміщено дві статті лектора: «40 років – кінець життя? (Сорокаріччя у повір’ях та звичаєвості українців» та «Віщування смерті (До розуміння української народної танатології)». Більш докладно автор зупинився на темі «Українська народна танатологія (філософія смерті)».
Для людини традиційного світогляду Життя і Смерть – не антиподи. Це світи, межу між якими легко подолати. «Вмерле» «оживає» у ритуальних діях, а обряди (навіть найрадісніший – весілля) насичені семантикою смерті. За великим рахунком, смерті як остаточного зникнення для народної культури взагалі не існує.Традиційна народна культура виробила певний дискурс для спілкування з Провидінням (Вищими Силами, Долею). Той світ не байдужо чекає людей з Цього світу: система знаків, які подаються вмираючому та (або) його рідним і близьким, спрямована не на те, щоб залякати людину, а на те, щоб хоч мінімально підготувати її до, можливо, найзначнішої події у її земному житті – переходу в інший світ, міцний зв’язок із яким насправді ніколи й не переривався. Про віщування смерті, спілкування з мерцями, про те, яким уявляється Той світ в українському фольклорі і якою в цілому постає народна танатологія (вчення про смерть) – йшлося у лекції, що базувалася виключно на польових матеріалах автора.

ХАРЬКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ В ИСТОРИИ АВИАЦИИ

Белоконь Б.С., кандидат технических наук, доцент кафедры ХАИ

(11 февраля 2016г.)

Авиационная техника развивалась по пути повышения в механизмах и машинах рабочих температур, давлений, скоростей перемещения, точности изготовления деталей и сборочных единиц при обеспечении высокой степени надёжности, долговечности, экономичности. И чем было ответственнее изделие, тем выше были требования, предъявляемые на всех этапах проектирования, изготовления, и эксплуатации. Это – Авиация! Но авиация – не только теория и практика передвижения в атмосфере на летательных аппаратах тяжелее воздуха, это и совокупность таких аппаратов, объединённых по какому-либо признаку. Суть особого способа их передвижения заключается в том, что здесь нет рельсов в два ряда, нет водной глади, когда в случае отказа силовой установки можно лечь в дрейф, нет дороги с твёрдым покрытием, когда можно остановиться или съехать на обочину. Здесь нет понятия «Остановите самолёт, я выйду». Выйти из летательного аппарата можно только после грамотно выполненной посадки и руления. А взлёт и посадка – это лишь смена способа передвижения. С момента зарождения авиации и по наши дни они являются самыми сложными из этапов полёта воздушных судов. Несмотря на то, что время выполнения взлёта и посадки составляет в среднем 5% от общего полётного времени, на этих этапах происходит около 70% всех лётных происшествий.
Исторически так сложилось, что становление авиации в нашем государстве, её развитие и наивысший подъём проходили в советское время. Советский Союз был мощной авиационной державой: в её авиации эффективно «работал» лозунг: «Летать выше всех, дальше всех, быстрее всех!».
Вся история Харьковского авиационного института тесно связана с историей становления и развития отечественной авиации, авиационной промышленности и науки. Институт знаменит созданием первого в СССР и Европе оригинального скоростного самолёта и проекта первого в стране турбореактивного двигателя. Это единственный в стране вуз, чьи самолёты (ХАИ-1, ХАИ-5 и ХАИ-52) серийно выпускались на заводах, эксплуатировались на пассажирских линиях Аэрофлота, на фронтах Великой Отечественной войны.
В Украине авиационных инженеров начали готовить в Киевском политехническом и Харьковском технологическом институтах. По инициативе Г.Ф.Проскуры – ученика Н.Е.Жуковского в 1922 г. на кафедре гидромеханики ХТИ была создана авиасекция, а в 1923 г. на механическом факультете открыто авиационное отделение. Постепенно складывался коллектив специалистов, способных вести подготовку авиационных инженеров.
Харьковский авиационный институт по самолётостроению и моторостроению образован в 1930 г. на базе ХТИ.
Институту предстояло решить много проблем: построить учебные корпуса, учебные и научные лаборатории, приобрести и изготовить оборудование, подобрать и подготовить научно-педагогические кадры, организовать научные исследования, разработать научно-методическую документацию, создать жилищно-бытовые условия для преподавателей и студентов, сформировать коллектив и заложить его традиции как авиационного вуза и т.д. На решение этих проблем ушли первые 10 лет.
Значительное влияние на развитие научных исследований в институте оказал академик Г.Ф.Проскура, при участии которого стали формироваться различные научные направления. Развитие института шло чрезвычайно высокими темпами.
Важнейшее теоретическое и практическое значение для развития авиации имело создание новых типов самолётов на кафедре конструкций самолётов, которую возглавил ученик Г.Ф.Проскуры, инженер, впоследствии профессор, И.Г.Неман. Под его руководством преподаватели кафедры и студенты-дипломники провели исследования по конструированию самолётов и создали проект скоростного самолёта, который получил название ХАИ-1. Это был первый в СССР и Европе пассажирский самолёт с убирающимся шасси. На отечественном двигателе М-22 мощностью 480 л.с. он развил рекордную скорость полёта – 324 км/ч. По этому показателю самолёт занимал первое место в Европе и второе в мире.
Все проектные работы по созданию схем новых самолётов и планёров с совершенными аэродинамическими свойствами и авиационных двигателей выполнялись студентами под руководством преподавателей и инженеров.
Расширение научных исследований способствовало активному участию студентов в научной работе. В 1940 году в институте работали 8 студенческих кружков, в которых занималось более 150 студентов. Работа этих кружков стала основой для создания будущего студенческого конструкторского бюро (СКБ).
С учетом многолетней и успешной работы коллектива ХАИ по специализации, большого опыта подготовки высококвалифицированных специалистов, развития научных исследований в институте в 1966 г. он был переведён в разряд 26 базовых вузов Союза; в 1978 г. ему было присвоено имя Н.Е. Жуковского; в 1980 г. он удостоен наивысшей награды Союза.
В 2000 г. Харьковскому авиационному институту изменили статус, и он получил наименование «Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е.Жуковского «ХАИ».
За первые 60 лет развития институт подготовил около 40 тыс. специалистов. Его выпускники работали почти на всех ведущих предприятиях различных отраслей народного хозяйства. Многие стали руководителями предприятий, производственных объединений, конструкторских бюро, научных организаций. Четверть выпускников института удостоены правительственных наград. В их числе 15 Героев Социалистического Труда, около 50 лауреатов Ленинской и Государственной премий, свыше 500 директоров объединений и заводов, руководителей организаций, главных инженеров, главных конструкторов и технологов, около 700 докторов и кандидатов наук.
На 60-м году деятельности института на шести факультетах обучалось около 8 тыс. студентов, работало 640 преподавателей, среди которых 44 профессора, доктора наук и 346 доцентов, кандидатов наук.
Научные исследования в ХАИ проводят на современном экспериментальном оборудовании, которое в ряде случаев является уникальным, как, например, сверхзвуковая аэродинамическая труба со скоростью потока воздуха от 0,5 до 4,5 Маха, лаборатория для испытаний конструкций, комплексные стенды для исследований и испытаний двигателей и энергоустановок, классы конструкций летательных аппаратов и силовых установок.
ХАИ занимает почетное место среди пяти вузов, имеющих самую высокую оценку (Харьковский, Московский и Казанский авиационные – ХАИ, МАИ, КАИ; Ленинградские – авиационного приборостроения и Механический институты – ЛИАП и ЛМИ).
Наиболее высоким, по мнению экспертов, является качество общетехнической подготовки выпускников, включающей в себя показатели по проектно-конструкторской, технологической, математической, физико-химической, применению ЭВМ, метрологии и стандартизации, экономической подготовке.выпускники ХАИ занимают высокое служебное положение и являются наиболее высокооплачиваемыми специалистами. Из всех выпускников, проанкетированных в связи с проведенным исследованием, 65,5% работают на серийных предприятиях и 30% – в КБ и НИИ.
Создают славу институту выпускники не только на Земле, но и в космосе, как космонавт Олег Кононенко, совершивший три космических полёта.
За годы своего существования университет подготовил более 53 тысяч инженеров. Более 80% специалистов с высшим образованием, работающих в авиакосмической отрасли Украины, – выпускники ХАИ.
В университете ежегодно обучается около 300 иностранных граждан из 29 стран Азии, Африки и Америки.
ХАИ занимает отдельную территорию города (около 25 га) в лесопарковой зоне. Университет имеет 8 учебных корпусов, научно-исследовательский институт и лаборатории, библиотеку с фондом около миллиона томов, студгородок, спорткомплекс с манежем и лучшим в городе вузовским стадионом, плавательный бассейн и профилакторий.

До 160-річчя від дня народження І.Я.Франка

ДРУЖИНА ТА СОРАТНИК І.Я.ФРАНКА – НАША ЗЕМЛЯЧКА

Саяный М.І., директор Змиївського краєзнавчого музею.

(18 лютого 2016р.)

Дружина і вірний друг письменника І.Я.Франко походила із стародавнього українського роду Хоружинських. З нього, вважають, вийшов колишній гетьман Дем’ян Многогрішний. Коли і яким чином попав цей рід на Слобожанщину, доводи істориків розділилися. Перевагу віддають припущенню, що десь 1787 року із Київського намісництва на службу до Харкова приїхало відразу чотири брати. Рідні брати Петро та Василь та їх двоюрідні – Василь та Степан. Всі вони одружилися і стали проживати у Мерефі.
На той час родина Куликовських була однією із найзаможніших на Слобожанщині, тому поріднитися із ними хотіла вся українська шляхетна знать того часу. І не випадково, коли на Харківщину приїхали брати із шляхетного роду Хоружинських, вони захотіли поріднитися саме із Куликовськими. Колезький реєстратор Василь Хоружинський одружується із представницею роду Куликовських, у яких і народжується четверо дітей, серед яких і майбутній батько Ольги – Федір.
Сьогодні, на жаль, ще не досліджено, де проживала на перших порах молода сім’я. Вірогідно, що у маєтку Куликовських у Борках. Але незабаром, неподалік цього села з’являється невеличкий хутір Федорівський, якому судилося «дожити» до наших часів. Сьогодні це село Федорівка Бірківської сільської ради Зміївського району. Воно знаходиться всього в півкілометра від села Бірки і налічує зараз 224 мешканця.
Із розповідей місцевих жителів-старожилів, стало відомо, що дійсно, у цьому селі в давнину стояв дерев’яний панський маєток. Але він не зберігся. Можливо, саме тут і проживало на перших порах молоде подружжя Хоружинських, можливо саме на хуторі Федорівський під Бірками і народилася майбутня дружина «Каменяра» -Ольга Федорівна Хоружинська. В історії таких випадків зовсім мало : село Бірки – хутір Федорівський (а як відомо, матір Ольги, дівоче прізвище було Федорівська).
Місце народження О.Ф.Хоружинської справді становить наукову проблему, яку сьогодні неможливо вирішити без метричних документів. Ніхто із науковців чи краєзнавців, які досліджували чи досліджують біографію О.Ф.Хоружинської не можуть назвати точне місце її народження. Як виявилося, метричних книг із записом про народження Ольги не збереглося або вони чекають десь у архівах на свого дослідника.
Відомо лише те.що Ольга народилася 10 квітня 1864 року у селі Бірки на Харквщині. Знову ж таки день її народження у різних дослідників приводиться різний. Але на той час у Харквській губернії було два села з такою назвою: одне - на той час Лебединського повіту, інше – Зміївського.
Із архівних джерел відомо, що Федір Васильович Хоружинський помирає 2 серпня 1867р. у віці 43 років,залишивши семеро дітей на дружину Марію Іванівну. Сім’я залишається практично без засобів до життя…Двох дівчат старшу Антоніну і середню Ольгу вдалося «пристроїти» до гімназії в Харкові, а сина Івана до чоловічої 1-ї Харківської гімназії. Після тогго,як Ольга Федорівна закінчила жіночі курси її залишили на цих курсах викладати, адже Ольга була начитаною, розумілася на театральному мистецтві, знала багато іноземних мов. У 1886р одружилася з І.Франко. Ставши дружиною бунтівника-письменника. Вона взяла на тендітні плечі весь тягар його нелегкої долі, ставши не тільки матір’ю його дітей, а й вірним другом, помічницею у літературній праці.
1894-1897 роки видавала заснований і редагований Франком журнал «Житіє і слово». На свій кошт Ольга Франко опубліковала чоловічу книгу оповідань «В поті чола» і вдруге збірку «З вершин і низин». Разом с Іваном Яковичем Ольга Федорівна збирала казки і легенди, писала статті. Але вона так і не стала для свого чоловіка ні музою, ні джерелом натхнення.
Сьогодні я хочу висунути свою версію, яка базується на моїх дослідженніх родини Хоружинських, але не по лінії Федорівських-Таманових і с.Тимофіївка, а по лінії Куликовські-Хоружинські із Зміївщини.
Куликовські з’являються на Слобожанщині у 1711 році. Сюди прибув волох за походженням, Прокопій Куликовський, який згодом стає Харківським полковником. Він і стає родоначальником відомого роду Куликовських, який оселяється на півтора століття у с.Рокитне Харківського повіту (тепер Ново-Водолазький район). Грамотою Петра I Прокопій Куликовський був нагороджений земельною ділянкою, а 1713 року викупляє у місцевої знаті с.Бірки. Так, у царській грамоті, датованій 1727 роком читаємо: «1713 г. янв.9 Харьковская полковая старшина и все знатное и посполитое товарищество всем полком заняли у Полковника Прокофия Куликовского на полкове свои нужды 200 рублей, и за эти деньги, с доброй воли, определили ему, Полковникау Куликовскому, про обиход на Полковничей двор в маетность за р. Можею на Крымской стороне на вершине р.Джгуна сельцо Борки, кое было поселил без указу собою Иван Захаржевский на полковой земле…». У Бірках будується маєток. І.Франко помер 1916року, дружина пережила його на 25 років. Останні роки жила на другому поверсі власного будинку у Львові, який з 1940 року став музеєм І.Франка.

К 100-летию со дня рождения Н.Я.Чайкина

ЛЕКЦИЯ-КОНЦЕРТ «100-ЛЕТИЮ КОМПОЗИТОРА-ХАРЬКОВЧАНИНА НИКОЛАЯ ЧАЙКИНА ПОСВЯЩАЕТСЯ»

Сотникова Л.А., музыковед, директор ДШИ №2 имени П.И.Чайковского

(25 февраля 2016г.)

Н.Я.Чайкин – это имя еще одного харьковчанина, который оставил яркий след в развитии музыкального искусства нашей страны. К сожалению, Чайкин как композитор известен исключительно в среде баянистов и аккордеонистов, но почти никто из них не знает, что он родом из Харькова. Николай Яковлевич Чайкин
-крупнейший советский композитор для баяна,
- автор двух Концертов для баяна с симфоническим оркестром,
- двух Сонат для баяна и множества сочинений, ставших бестселлерами в баянной практике а также
- известный педагог по баяну, профессор Горьковской Консерватории и знаменитого Гнесинского Музыкального Института.
-заслуженный деятель искусств РСФСР
-член Союза композиторов СССР.
К сожалению, Чайкин как композитор известен исключительно в среде баянистов и аккордеонистов, но почти никто из них не знает, что он родом из Харькова.А оказывается, что в 20-е годы этот знаменитый музыкант и выдающийся баянный композитор закончил Детскую музыкальную школу №2 на Основе, которая теперь носит имя П.И.Чайковского. Его детство и юность прошли в доме по соседству со школой по ул. Октябрьской революции, 138 (тогда это была улица Шевченко). Отец, Яков Иванович, служащий, хорошо играл на нескольких народных инструментах, бабушка Домникия Васильевна, пела народные песни, аккомпанируя себе на гитаре. В доме часто собирались друзья, музицировали, устраивали любительские концерты. Семья посещала концерты республиканской филармонии, оперного и драматического театров.
И не удивительно, что мальчик уже в пятилетнем возрасте подбирал по слуху мелодии на мандолине, балалайке, венской гармонике. В шесть лет начал заниматься на фортепиано, сначала дома, а через год-в музыкальной школе, в классе Лидии Харитоновны Петренко. В 1924 году недалеко от дома Чайкиных открывается Музпрофшкола №2, первым директором которой становится руководитель профессионального оркестра народных инструментов Комаренко В.И., и безусловно талантливый мальчик, живший по соседству попал в его поле зрения. Наверное, Коля заканчивал школу уже в этом здании, где и сейчас находится школа.
Основная специальность Николая - фортепиано, он даже успел поработать пианистом в оркестре Украинфильма.
Научившись в раннем детстве играть на гармонике по слуху, самостоятельно, юноша повышает профессиональное мастерство, исполняя в оркестре В.А.Комаренко партию тембровой гармоники-флейты.
В.А.Комаренко воспитывал оркестрантов как будущих руководителей музыкальных коллективов, и безусловно, общение с этим замечательным музыкантом в течении 6 лет с1930-по 1936 годы во многом определило музыкальную судьбу Николая.
Николай Яковлевич начинал свое образование в Харьковском лингвистическом техникуме. Однако решение стать профессиональным музыкантом привело его в Харьковский музыкально-драматический институт, где он учился с 1933 по 1936 годы как теоретик и пианист у легендарных педагогов: П.К.Луценко по классу фортепиано и С.С.Богатырева по классу гармонии и инструментовки .
Обучение в Киевской консерватории с 1937 по 1940 год подарило ему общение с такими педагогами, как Б.Н.Лятошинский, В.С.Косенко,Л.Н.Ревуцкий (класс композиции). К этому же времени относятся первые композиторские опыты. На самом деле Чайкин писал не только для баяна, первые довоенные сочинения написаны для симфонического оркестра и камерного ансамбля.
В 1940 году Н.Я.был призван в ряды Красной армии. Недолго прослужив в горно-стрелковой дивизии в Львовской области, талантливый музыкант был переведен ансамбль Киевского военного округа. В составе этого фронтового ансамбля под руководством П.Вирского Н.Я. он прошел всю войну, оставив свой автограф на стенах рейхстага в мае 1945.
В ансамбле Николай Яковлевич работал с такими талантливыми артистами как баянист Николай Ризоль, артисты разговорного жанра Ю.Тимошенко и Е. Березин (Тарапунька и Штепсель).
Несмотря на кочевую фронтовую жизнь, творческая работа не прекращалась ни на минуту. Николай Яковлевич. дирижирует концертами, пишет новые инструментовки (за годы войны их было написано около 200), песни, иногда сам садится в оркестр с аккордеоном в руках.
Красноармеец Чайкин не только поднимал дух бойцов своими песнями, он также пишет в 1943 году по просьбе своего товарища, баяниста Н.Ризоля, эпохальное сочинение: Сонату для баяна, проводил занятия по гармонии с участниками ансамбля.
В 1943 году Н.Я. представлен к правительственной награде орден «Красная звезда», а ранее был награжден медалью «За оборону Сталинграда». Так Родина оценила деятельность красноармейца, помощника дирижера, композитора Чайкина.Николай Яковлевич не сразу начал сочинять для баяна, ведь он учился в консерватории как пианист. В довоенные годы в Киеве он руководил камерным ансамблем, и писал для него музыку. Но именно опыт работы в ансамбле Вирского в годы войны, собственный опыт исполнительства на аккордеоне в этом ансамбле, дружба с Николаем Ризолем, для которого написана первая соната – все это предопределило дальнейшую направленность композитора в область баянной музыки. Чтобы понять всю революционность деятельности Николая Яковлевича в этой области, надо немного обратиться к истории баянного исполнительства.

История баянного исполнительства.

Что греха таить, гармонь, предшественница баяна, долгое время не признавалась профессиональными музыкантами. В конце 19 века при организации Великорусского оркестра Андреев предполагал включить в число инструментов гармонику, но многих шокировало введение в состав такого оркестра «инструмента пьяных ямщиков и влюбленных дворников». Несмотря на то, что наряду с гармонью, в 1907 году появился баян-это инструмент с новыми возможностями, который все время совершенствовался, его преследовал шлейф второсортности и низкопробности. Интересным образом два противоположных взгляда на гармонь вылились в дискуссию между двумя поэтами. В 1926 году.
Демьян Бедный пишет:
Сказать не во гнев,
Исказила гармошка наш русский напев,
А теперь, обретя покровителей,
Тонких эстетов «знатоков и любителей»
И визжит, и гнусит, и хохочет,
Доконать песню русскую хочет!
А ему отвечает поэт Александр Жаров, влюбленный в гармонику с юных лет:
Что толкнуло вас, тоска ли, грусть ли,
Пожелать гармонике капут?
Интересно, как это под гусли,
Ваши «Проводы» в селе споют?
Именно в эти годы в Москве, Харькове и других городах начали проводиться первые смотры, конкурсы и фестивали гармонистов. Играли в основном по слуху, и, естественно, репертуар ограничивался народными песнями, танцами, цыганскими романсами.

Чайкин-композитор.

В 30-50-е годы проблема репертуара баянистов состояла в том, что баянисты исполнители, если и сочиняли для своего инструмента, то недостаточно владели композиторской техникой. А композиторы-профессионалы недостаточно знали возможности музыкального инструмента. Эти две ипостаси- исполнителя и композитора органично объединил в себе Н.Чайкин, и это стало залогом успеха его как баянного композитора. Одно из важнейших достижений Чайкина – совершенно новые методы изложения музыкального материала в музыке для баяна. И тут напрашиваются параллели. Как в свое время В.А.Комаренко привнес в оркестр народных инструментов симфонизм, масштабность, профессионализм, так Чайкин привнес те же качества в баянное исполнительство.
Все это способствовало -утверждению баяна в качестве сольного профессионального инструмента-развитию многих жанров баянной музыки.
Много интересных аранжировок сделано для различных составов, в частности для оркестра баянов переложения, в частности 2 прелюдии и фуги из ХТК Баха и Рапсодия в стиле блюз Гершвина. Сохранившиеся афиши свидетельствуют о том, что музыка Чайкина исполнялась советскими музыкантами не только на родине, но и в Польше, и в Париже.
Совершенно уникальным и единственным в своем роде был и остается «Детский альбом» для юных баянистов, который вышел из под пера композитора в 60-е годы.

«Детский альбом»

Вроде бы Николай Яковлевич не работал с детьми, но видно вспоминая свое детство, когда самоучкой играл на гармонике, он в 1968 году создает «Детский альбом» для баяна из 40 несложных пьес, который восторженно был принят преподавателями школ.Как и в «Детском альбоме» Чайковского, преобладающие жанры- песня, марш, танец. Но в отличие от Чайковского, первые 10 пьес очень легкие, их можно разучивать буквально с первых уроков. Это связано с тем, что в отличие от богатой фортепианной педагогической практики, баянная педагогическая литература на тот момент была очень бедна.Как и у Чайковского, внутри альбома прослеживаются микроциклы, например, новогодний: «Дед-Мороз и зайка», «Новогодний хоровод» и «Танец Снегурочки»; народный: «Матрешки» и «Частушки», вечерний «Вечерняя прогулка» и «Колыбельная».«Детский альбом» Чайкина – это музыкальная энциклопедия юного баяниста.Юный музыкант познакомится с разнообразием вокальной музыки: песня, частушка, романс, серенада, колыбельная; почувствует многообразие танцевальных ритмов: вальс, полька, мазурка, хоровод, матросский танец.
Благодаря изобретательности композитора сам услышит, как музыка может подражать человеческой речи и музыкальным инструментам: «Призыв», «Барабанщик и трубач». А также впервые познакомится с программной музыкой: «Хорошее настроение», «На ослике».Композитор знакомит юных баянистов с различными жанрами полифонической музыки – маленький канон, фуга-фантазия. А также с классической формой рондо.Этот альбом пережил 3 издания, и до сиз пор остается актуальным в обучении начинающих баянистов, но, в силу обстоятельств, используется недостаточно широко.
Сразу хочу обратить внимание на название одной из пьес: Украинская полька. Композитор переехал в Москву в 1946 году, и безусловно, чаще в творчестве Чайкина мы слышим отголоски российского фольклора, но украинские корни дают о себе знать достаточно часто: это и
-Вариации на тему «Взяв би я бандуру» для контрабаса,
-Украинская рапсодия для квартетов баяна;
-Гуцульский танец для оркестра;
-Украинская сюита в 3 частях;
-колядка для дуэта домр;
-«В Харькове дождь идет» в обр. для баяна;
-песни на сл. Малышко «Спи дитино», «Гаю, ти, мий гаю»

Концертная транскрипция увертюры к опере Н.Лысенка «Тарас Бульба»

Редакторская работа.

Николай Яковлевич был всесторонне развитым музыкантом. На протяжении 10 лет с1946 по 1956 годы он - редактор Музгиза. Однако и оставив эту должность, он продолжает заниматься этой деятельностью, так в 1987 году выходит всеобъемлющий справочник баяниста под общей редакцией профессора Чайкина.

Педагогическая и общественная деятельность.

Педагогическую деятельность, как преподаватель музыкально-теоретических дисциплин Чайкин Н.Я. начал в 1938 году в Киеве.Но главная деятельность Николая Яковлевича на протяжении всей жизни - это преподавание класса специального баяна сначала в Гнесинском институте с 1951 года, а затем, с 1964 года в Горьковской консерватории.Список учеников Николая Яковлевича занял целую страничку в его монографии. В 70-80 годы он был непререкаемым авторитетом в Международной баяно-аккордеонной организации, непременным членом жюри конкурсов, его произведения являлись конкурсными на самых престижных мероприятиях.
Композитор Николай Чайкин скончался в Москве 17-ого февраля на второй день после его 85-ого Дня Рождения в 2000 году.
Деятельность самого Николая Яковлевича, его последователей и учеников подняла на небывалую высоту уровень исполнительского баянного мастерства, в том числе и в Харькове. В Харьковском национальном университете искусств им.И. Котляревского должность заведующего кафедрой народных инструментов занимает профессор Игорь Иванович Снедков – баянист, исполнитель мирового уровня. Его ученики, лауреаты Международных и Всеукраинских конкурсов, работают в музыкальных коллективах и учебных учреждениях Харькова.
В 2015 году музыкальная общественность Нижнего Новгорода (Горький), Санкт-Петербурга и других городов, где работают его ученики, а также родной город Харьков в феврале месяце отмечали 100-летие композитора.

Т.Г.ШЕВЧЕНКО и И.Е.РЕПИН

Денисенко О.Й., искусствовед, зав отделом украинского и российского искусства XVI-нач. XXст. Харковского художественного музея

(3 марта 2016г.)

Тема культурных взаимоотношений Т.Г.Шевченко и Слобожанщины, несмотря на то, что Кобзарь никогда не был в Харькове, очень многогранна. Кроме литературных, личных связей, эпистолярного наследия, весомое место занимает и художественная. Именно слобожане И.Н.Крамской и И.Е.Репин первыми создали живописные портреты Тараса Шевченко. которые заняли достойное место в коллекциях Государственной Третьяковской галереи в Москве и Национальной галерее Т.Г.Шевченко в Киеве.
Жизненный и творческий путь Т.Г.Шевченко и И.Е.Репина разделяют всего-навсего тридцать лет. Проживи Кобзарь дольше, они бы встретились в Петербурге, Академии художеств, и Репин, как в свое время художник В.Д.Орловский, мог бы этим гордиться и рассказывать о незабываемых встречах. Ненамного отличался и социальный статус обоих. О крепостном существовании – своем и своего народа, Шевченко написано много. В воспоминаниях Репина также звучит мучительная нота унижения и бедности: «Звание военного поселянина очень презренное, ниже поселян считались разве крепостнвые»,- упоминает Репин в «Далеком близком». Гордилсяон и тем, что их деды – его и Шевченко, были участниками восстаний. Дед Репина – чугуевского бунта 1819 года, подавленного с особой жестокостью. Дед Шевченко был свидетелем, а возможно, даже, участником восстания Колиивщины 1768 года и его рассказы стали одним из источников поэмы «Гайдамаки». Живописное изображение деда как хранителя рода, его ментальной и исторической памяти, видим и в картине «Крестьянская семья» (1843), написанной Шевченко после путешествия в Украину. Наиболее колоритными у Репина являются изображения дедов, связанные с запорожской тематикой.
Вообще, поэтический рефрен шевченковского «мені здається, що це я, що це ж та молодість моя» присущ большинству его произведений. Репин, также одаренный словом, максимально откровенен в «Далеком близком», переписке, как и Шевченко в своем дневнике и автобиографической повести «Художник».
И Шевченко и Репин уже в подростковом возрасте зарабатывали на жизнь. Шевченко содержит себя на должности казачка у своего хозяина, помещика Энгельгардта, перед этим – «пасе ягнята за селом». Репин расписывает пасхальные яйца – «писанки», которые сдает в магазин соседа-купца. В семнадцать лет Репин уже довольно популярный на Слобожанщине иконописец. Репин прошел типичный путь в Академию, как и большинство выходцев из Украины, через иконопись. Шевченко – через работу в артели Ширяева, как рисовальщик, интерьерщик, мастер декоративной росписи. Этот разный путь в искусство объясняется просто – отсутствием у тараса первоначального художественного образования, носителями которого были сельские дьяки-богомазы. Богатая и разнообразная художественная среда Чугуева, где родился Репин, одного из лучших в этом плане провинциальных центров Российской исперии, естественно, давала возможность и обучения (в корпусе военных топографов), и в личного общения с мастерами живописи. Тпкже разными были их пути «покорения» Петербурга. Как художник, Шевченко формируется именно здесь, с 1832 года и ко времени поступления в Академию работая в мастерской Ширяева, и одновременно посещая рисовальные классы Общества поощрения художников. Репин приезжает в Петербург с солидным багажом практических наработок в иконописи и росписи церквей.
Также отличается и их отношение к Украине. Открытие ее произойдет у обоих во время путешествий – у Шевченко в 1843 году, Репина – в 1880-е, времени работы над «Запорожцами». Воспоминания о родине у Шевченко были связаны с безрадостным детством, ранним сиротством, где Петербург, Брюллов и его окружение стали по-настоящему его духовной семьей. Репин, наоборт, «…был полон гордой мысли украинского военного поселянина, что кроме Украины ничего хорошего быть не может, спорил с товарищами, что харьковская соборная колокольня выше Исаакиевского собора».
Знаковое имя, которое объединяет обоих мастеров – Карл Брюллов. Для Шевченко это – Бог, прямом понимании этого слова: списитель,пророк (в искусстве), «божественный Каарл», «великий Брюллов». Репин возносит Брюллова в гении. Стремление ко всестороннему образованию, обретению знаний, связанных с фундаментальными дисциплинами, видим и у Шевченко и у Репина. И Шевченко, и Репин оставили много автопортретов. В значительной галерее автопортретов I пол. XIXв. именно графический занимает важное место. И в этом контексте наработки Т.Шевченко сближаются с Репинскими, чьи достижения в этом жанре совпадают с подъемом графики в период уже «серебряного века» рубежа XIX – нач. XX вв. Через временные обстоятельства их жизни,естественно, что им не могли позировать одни и те же люди.Но все-таки общие персонажи есть. Это,прежде всего, портреты М.С.Щепкина,.Приобщается Репин к Шевченко и через знаменитый свій шедевр – «Портрет Мусоргского»(1881). И,наконец, сближает обоих – и Шевченко, и Репина, чувство юмора, самоиронии, присущее по-настоящему талантливым личностям.
И, главнейшим, на наш взгляд, несмотря на разное время. которое сформировало их творческие личности – расцвет искусства пушкинской поры со временем – критического реализма для Шевченко или утверждения новой эстетики в период становления творчества Репина, является то, что они стали новаторами во многих областях и жанрах искусства, его сюжетно- тематической направленности.

ИСТОРИЯ РАКЕТ (Цикл лекций. Лекция №1).

Игнатьев Н.И., представитель Харьковского Общественного координационного комитета «Харьков ракетно-космический».

(10 марта 2016г.)

Среди великих технических и научных достижений ХХ века одно из первых мест, несомненно, принадлежит теории реактивного движения и освоению изобретения отнюдь не нашего времени – РАКЕТЫ.
Известна она с незапамятных времен. Но имя создателя первой ракеты неизвестно, как неизвестно имя человека, создавшего колесо. Вообще-то, попытка точно установить, кто из пионеров ракетной техники, какую идею выдвинул первым – дело неблагодарное и неблагородное. Такая попытка не соответствует духу и персональному вкладу каждого из них, да, кроме того, практически определить это невозможно, потому что работали они совершенно независимо друг от друга, все они служили бескорыстно.
Впервые понятие «ракета» употребил итальянец Маратори в 1379 году при описании пороховых зажигательных стрел.Почему и появилось такое название у летательного аппарата, движущегося в пространстве благодаря реактивной тяге, – РАКЕТА (от итальянского rocсhetta, - уменьшительное от rocca - веретено). Полёт её не требует обязательного наличия окружающей атмосферы (среды).
Мало известна история с окружением английской кавалерии в 1799 году под Серингапатамом пятитысячным корпусом индийских стрелков-ракетчиков. «Огненные стрелы» с бамбуковыми хвостами произвели столь глубокое впечатление на английского генерала Уильяма Конгрева, что уже в 1806 году он успешно обстреливал Копенгаген этим непривычным, но грозным оружием.
После разгрома Наполеона, по возвращении из Парижа артиллерист российской армии А.Д.Засядко не забыл про ракету англичан. И, не уповая на казенные дотации, употребил на пользу Отечеству полученное наследство.В двадцатые годы ХIХ века ракеты генерал-майора Засядко применялись в боевых действиях русской армии. Позднее они были усовершенствованы К.И.Константиновым.И тут появился нарезной ствол: дальность, точность, скорострельность. И ракета вернулась к своей прежней роли огненной потехи.
Конец XIX столетия славен тем, что он передал эстафету к разработке основных теоретических вопросов, связанных с реактивным движением:
– 1882 год – статья Жуковского «О реакции вытекающей и втекающей жидкости»;
– 22 декабря 1897 года – защита И.В.Мещерским диссертации «Динамика точки переменной массы», положившей основание новому разделу теоретической механики;
Развитие ракетной техники убедительно показало инженерам и учёным выдающееся значение исследований И.В.Мещерского по теории движения тел переменной массы. Его заслуженно можно назвать зачинателем весьма важной научной дисциплины.
Полёт ракеты не требует наличия окружающей среды, что делает ракету единственно пригодным аппаратом для полётов в космос. Основные энергетические и эксплуатационные характеристики ракеты определяются типом ракетного двигателя и видом топлива. Практически все современные ракеты имеют двигатели, работающие на химическом топливе, как жидком, так и твёрдом. Ракета с жидкостным реактивным двигателем – фундамент космонавтики. Следует отметить, что боевые ракеты обычно называются баллистическими, а космические – ракетами-носителями. Ракеты бывают неуправляемые и управляемые. Управляемая ракета имеет комплекс устройств, с помощью которых она может принудительно изменять характеристики движения во время полёта.
К управляемым баллистическим ракетамотносятся, например, ракеты, которые значительную часть траектории после выключения двигателя движутся по инерции по кривой, которая называется баллистической кривой.
По важнейшим конструктивным признакам ракеты подразделяют на одноступенчатые, двухступенчатые и многоступенчатые.
Одним из первых над ракетами с ЖРД (жидкий ракетный двигатель) начал работать Роберт ГОДДАРД. Им 16 марта 1926года близ Оберна (шт. Массачусетс) произведен первый успешный запуск ракеты с применением в качестве топлива смеси жидкого кислорода и бензина.
О ракетах написано много, а вот о системах управления ими не очень. А без этих систем ракета не только не может выводить грузы в нужную точку пространства, не только устойчиво летать должным образом, но и нормально взлетать. В этом направлении много сделано харьковчанами: учеными, инженерами, конструкторами.
Бытует мнение, что советская космическая программа 1950-1960 годов (в плане создания ракет-носителей) базировалась на разработках команды «ракетного барона» Вернера фон Брауна. Это и так, и не так. Разработки германских конструкторов имели значение, но не решающее.
Разработкой этой темы советская разведка занялась раньше того, как немецкими ракетами заинтересовались англичане.
В ноябре 1935 года Военное министерство Германии в обстановке строжайшей секретности проводило совещание. В совещании принимала участие тщательнейшим образом отобранная группа контрразведчиков, которым тоже демонстрировали всё, что им предстояло охранять как святая святых германской армии. В этой группе находился и начальник одного из подразделений контрразведывательного отдела гестапо Вилли Леман. Он, в 1929 году, будучи сотрудником контрразведывательного отдела при полицай-президиуме Берлина, предложил свои услуги советской разведке и стал агентом «А/201». После отмены подобного обозначения ему было присвоено кодовое имя «БРАЙТЕНБАХ». Была информация и о разработках принципиально нового вида оружия – ракет на жидком топливе, о том, что создавались эти ракеты под руководством молодого «доктора философии» Вернера фон Брауна. Ракета стала первой «настоящей» ракетой в истории ракетной техники и получила название «Агрегат№4» (А-4). Ракета А-4 в конструктивном отношении, несмотря на принципиальную простоту, представляет собой чрезвычайно сложный аппарат. Достаточно сказать, что она имела около 30 тысяч деталей, многие из которых требовали весьма высокой точности изготовления. Линия направления стрельбы проходила из местечка Близна в район Сарнаки, восточнее Варшавы. Первый пуск ракеты А-4 в Близне был произведен 5 ноября 1943 года. И полигон в Польше попал в поле интересов советской разведки. В мае 1944 года на территории оккупированной гитлеровцами Польши высадилось десять советских парашютистов отряда особого назначения имени Пожарского под командованием Льва Беренштейна с заданием собирать информацию об этом полигоне. Вскоре группа переросла в партизанский отряд имени Пожарского. Разведчики отряда неутомимо искали путь к секретному оружию гитлеровцев. Майским днём 1944 года немецкая поисковая команда в районе Сарнак, как обычно, отправилась на грузовике на наблюдательный пункт– ждали очередного пуска ракеты, но взрыва не последовало. Ракета упала в болото на берегу Буга в стороне от намеченного заранее места. Жители первыми обнаружили её и замаскировали. Гитлеровцы безрезультатно искали ракету. Два дня команда прочёсывала район, но, видимо решив, что она упала в реку, прекратила поиски. Специальная совместная группа советских и польских партизан-саперов и инженеров, сумела перевезти ракету в ближайшую деревню и укрыть её в сарае. Убедившись, что перевозка прошла спокойно, незаметно, они демонтировали ракету. Затем все детали переправили в отряд. А всех их оказалось около 25 тысяч.
Когда поражение Германии становилось очевидным, союзники, скрывая друг от друга, организовали секретные миссии для захвата немецких военно-технических наработок.
В мае 1945 года советские военные специалисты и специалисты оборонной промышленности приступили к изучению «секретной» документации уже в Германии, начали разбираться с ракетным «наследством» нацистов. «Наводили» их на цель люди, знавшие «где что лежит». Помогла нашим «добытчикам» не утратившая ценности давняя информация, полученная от «Брайтенбаха» – начальника отдела IV Е1 Гестапо, занимающегося общими вопросами контрразведки и контрразведки на заводах рейха.
Ракета А-4 представляла для советских ракетчиков интерес. Было принято на первом этапе использовать добытые в поверженной фашистской Германии несколько её образцов. Основой для воссоздания А-4 с тем, чтобы по результатам их испытаний создать свою ракету, стала документация, найденная в Праге. Этот шаг помог появиться первой советской баллистической ракете Р-1 (SS-1A “Scanner”). Она фактически была копией А-4, но со своими идеями и материалами.
Сергея Павловича Королёва де-факто можно считать самым талантливым учеником заочной школы фон Брауна, хотя сам Королёв никогда и нигде об этом не упоминал, об этом не писали и его биографы.Не только Королёв – все советские главные конструкторы ракетных подсистем, в т.ч. двигателей (В.П. Глушко) и систем управления, наземки – члены первого королёвского совета главных конструкторов – тоже, по сути дела, ученики-заочники инженерной школы фон Брауна.
Первые большие жидкостные ракеты ОКБ С.П. Королёва и его кооперации – «единичка» (Р-1), «двойка» (Р-2), «пятёрка» (Р-5) – это последовательные модернизации брауновской ракеты А-4. Двигатели этих ракет – модернизация и форсирование двигателя «Фау-2».
Но первыми прорвались в космос с помощью своей ракеты, которая появилась благодаря терпению и настойчивости Михаила Тихонравова, таланту и пробивной силе Сергея Королёва. И главная ракета Королёва – «семёрка» (Р-7) и её модификации с новыми двигателями В.П. Глушко позволили на известном временном отрезке опередить фон Брауна и навсегда утвердиться в истории космонавтики и вообще мировой цивилизации.

ХРАМЫ ХАРЬКОВА. ЧАСТЬ 2.

Давидич Т.Ф., кандидат архитектуры, доцент кафедры основ архитектуры ХНУСА

(17 марта 2016г.)

В этой части представлены реконструированные после 1990-х гг., новые и проектируемые православные храмы, а также храмы для иноверцев. Многие храмы, имеющие архитектурно-историческую ценность, реставрировались в 1990-х- 2000-х гг.по проектам Харьковского филиала института «Укрпроект реставрация», директор В.Е.Новгородов. В 2000-х гг было построено много новых храмов и часовен по проектам различных архитекторов Харькова.
ПРИМЕРЫ ОТРЕСТАВРИРОВАННЫХ ХРАМОВ:
Покровский собор в Свято-Покровском мужском монастыре, построен в 1687 г. и Озерянская церковь там же.
Свято-Николаевская церковь на Григоровке (ныне ул. Цементная № 8). Построена в 1765 (деревянныйхрам) – 1820 (каменный) гг. по проекту архитектора Е.А. Васильева на средства полковника А. Норова в стиле классицизм. Одна из старейших из сохранившихся церквей Харькова. С 1960 по1989 гг. была закрыта.Ныне отреставрирована.
Церковь Петра и Павла по ул. Шевченко № 119. Построена в 1866-1869 гг. по проекту архитекторов Ф.И. Данилова и В.Ф. Небольсина с применением форм русского церковного зодчества. Восстановлена и реконструирована.
Церковь св. Пантелеймона-Целителя на ул. Клочковской № 94. Построена в 1885 г. по проекту архитектора Ф.И. Данилова в формах эклектики. В 1897 г. она была реконструирована архитектором М.И. Ловцовым. Долгие годы заброшенное здание медленно разрушалосьНыне церковь отреставрирована
Александро-Невская больничная церковь по ул. Академика Павлова № 46. Построена в 1907 г. при психиатрической больнице по проекту архитектора М.И. Ловцова в неорусском стиле. Восстановлена в 1993 г.
Константино-Еленинская церковь на станции Харьков-Сортировочная (ул. Котлова № 203-а). Построена в 1907 г. в формах русского каменного зодчества XVII в.(«русский» кирпичный стиль), арх. В.Х.Немкин. Ныне отреставрирована и оштукатурена с покраской в голубой цвет.
Церковь Троицы Живоначальной на Подоле, ул. Ивана Дубового № 3. Первоначально (в 1650 - 1670-х гг.) была деревянной. В 1764 г. была заменена каменной. В середине XIX в. перестроена в «русском» стиле с элементами классицизма по проекту архитектора А.А. Тона. В 1992 г. здание возвращено церкви и отреставрировано по проекту Харьковского филиала института «Укрпроектреставрация».
ОТРЕСТАВРИРОВАННЫЕ ИНОВЕРЧЕСКИЕ:
Римско-католический костёл Успения Пречистой Девы Марии на ул. Гоголя № 4. Построен в 1887-1892 гг. в формах «кирпичной готики» по проекту харьковского городского гражданского инженера Б. Г. Михаловского. Снаружи воспроизведены формы готической базилики с башней-колокольней над входной частью. Внутри использована конструкция железобетонного свода пролётом 12 м. Ныне отреставрирован.
Еврейская хоральная синагога на ул. Пушкинской № 12. Построена в 1913 г. по конкурсному проекту петербургского арх. Я.Г. Гевирца, доработка харьковского арх. В.Я. Фельдмана.В ее уникальном конструктивном решении применены железобетонные конструкции сводов на пересекающихся арках, что позволило создать пространство зала высотой 30 м. и площадью 450 кв.м. с балконами в верхнем ярусе. После революции 1917 г. в этом здании был клуб, затем – спортивное общество. Отреставрирована по проекту института «Укрпроектреставрация» в 1998 г.
НОВЫЕ:
Католический храм и социальный центр ордена Отцов-миссионеров Св. Викентия де Поля по ул. Костёльной. Арх. В.А. Зайденберг. Построен в 1995-2001 гг.
Храм 2000-летия Рождества Христова по пр-ту Ленина № 65. Построен по проекту арх. В.А. Можейко и Л.В. Черкашиной с использованием конкурсного проекта С. Пыхтина. Нижний храм назван в честь основателя Троице-Сергиевой Лавры Сергия Радонежского открыт в 2004 г.
Храм Св. Владимира Равноапостольного по ул. Героев Труда 43-а. Построен в 2000-х гг. по проекту арх. В.Н. Водолазского.
Храм Святого Священномученика Александра Архиепископа Харьковского на пр. Косиора №162. Построен к 350-летию Харькова в 2004 г. В его архитектурном решении использованы формы и цвета, характерные для украинского барокко. В цокольном этаже размещена крещальня. Арх. Ю.М. Шкодовский, М.М. Киреев, А.В.Ткаченко, П.Г. Чечельницкий.
Церковь Первоверховных апостолов Петра и Павла по ул. Пушкинской № 108 на городском кладбище №13. Арх. И.Н. Лаврентьев, конструктор А.Н. Разумовский, 2006 г.
Церковь Николая Чудотворца по пр-ту Жуковского №10. Арх. М. М. Киреев, А.В. Ткаченко, П.Г. Чечельницкий, Ю.М. Шкодовский. Построен в 2006 г. с использованием форм стиля барокко.
Храм Рождества Святого Пророка Иоанна Крестителя по пр-ту 50-летия СССР 50-а в г. Харькове. Построен в 2006 г., арх. В. Безвершенко.
Храм Святого воина Евгения Родионова и иконы Божией Матери «Взыскание Погибших» по пр-ту Ленина в сквере Воинов-интернационалистов близ станции метро «Научная». Построен в 2008 г. по проекту архитекторов П.А. Скляренко, С.Г. Нестерова, О В. Федирко. Посвящен памяти участников локальных войн.
Храм Равноапостольной Марии Магдалины в пос. Липовая Роща, ул. Щигровская № 50. Находится в комплексе Свято-Вознесенского монастыря. Построен по проекту архитектора. В.М. Лопатько в 2009 г.
Буддийский комплекс Чук Лам на ул. Киргизской № 19. Постороен по проекту, разработанному во Вьетнаме.
Католический центр монашеского ордена Отцов Марианов (монастырь, духовная семинария, епархиальное управление, церковь Святого Семейства) по ул. Клочковской №321. Арх. В. Е. Новгородов, О. Коломиец. Строительство не закончено.
ЧАСОВНИ:
Часовня Архистратига Божия Михаила по ул. Совнаркомовской № 13. Часть мемориального комплекса погибшим сотрудникам милиции при Дворце культуры УВД Харьковской области. Построена по проекту арх. В.Е. Новгородова с использованием форм стиля классицизм в 1997 г.Часовня Святой Мученицы Татианы по ул. Лермонтовской № 27 на территории. Харьковского Гуманитарного университета «Народная украинская академия» на ул. Лермонтовской №27. Открыта 1 сентября 2007 г. Арх. В.А. Можейко.Часовня Святителя Николая, покровителя всех, находящихся в опасности при Харьковском Областном управлении МЧС по ул. Шевченко № 8.Арх. В.М. Лопатько, А.С. Лучко. Построена в 2008 г. Фатима-мечеть по ул. Ярославской № 31. Построена в 2009 г. на месте старой мечети, разрушенной в 1930-х гг., на средства мусульманской общины г. Харькова по проекту инж. И.Т. Муратова.
Часовня Архангела Гавриила на Белгородском спуске. Арх. В.Е. Новгородов. Построена в 2010.

ТРАДИЦИИ УКРАИНСКОЙ КУХНИ

Коновалова С.П., ведущий методист лаборатории исследования нематериального культурного наследия областного организационно- методического центра культуры и искусства

(24 марта 2016г.)

Украи́нская кухня— характерный стиль приготовления пищи, практики и традиций, связанных с украинской культурой. Украинская кухня складывалась на протяжении многих веков. На всей территории современнойУкраиныона остаётся достаточно однородной как по применяемому наборупродуктов, так и по способам их переработки. Некоторые еёблюдаполучили широкое распространение среди других народов, особеннославянских, каквосточных, так изападных.
Еще во времена Киевской Руси вместе с христианством славянами были восприняты новые для славян овощи и многие блюда богатейшей византийской кухни, включая борщ (национальноеблюдо Древнего Рима).Украинская национальная кухня в своих основных чертах сложилась в начале XIX в, а окончательно оформилась в первой половине XX в. До тех пор она была весьма близка к родственным ей польской и белорусской кухням.Некоторые технологические приемы украинская кухня переняла у немецкой и венгерской кухонь, а также татарской и турецкой, по-своему видоизменив их. В украинской национальной кухне преимущественно используются такие продукты, как свинина, сало, свекла, пшеничная мука. Ей свойственно обильное использование яиц, разнообразие мучных изделий.Сало, любимый национальный продукт, не только подают как самостоятельное блюдо (соленое, вареное, копченое и жареное), но и используют в качестве приправы и жировой основы для самых разнообразных блюд, даже сладких, сочетая его с сахаром или патокой..Важную роль в питании играют овощи, которые подают в виде гарниров к жирной мясной пище или как самостоятельное блюдо.Первое место принадлежит свекле, которую можно назвать национальным овощем и которую употребляют не только в свежем, вареном, но и в квашеном виде.Рецепты украинской кухни изобилуют чесноком в качестве приправы. Чеснок добавляется практически в каждое блюдо и каждому из них придает неповторимый вкус и необычный аромат, дополняя и завершая композицию. Для украинской кухни характерны блюда из рыбы.
Украинская кухня настолько уникальна, что ее практически невозможно спутать ни с какой другой. Редко, кто не знает, что такое украинский борщ, кулеши, голубцы, запеканки, крученики и прочее. Это, пожалуй, самые знаменитые и самые распространенные блюда украинской кухни.О национальной украинской кухне стали говорить довольно поздно. До 17-го века ее было сложно отделить от польской и белорусской кулинарных традиций. Обусловлено это историческими условиями и непростой судьбой украинской государственности. Украинская кухня одновременно изобильна и проста, традиционна и чрезвычайно многообразна. Традиции украинской кухни – достойная часть мировой кулинарной традиции.Украинская кухня - одна из самых богатых и интересных кухонь мира. Благодаря разнообразию превосходных блюд и их высоким вкусовым качествам она получила распространение далеко за пределами Украины. Некоторые блюда, например борщи и вареники, давно вошли в меню международной кухни. Достижения украинской кухни входят в золотой фонд международной кулинарии.

«История семьи – история государства»

ИСТОРИЯ СЕРАФИМЫ ЛАЗАРЕВОЙ (ХАРЬКОВ, 1942г.)

Баева Н.П., зав. отделом обслуживания ЦБ имени И.Я.Франко

(7 апреля 2016г.)

М.Я.Лазарева жена архитектора В.М.Владимирова жила с семьей на ул.Конторской 76(дом не сохранился). Дневник Марии Яковлевны Лазаревой, который она вела в дни оккупации Харькова, отразил трагическую судьбу ее кузины Серафимы Лазаревой. Самое страшное в этой истории то, что человека с такой мирной профессией, как зав.детским садиком довели до убийства своего ребенка и самоубийства не только страшный оккупиационный режим, но, прежде всего равнодушие и черствость близких людей. Это осознает и автор дневника. Ниже приводятся отрывки из дневника. 3-го сентября 1941г. первая бомбардировка Харкова около 9ч. вечера. Шел дождь,была сильная гроза и происходила стрельба из зениток. Зрелище жуткое, но и величественное: по небу мчаться трассирующие пули, вспыхивают ракеты и разрываются снаряды, слышны разрывы бомб. Продолжалось все это больше часу. У нас были Сима, Вова и Туся. Остались ночевать. Как ни странно, но спали все хорошо.
25-го четыре налета на день. С бомбежкой и пожарами. Ночью видны огненные капли - зажигательные бомбы. До 11-ти часов вечера стрельба и бомбы. Эти дни ничего не записывала. Как-то не писалось. Многие из нашого двора уехали, другие на отъезде. Остаемся только мы да Куклеваноки. Ищенко и те уезжают. Очень трудно с хлебом и маслом.
Базары тоже плохие. Если бы не Вадим – мы голодали бы. Накупил нам картошки, яиц и 4-х живих цыплят. Сима принесла мяса для борща. Живем пока. Жалко собак брошенных хозяевами. И вообще грустно как-то все вокруг и страшно. Кругом окопы, заграждения, много военных.
27-го/ С утра бомбили, а днем было тихо. Я ходила к Лазаревым – Симы дома не было: она с Тусей пошла в кино, а оттуда собиралась зайти к нам. Не успела я к 3 часам вернуться домой, как была объявлена воздушная тревога. Где- то бахали бомбы, но к 4 часам наши самолеты отогнали противника. Вечером опять бомбили, а спать легли раздевшись, надеясь, что ночью не потревожат. Без 20м. 4 ч.утра роздались выстрелы зениток и шум от бомб. Оделись. Подождали. Легли одетыми – продолжать сон.
18-ноября – Не жизнь – а ужас! Такого мы и не представляли.
20 декабря. Вчера и сегодня из-за реки слышен слабый церковный звон. Впечатление слабое: хочется красивого, сильного старого звона. Тоска и ужас на сердце прежние. Ну, никак не хочется жить! На днях была Сима: впечатление от них страшно тяжелое, она выбилась из сил и, я сказала бы, из психического равновесия. (…) нет, она 3 недели работала за прачку и судомойку в немецкой команде из-за еды. Но вся беда в том ,что заведывали ею три русских мерзавки, из которых главная вдова проф. Федоровского, и каким только моральным и физическим унижениям они ее не подвергали. Надо только удивляться, как она могла выдержать эти три недели! У нее распухли руки и лицо, она плачет не переставая, когда говорит о пережитом. На ее беду лежат больные оба ее старики, в квартире не топлено, морозы жуткие, поставила печку - топлива нет, а когда Муся и приносит, все равно ей топить некогда. С 29 ноября Туся у нас живет. Симе отказали от места, т.к. эта часть уехала, а новой еще нет, и штат, говорять ей, будет уменшен. Мы уговариваем ее быть дома, лучше продавать вещи, но жить как человек и позаботится о себе и родителях. Они не встают с постелей, дверь входная открыта, т.к. замок испорчен и ее могут так обворовать, что и продавать будет нечего. Если послушается - то будет брать шитье или стирку на дом за хлеб, а на остальное что-нибудь выменяет.Так жаль ее, а Туська как-то стыдится ее и такая черствая к ней и холодная.
12-го марта или 11-го? в 7ч. вечера умер дядя Ваня. Мучения его были ужасны перед смертью. Страдала с ним и Сима. И вот тепер на всем свете одна с Тусей и никому не нужна.
20-го. Сегодня в 6 ч. утра мороз 18градусов по Реомюру. 5-я неделя В.поста –пятница. Уже не верится, что будет тепло. Пасха, наверное, будет холодная. Позавчера была Сима с Тусей. Плачет, обвиняя себя в смерти своих стариков. У нее, бедняги, новое несчастье: разрубила топором большой палец на левой руке и так сильно, что положили ей четыре скобки и велели держать чисто; где же это, когда нет воды, надо самой в подвале набирать уголь, топить и чистить печь, варить, пилить дрова т.д. Просилась опять жить к нам, но и негде ее поместить, да и за себя боязно: она такая тяжелая для психики, что с ней можно заболеть. А тут еще эта несимпатичная Туся, такая холодная, такая далекая от всех. С ней жить уж так не хочется.
15-го. Приходила Сима с Тусей; произвела тяжелое впечатление, она помешалась: заговаривается, мания слежки за нею, то безотчетно и много плачет. Вот тяжело! Как дальше с нею будет, чем кончится, ничего не придумаешь и ничем не поможешь.
27-го мая четверг в 5 ч. утра умерла Сима; пришел чужой человек и сказал, что подробностей не знает, но, кажется, она выбросилась с 5-го этажа того дома, где жила или того, что первый стоит. Пошла Муся узнавать все грустные подробности. Жаль, ужасно жаль Симу, но и тяжело, что так или иначе она заставила нас брать к себе Тусю! Вадим и так изнемогает от бремени семьи, а тут пятый человек безпомощный и бесполезный, и это тогда, когда все проели, нет зерна, нет муки, и часто нуждаемся в куске хлеба. Сима упрямая, ценою своей жизни, но она настояла на своем: она все время хотела, чтобы Туся жила у нас…
30-го под 1-ое июня и 1-го под 2-е сильная ночная бомбежка. Большой налет советов. А спали все хорошо и крепко. Иногда даже не слышим налета. А Симы нет, никогда она уже не прийдет к нам суетливая прежних дней и страшно усталая последних ее дней на Земле. Растерянный взгляд, темное опухшее лицо, изуродованные руки – разве это наш Симчик прежних лет. Бедная, милая Симочка, что мы сделали, родненькая, что ты чувствовала и переживала подходя к Тусе с топором, какая ты была эту последнюю неделю, когда я не видела тебя! А теперь и трамвай нас соединил бы, и работа у тебя была бы!
10 июля. Больше, чем полтора месяца нет на земле нашей Симочки. Она уже отстрадала свое, а мы здесь не перестали мучаться своей виной перед нею, мы были черствые и не отзывчивые!

ХАРКОВСКИЙ КОЛЛЕКЦИОНЕР Б.Г.ФИЛОНОВ

Денисенко О.Й., искусствовед, зав.отделом украинского и русского искусства XVI - нач.XX вв. Харьковского художественного музея.

(14 квітня 2016р.)

В научный обиход материалов по изучению коллекции Харьковского художественного музея имя Бориса Григорьевича Филонова (1835-1910) было введено в 1996 году, в связи с подготовкой и проведением научно-практической конференции, посвященной 110—летию открытия в Харькове городского художественно-промышленного музея (1886), второго в Российской империи музея подобного профиля ( после Радищевского в Саратове) и первого в Украине (художественно-промышленный музей в Украине был впервые открыт во Львове в 1876 году, но это былв другая империя, поэтому мы говорим в данном случае о «подроссийской» Украине»). По довоенным инвентарным книгам и дореволюционным путеводителям были выявлены произведения из этого музея, находящиеся ныне в собрании Харьковского художественного и исторического музеев. Из этого списка работ в собрании Харьковского художественного музея сохранились три картины из коллекции Б.Г.Филонова – «В чайной» (1874) В.М.Васнецова, «А.С.Пушкин в селе Михайловском» (1875) Н.Н.Ге, «Узник» (1882) В.Е.Маковского. К сожалению, это собрание поступило в городской музей в непростое время – в 1918 году, сам музей просуществовал до 1922года, растворившись в 1920-1930-е годы в разных музейных образованиях, оформившихся в 1935 г. в одну из крупнейших всесоюзных и европейских коллекций – Украинскую государственную картинную галерею (1935-1941).Трагическая судьба коллекции достаточно хорошо исследована. Из 75 тыс.произведений коллекции в 1941г. было эвакуировано в Новосибирск около 4.5 тыс. Вернувшись из эвакуации в 1944г., этиэкспонаты стали основой уже для другого музейного собрания – Харьковского государственного музея украинского искусства, правопреемником которого с 1965г. является Харьковский художественный музей.Среди этих утрат удалось выявить и филоновские рабрты –«Закат в бору» И.И.Шишкина, «Сосны» М.К.Клодта, «Закат» .К.Айвазовского, «Спаситель» Т.Г.Шевченко. Основным источником информации о коллекции является газета «Южный край за 28 августа 1918г., сообщившая о передаче картин в Харьковский городской художественно-промышленный музей вдовой Б.Г.Филонова Надеждой Михайловной Филоновой. Свои воспоминания об этой незаурядной личности оставили Д.И.Багалей и Н.Ф.Сумцов. Борис Григорьевич Филонов родился в 1835г в дворянской семье.Закончил Харьковский университет юридический факультет. Занимал место почетного мирового судьи, должность губернского предводителя дворянства, гласного городской думы. Работал в особой комиссии для заведования городским художественно-промышленным музеем, был председателем общества сельского хозяйства и сельскохозяйственной промышленности.Являлся членом общества грамотности и членом попечительского совета Александровской больницы.Помимо этого активно занимался благотворительностью: жертвовал деньги на харьковское общество «Скорая помощь» Красного креста, Харьковскую общественную библиотеку, числился членом-посетителем харьковского отделения Русского музыкального общества. Жил на ул.Благовещенской (Карла Маркса) №21.Он сочувствовал демократическим настроениям, особенно украинофилам.
Б.Г.Филонов скончался в феврале 1910 г. Ему было 74 года. Его богатая библиотека перешла по завещанию в собственность Харьковского университета. За неимением документов, сейчас трудно восстановит способ поступления картин в коллекцию Б.Г.Филонова. Н.Сумцов пишет об этом в некрологе так: «Коллекцию составил посредством покупки на передвижных выставках. Наиболее полный (и интересный!) путь поступления удалось выявить только с картиной Н.Н.Ге «А.С.Пушкин в селе Михайловском»(1875).Харьков гордился этой работой. ВХарькове,как и во всей России в 1899 году прошли юбилейные торжества, посвященные 100-летию со дня рождения Пушкина А.С. Харьковская делегация вожложила серебряный венок на могилу поэта в Михайловском, улица Немецкая в Харькове переименована быфла в Пушкинскую,а в 1904г. был установлен памятник А.С.Пушкину (скульптор Б.В.Эдуардс) на Театральной площади. В планах Харьковского художественного музея – попытаться восстановить хотя бы состав коллекции Б.Г.Филонова, как это было в свое время сделано с собранием П.И.Харитоненко.

КОСМОНАВТЫ ХАРЬКОВЩИНЫ

Власко В.Е., директор Мемориального музея- квартиры семьи Гризодубовых

(21 апреля 2016г.)

Космический путь человечества проходит от созерцания и мечты через науку и практическое воплощение к новым высоким устремлениям. Сподвижников этого процесса было достаточно много. Это сообщение должно показать только ту часть имён, которые связаны с Харьковщиной рождением или учёбой. К сожалению, в истории техники остаётся много белых пятен и связанных с этим недосказанностей, выдумок, инсинуаций. Раскрыть истину, осветить подлинную историю, назвать имена людей принимавших непосредственное участие в событиях уже прошедших лет, оставивших свой след на пути освоения космоса – вот главная задача таких мероприятий и моего сообщения.
В пресс-релизе этого мероприятия была написана фраза: «…Харьков – мировой рекордсмен по количеству космонавтов (23 харьковчанина-космонавта)». Я не знаю рекордсмен ли Харьков сегодня и откуда взялось это число – 23, но справедливости ради надо сказать, что всего с Харьковщиной связана судьба только 21 лётчика-космонавта. Из них именно в Харькове родился только один человек, о нём расскажу несколько позже. Ещё четверо родились в харьковской области, остальные учились в различных учебных заведениях города и области. Я не умаляю вклада каждого из них в процесс освоения космического пространства, каким бы большим или малым этот вклад ни был. Я только хочу, чтобы в истории торжествовала истина.
И ещё о числе лётчиков-космонавтов, связанных с Харьковщиной. В ХХI столетии в связи разнообразными реорганизациями в обществе, в Харькове в Университет Воздушных Сил Украины были объединены все военные авиационные училища и академии существовавшие отдельно в разных городах Украины. И сегодня Университет ВВС имени И.Н.Кожедуба числит за собой всех лётчиков-космонавтов, окончивших то или иное военное училище на территории Украины. Это его право и, наверное, это справедливо. Но, повторюсь, к Харькову и Харьковщине часть этих Героев космоса отношения не имеют.
И так, рассказ о лётчиках космонавтах, связанных с Харьковщиной я начинаю с первого отряда космонавтов, справедливо названном «гагаринским». Этот отряд был создан в 1960 году (формирование шло с марта по июнь). В него было отобрано всего 20 человек из более чем 3000 военных лётчиков-истребителей. В отряд отобрали несколько человек связанных с Харьковом. Не всем из них довелось слетать в космос. Кто-то выбыл из отряда по состоянию здоровья, кто-то не выдержал моральных нагрузок, но произошёл и трагический случай выбытия из отряда. Именно с этого человека и начинается список космонавтов, связанных с Харьковщиной. Бондаренко Валентин Васильевич (16.02.1937 – 23.03.1961). Он родился в Харькове, окончил здесь среднюю школу, в харьковском аэроклубе стал лётчиком, затем учился в военных авиационных училищах (которые в те годы закрывались одно за другим), служил в истребительной авиации, упорно шёл к своей мечте и, в конечном итоге, стал слушателем первого советского отряда космонавтов. Его трагическая гибель во время тренировки на земле, сверхсекретность, в которой проходила космическая гонка в те годы, породили массу слухов и домыслов на тему освоения космоса. Я не буду рассуждать обо всём этом, но не вспомнить первого человека, отдавшего свою жизнь на пути практической космонавтики нельзя. Бондаренко похоронен в Харькове на городском кладбище № 10.
Следующим космонавтом, чья судьба связана с Харьковщиной стал Алексей Архипович Леонов. Он родился 30 мая 1934 г., окончи Чугуевское военное авиационное училище лётчиков. Был слушателем первого отряда космонавтов, дважды слетал в космос, оставив значительный след в истории его освоения. Лётчик-космонавт 11/15. Это человек, который в 1965 году первым вышел в открытое космическое пространство. Не буду описывать драматические события самого полёта, приземления и других моментов, связанных с этим… Не менее значимым стал и второй его полёт в космос в 1975 г. по программе «Союз-Аполлон». Стыковка и совместный полёт советского и американского кораблей. И первый, и второй полёты А.А.Леонова были непродолжительными, но это были знаковые события для космонавтики.
Анато́лий Васи́льевич Фили́пченко, родился 26 февраля 1928 г., лётчик-космонавт 19/41. В 1950 окончил Чугуевское военное авиационное училище лётчиков. В 1963 был зачислен в отряд космонавтов и прошёл полный курс общекосмической подготовки, а также подготовки к полётам на космических кораблях серии «Союз». Первый полёт Анатолий Филипченко совершил с 12 по 17 октября 1969 г. на космическом корабле «Союз-7». В программу полёта входила стыковка с космическим кораблём «Союз-8», которая не состоялась из-за технических неполадок. Продолжительность полёта составила 4 суток 22 часа 40 минут и 23 секунды.
Второй полёт совершил со 2 по 8 декабря 1974 г. на космическом корабле «Союз-16». Во время полёта была проведена отработка систем корабля и стыковочного узла. Продолжительность этого полёта составила 5 суток 22 часа 23 минуты и 35 секунд.
С 1978 – генерал-майор авиации. В отряде космонавтов находился до 1979 г. С 1978 по 1988 работал начальником управления Центра подготовки космонавтов. С 1989 по 1992 работал заместителем директора Харьковского ОКБ средств технического обучения и директором его Московского филиала.
Имя следующего лётчика-космонавта, связанного с Харьковщиной, но также связано и с трагедией. При посадке, погиб экипаж космического корабля «Союз-11» во главе с Георгием Тимофеевичем Добровольским. Лётчик-космонавт 24/52 родился в 1.06.1928 г. и в 1950 г. окончил Чугуевское военное авиационное училище лётчиков. Это был первый длительный космический полёт – более 23 суток на ДОС «Салют», который завершился трагедией 30.06.1971 г.
Общий подробный рассказ обо всех харьковских лётчиках-космонавтах займёт большое время, поэтому большинство из них я только перечислю, а несколько более детально сообщу только о некоторых из них.
Василий Григорьевич Лазарев (23.02.1928 – 31.12.1990) – лётчик-космонавт 26/64. Совершил 1 космический полёт продолжительностью 47 часов 15 минут 32 секунды и суборбитальный полёт – 21 минута 27 секунд. В 1954 г. окончил Чугуевское ВАУЛ.
Владимир Викторович Аксёнов родился 1.02.1935 г., лётчик-космонавт 38/79, совершил два космических полёта общей продолжительностью 284 часа 11 минут 47 секунд. В 1955-1956 годах учился в Чугуевском ВАУЛ.
Юрий Николаевич Глазков (2.10.1939 – 8.12.2008), лётчик-космонавт 39/82, совершил 1 полёт в космос продолжительностью 17 суток 17 часов 25 минут 58 секунд. В 1962 г. окончил Харьковское ВВАИУ.
Владимир Афанасьевич Ляхов родился 20.06 1941 г., лётчик-космонавт 45/91, совершил три полёта в космос общей продолжительностью 333 суток 7 часов 48 минут 04 секунды. 3 выхода в открытый космос – 7 часов 07 секунд. В 1964 г. окончил Харьковское ВВАУЛ.
Юрий Иванович Малышев (27.08.1941 – 8.11.1999), лётчик-космонавт 47/95. Совершил 2 космических полёта общей продолжительностью 11 суток 19 часов 56 минут 36 секунд. В 1963 г. окончил Харьковское ВВАУЛ.
Игорь Петрович Волк родился 12 апреля 1937 г. в городе Змиёв Харьковской области. Лётчик-космонавт 58/143. Совершил 1 космический полёт продолжительностью 283 часа 14 минут 36 секунд. Был командиром отряда космонавтов по программе полёта на КК «Буран».
Владимир Владимирович Васютин (8.03.1952 – 19.07.2002), родился в Харькове (единственный харьковчанин совершивший полёт в космос), лётчик-космонавт 59/182. Он учился в харьковской школе № 171, окончил Харьковский аэроклуб и Харьковское высшее военное авиационное училище лётчиков (1973). Служил в нём инструктором, был зачислен в отряд космонавтов, прошёл полную подготовку к космическим полётам, дважды был дублёром и в 1985 году совершил полёт в космос. К сожалению, болезнь Васютина, проявившая себя в космосе, не дала возможности экипажу полностью выполнить намеченную программу. Полёт был прерван на 65 сутки.
Волков Александр Александрович родился 27.05.1948 г., лётчик-космонавт 60/183, совершил 3 космических полёта общей продолжительностью 391 сутки 11 часов 52 минуты 16 секунд, 2 выхода в открытый космос – 10 часов 12 минут. В 1970 г. окончил Харьковское ВВАУЛ. Стал родоначальником первой космической династии.
Левченко Анатолий Семёнович (21.05.1941 – 6.08.1988), лётчик-космонавт 64/207. Совершил 1 полёт в космос продолжительностью 189 часов 58 минут 12 секунд. Родился в городе Краснокутске Харьковской области. Готовился по программе полёта на КК «Буран».
Арцебарский Анатолий Павлович родился 9.09.1956 г., лётчик-космонавт 71/248. Совершил 1 полёт в космос продолжительностью 144 суток 15 часов 21 минуту 50 секунд, 6 выходов в открытый космос – 32 часа. В 1977 г. окончил Харьковское ВВАУЛ.
Циблиев Василий Васильевич родился 20.02.1954 г., лётчик-космонавт 76/299, совершил 2 полёта в космос общей продолжительностью 381 сутки 15 часов 53 минуты 02 секунды. 6 выходов в открытый космос – 19 часов 11 минут. В 1975 г. окончил Харьковское ВВАУЛ.
Маленченко Юрий Иванович родился 22.12.1961 г., лётчик-космонавт 78/311, сегодня совершает очередной – шестой полёт в космос, который начался 15 декабря 2015 г. После его завершения Юрий Иванович станет рекордсменом по общей продолжительности полётов. Его налёт составит более 820 суток работы в космическом пространстве. На сегодня у него 5 выходов в открытый космос – 30 часов 07 минут. В 1983 г. он окончил Харьковское ВВАУЛ. Но за ним числится ещё одно «достижение». Находясь на орбите в четвёртом космическом полёте он заключил брак с Екатериной Дмитриевой американкой украинского происхождения (она была на Земле).
Дежуров Владимир Николаевич родился 30.07.1962 г., лётчик-космонавт 81/325, совершил 2 космических полёта общей продолжительностью 244 суток 5 часов 28 минут 53 секунды. 7 выходов в открытый космос – 36 часов 52 минуты, 2 выхода в закрытый космос – 44 минуты. В 1975 г. окончил Харьковское ВВАУЛ.
Гидзенко Юрий Петрович родился 26.03.1962 г., лётчик-космонавт 83/329, совершил 3 полёта в космос общей продолжительностью 329 суток 22 часа 46 минут 23 секунды, 1 выход в открытый космос – 3 часа 06 мину, 1 выход в закрытый космос – 29 минут. В 1983 г. окончил Харьковское ВВАУЛ.
Онуфриенко Юрий Иванович родился 6.02.1961 г. в селе Рясное Золочевского района Харьковской области, лётчик-космонавт 84/345, совершил 2 полёта в космос общей продолжительностью 389 суток 14 часов 46 минут 52 секунды, 8 выходов в открытый космос – 42 часа 32 минуты.
Шарипов Салижан Шакирович родился 24.08 1964 г., лётчик-космонавт 88/375. Совершил 2 полёта в космос общей продолжительностью 201 сутки 14 часов 48 минут 53 секунды, 2 выхода в открытый космос – 10 часов. В 1987 г. окончил Харьковское ВВАУЛ.
Волков Сергей Александрович (сын космонавта Волкова А.А.), лётчик-космонавт 101/475, родился 1 апреля 1973 г. в городе Чугуев Харьковской области. Совершил 3 космических полёта общей продолжительностью 547 суток 22 часа 20 минут 00 секунд, 3 выхода в открытый космос – 18 часов 34 секунды (данных по выходам в открытый космос в последнем полёте у нас нет).
Кононенко Олег Дмитриевич, родился 21.06.1964 г., лётчик-космонавт 102/476, совершил 3 космических полёта общей продолжительностью 533 суток 3 часа 28 минут 08 секунд, 3 выхода в открытый космос – 18 часов 27 минут (данных по выходам в открытый космос в последнем полёте у нас нет). В 1988 г. окончил Харьковский авиационный институт им.Н.Е.Жуковского (ХАИ) по специализации «Двигатели летательных аппаратов».
Каждый полёт в космос это индивидуальная программа, к которой кандидаты на полёт готовятся достаточно продолжительное время. Не все из них проходят эту подготовку. Как горько пошутил один из космонавтов-слушателей: «Отбирают по здоровью, а спрашивают по уму». А.А.Волков в своих воспоминаниях записал, что в комиссии, которая решает судьбу кандидатов на очередной полёт сидят представители конструкторских организаций, формирующих программу полёта и их человек 30, а кандидат на полёт – один и знать устройство прибора или агрегата, принцип его действия нужно, так же как и конструктор. А таких приборов, агрегатов, устройств, с которыми придётся работать в полёте огромное множество. И сдать экзамен удовлетворительно – значит, в полёт не пойдёшь.
Сегодня полёты в космос стали будничным явлением, мало кто удивляется и восторгается орбитальными полётами, даже длительными. С сожалением также приходиться констатировать, что список космонавтов связанных с Харьковщиной, в ближайшем обозримом будущем вряд ли будет дополняться. Разговоры о том, что Украина космическая держава – к не более чем «пустой звук». Ни промышленность, ни подготовка лётных, инженерных и научных кадров, ни технические проекты, вполне зрелые, но остающиеся на бумаге, сегодня не позволяют с определённой долей оптимизма смотреть в будущее.

«История семьи – история государства»

СЕМЬЯ АЛЧЕВСКИХ

Солнышкин Д.Д., кандидат физико-математических наук

(28 апреля 2016г.)

Вклад семьи Алчевских в развитие украинского общества неоценим. Интерес к истории этого рода не ослабевает. Род Алчевских имел древние дворянские корни и изобиловал талантами. Семья достаточно уникальная, потому что, действительно, в одной семье иметь большого предпринимателя, известного деятеля-просветителя, очень интересную писательницу-модернистку, которая активно участвовала в деятельности РУПовской среды и выступала одной из близких соратниц Николая Михновского, кроме того, композитора и блестящего певца-тенора, который выступал на всех центральных тогда сценах мира... И в то же время все члены этой семьи имели выразительное украинское лицо, особенно младшая генерация. В 60-е годы дом Алчевских становится одной из авторитетнейших культурных ячеек Харькова; они любили литературу, музыку, драматическое искусство, близкими их друзьями были известные писатели и поэты, театральные деятели, ученые.
(Прим.составителя: Академик В.А.Беклемишев по заказу семьи Алческих выполняет бюст Т.Г.Шевченко из белого мрамора. Алчевские нелегально устанавливают его в своей усадьбе(Х., ул.Садово-Куликовская, ныне ул.Дарвина). Это первый памятник Т.Г.Шевченко не только в Украине, но и в мире.)
Глава семьи - Алексей Кириллович Алчевский- банкир, промышленник, меценат, поборник ускоренного развития отечественной промышленности, расцвета Донецкого бассейна, подлинный патриот родной земли, сторонник просвещения народных масс, жертвовал на это благородное дело значительные средства.Отдавшего много сил для пробуждения финансовой и промышленной жизни Донецкого бассейна, отыскивавшего новые пути развития предпринимательства, жертвовавшего личными интересами ради дела, верящего в подъем народного благосостояния, человека, заслуживающего благодарности не только современников, но и потомков. Алексей Кириллович возглавлял кружок интеллигенции «Громада» - украинское национальное движение.
Создал Харьковское общество взаимного кредита в 1868г. Учредитель Харьковского торгового банка с капиталом 500 тыс.руб.,ставшего третьим в России учреждением акционерного коммерческого кредита, учредитель земельного банка- первого в стране акционерного ипотечного банка. Организатор Алексеевского горно-промышленного общества, разработка антрацита. Инициировал строительство металлургических заводовДонецко-Юрьевского металлургического общества(ДЮМО,1895 год, основной капитал 8млн руб.) возле станцииЮрьевка(нынеАлчевск, ОАО «Алчевский металлургический комбинат») и общества «Русский Провиданс» вМариуполе(ныне ОАО «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича»). ПредседательХарьковского биржевого комитета.
Не меньшей известностью на Украине и далеко за ее пределами пользовалось имя жены АлчевскогоХристины Даниловны. Христина Даниловна Алчевская - педагог-просветитель, основоположник методики обучения грамоте взрослых, основатель харьковской женской бесплатной воскресной школы, которой она руководила около 50 лет. При содействии Алчевской воскресные школы возникли во многих городах Украины и России. Под руководством Алчевской созданы учебные пособия, с одобрением встреченные прогрессивной общественностью. Пропагандировала произведения украинских классиков, тайно раздавала «Кобзаря»Первая ввела дневник как учет успеваемости. На выставках в Москве, Нижнем Новгороде, Париже, Антверпене, где освещался педагогический опыт Алчевской, ей присуждались высшие награды.В 1910 году ее избрали вице-президентом Международной лиги просвещения, она была членом многих российских и зарубежных просветительных обществ.
(Прим.составителя: Х.Д.Алчевская - одна из инициаторов создания первой бесплатной читальни в Российской империи, прообраза массовых библиотек. Ныне библиотека-филиал №1 им.Некрасова, расположена на Москалевке по ул.Владимирской №35)
Алексей Кириллович и Кристина Даниловна вырастили и воспитали шестерых детей, которые оставили заметный след в истории науки и культуры. Таланты детей Алчевских формировались в благоприятной высокоинтеллигентной атмосфере.
Старший сын Дмитрий. Он оказался единственным продолжателем дела отца, являясь членом Алексеевского акционерного общества, и именно с ним после смерти А. К. Алчевского Донецко-Юрьевское металлургическое общество вело все финансовые операции.
Аннапреподавала в воскресной школе своей матери, помогала ей в просветительской работе.
Григорий Алчевский известен как украинский и русский педагог-вокалист, певец и композитор, автор учебных музыкальных пособий:»Вокальная техника в ежедневных упражнениях», «Таблица дыхания для певцов». Автор ряда романсов, симфонической картины «Алеша Попович», ее с успехом в 1904г исполняли в Харькове. Автор ряда романсов. Организатор оркестра балалаечников.
Связал свою судьбу со школой и третий брат – Николай, педагог, театральный критик. Активный участник музыкальной жизни Харькова.
Самым знаменитым из детей Алчевских был Иван - «Король теноров», как его называли, певец с мировым именем, один из самых выдающихся представителей русской и украинской музыкальной культуры. Он с огромным успехом выступал на сценах оперных театров Брюсселя, Лондона, Нью-Йорка, Парижа. В 1910 году он стал солистом Большого театра в Москве. Голос у него был поставлен от природы, в консерватории не учился, первым учителем пения был брат Григорий. Его коронная партия – Рауль в опере Мейербера «Гугеноты». Хорошо владел фортепиано, часто сам себе аккомпанировал. Иван Алчевский добился того, что осенью 1915 г. в Большом театре поставили оперу Гулака-Артемовского «Запоржец за Дунаем», где он пел партию Андрея. Особое место занимали в его творчестве произведения украинских композиторов М.Лысенко, Я.Степового, Г.Алчевского на стихи Т.Шевченко, Леси Украинки, И.Франко. Его имя стало символом певца, который все может и все, что он творит – будет чудесным. За свою короткую жизнь (40 лет) он спел 49 оперных партий в украинских, русских, французских, итальянскихи немецких операх.
И, наконец, Христина Алексеевна Алчевская - украинская поэтесса, переводчик и педагог. Она внесла значительный вклад в развитие отечественной культуры. Не случайно 100-летие со дня рождения Х. А. Алчевской было внесено в календарь знаменательных дат международной организации ЮНЕСКО. Незабываемым для молодой Алчевской стало личное знакомство с украинскими писателями:М. Коцюбинским,Лесей Украинкой,В. Стефаником,М. Старицким. На формирование мировоззрения юной поэтессы оказали влияние встречи и беседы сБ. Гринченко,Н. Михновским,Н. Вороным,Г. Хоткевичем, увлечение произведениями Т. Шевченко,О. Кобылянской, более поздние контакты и переписка с И. Франко, Л. Украинкой, М. Коцюбинским, П. Грабовским, В. Стефаником,М. Павликоми другими прогрессивными украинскими писателями и общественными деятелями. Активно занималась культурно-просветительской деятельностью. Была членом Украинского товарищества драматургов, композиторов и сценаристов.

«ЛЕНИНГРАДКА» ФИЛЬМ ОБ О.Ф.БЕРГГОЛЬЦ. ЧАСТЬ 4-я «УЗЕЛ».

Оконевская О.М., преподаватель Харьковской средне-специальной музыкальной школы-интерната, автор книги об О.Берггольц

(5 мая 2016г.)

Четвёртая кинокартина, повествующая о жизни, творчестве, трагедии и мужестве Ольги Берггольц. В заключительной части - "Узел", по названию книги Ольги Федоровны, сошлись все темы тетралогии - детство, поэтическая судьба, блокада, личная драма. Это последние десятилетия ее жизни. Причём благодаря счастливым находкам удалось до конца сохранить принцип рассказа от лица самой героини. Настоящая исследовательская работа в киноархивах помогла отыскать уникальные кадры, например, выступление Ольги Берггольц на прощании с Анной Ахматовой, части кинолентны «Дневные звёзды» по автобиографической книге поэтессы. «Большой удачей стало сотрудничество с Пушкинским Домом. Там режиссер Л.Шахт познакомилась с ранними дневниками Ольги. Их никто раньше не видел. Это 1918-й и начало 1920-х. Там есть, например, такая запись: «… мы, православные, сами отдаём на разрушение свои церкви; наших царей поругивают, а мы молчим. Что ж мы будем дальше делать? Этак нас и расстреливать начнут».Девочке Оле было в то время всего 13лет! Людмила Шахт говорит, что ей был интересен не только блокадный период, но и весь путь становления этой невероятной личности.
(Демонстрация фильма «Ленинградка» ч.4 «Узел»).

И.И.МЕЧНИКОВ – ЧЕЛОВЕК МИРА.

Телепнева Л.Г., научный сотрудник Харьковского института микробиологии и иммунологии имени И.И.Мечникова

(12 мая 2016г.)

Научные открытия Мечникова спасли миллионы жизней и явились двигателем научного прогресса. Его работы имели большое значение для мировой науки и оценены по заслугам. С 1870 по 1882 гг. он был профессором зоологии и сравнительной анатомии Новороссийского университета (Одесса), с 1886 по 1888 гг. заведующим первой в России Одесской бактериологической лаборатории, с 1888 по 1916 годы - заместителем директора Пастеровского института (Париж). За большой вклад И.И.Мечников и был награжден высокой наградой - Нобелевской премией.
Следует также заметить, что в зарубежной прессе нашего земляка достаточно часто называют «Гражданином Мира». И это действительно так, поскольку жизненный и творческий путь И.И. Мечникова - всем известного микробиолога и цитолога, эмбриолога и иммунолога, физиолога и патолога пролег по территориям многих стран Европы и даже Африки, а его имя вошло в историю как имя одного из основателей научной медицины.
Мировоззрение Мечникова основывалось на общечеловеческих ценностях. Он выступал за идею гуманизма, занимался философией и вместе с Н.Ф. Гамалия участвовал в движении против антисемитизма.
И.И. Мечников был разносторонним ученым. Он проводил исследования в различных областях биологии. Значительная часть его деятельности посвящена морской зоологии. Теперь этими проблемами занимается современная гидробиология. Но уже с самого начала своей научной карьеры И.И. Мечников был одним из первых зоологов, который совмещал полевую работу (с гидробиологическим материалом, в данном случае) - обычное место приложения сил натуралистов, и кабинетную, лабораторную (обычное место приложения сил экспериментаторов). Еще одна линия зоологических работ И.И. Мечникова - это защита растений. Во-первых, меры борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур, чем занимался Мечников, - прикладная область зоологии. Во-вторых, меры борьбы, которые предлагались и применялись Мечниковым, носят биологический характер, что особенно важно подчеркнуть именно сейчас.
И.И. Мечников совместно с Действительным членом Петербургской АН (с 1890) и членом-корреспондентом (с 1883) Александром Онуфриевичем Ковалевским (7.11.1840–9.11.1901) принял непосредственное участие в создании биологической, а по сути гидробиологической станции в г. Севастополе. И в течение многих лет курировал работу этой станции как президент Новороссийского общества естествоиспытателей. На Севастопольской биологической станции были выполнены важные исследования по изучению гидробионтов Черного моря и его фауны в целом.Илья Ильич, занявшись любой проблемой, заставлял по-новому сверкать все её грани. Его учение о фагоцитозе представляет собой одно из крупнейших достижений научной мысли.Будучи биологом в широком смысле этого слова, Илья Ильич интересовался явлениями паразитизма в животном царстве, и результатом его работ в этой области стало теоретическое обоснование тех мер борьбы, которые следует предпринять, чтобы помочь организму справиться с инфекцией. Свою теорию иммунитета И.И. Мечников изложил в книге «Невосприимчивость в инфекционных болезнях», вышедшей в 1901 году. Этот огромный труд представляет собой свод 25-летней работы, как назвал его сам И.И. Мечников. По богатству фактов, на которые опираются выводы, по глубине разработки вопросов, по силе аргументации эта книга считается классическим произведением современной медицины.Занимаясь исследованиями эмбрионального развития низших многоклеточных животных, И.И. Мечников создал глубокую и оригинальную теорию происхождения этих животных. Теория фагоцителлы и до настоящего времени в вопросе происхождения многоклеточных пользуется широким признанием.И.И. Мечникову принадлежит также идея о наличии антагонизма и борьбы между различными видами микробов и об использовании этого, так называемого микробного, антагонизма для борьбы против болезнетворных видов микробов. За последние годы эта идея получила большое распространение в виде так называемых антагонистических бактерицидных препаратов: пенициллина, грамицидина, тиротрицина и других.Во многом опередив своих современников, он создал теории и направления, перспективность и глубина которых полностью проявляются только в наши дни. Современное поколение ученых черпает в научном наследии И.И. Мечникова богатые идеи для новых исследований. «3аблудившийся в медицине зоолог», как называл себя Мечников, ревностно предавался разработке проблем зоологии, интересуясь при этом успехами медицины. Будучи горячим последователем теории микробного происхождения болезней, он сразу же понял значение работы Коха по этиологии сибирской язвы. Не оставили его равнодушным и открытия Пастера в области медицины.
И.И. Мечников уделял много времени подготовке кадров. Уже в сентябре 1886 г. на базе первой в Российской империи бактериологической станции были проведены курсы для санитарных врачей, назначенных на пограничные пункты для принятия мер против заноса холеры, а также других инфекционных болезней; с которыми приходилось встречаться врачам: брюшного тифа, сапа, сибирской язвы, туберкулеза, лепры и сифилиса.Сообщение Мечникова об открытии им фагоцитоза (1883) послужило началом развития иммунологии, которая позволила охватить патологический процесс в целом. Пастер, осознавая, что ему не удалось проникнуть в самую суть сопротивления, почему организм оказывает по отношению к заразе, очень заинтересовался исследованиями Мечникова. Он пригласил Илью Ильича в свой институт, и с момента переезда Мечникова в Париж его школа, сформировавшаяся в Одессе, трансформировалась в международную. Как считает М. Ярошевский, передовые позиции в мировой науке является необходимым условием превращения национальной школы в интернациональную. Это условие в данном случае была безусловно соблюдено. Среди слушателей парижских курсов Мечникова по микробиологии были известные харьковские врачи Анна Николаевна Авдакова и Моисей Борисович Фабрикант - одним из первых начавший заниматься в городе реконструктивной хирургией лица, челюстей и нервных тканей. Кроме того, Мечников воспитал целую плеяду учеников из Франции, Румынии, Японии, Германии, Англии - микробиологов, главным оружием которых был микроскоп. В начале века И.И. Мечников опубликовал «Этюды о природе человека» (1903 г..) И «Этюды оптимизма» (1907 г.). Они вошли в классику работы, обобщили результаты исследований и взгляды автора на биологические механизмы старения. Влияние фундаментальных идей И.И. Мечникова на развитие практической медицины, его личное участие в организации профилактических прививок против бешенства и сибирской язвы, участие в экспедициях по ликвидации эпидемий чумы и вспышек туберкулеза, героические опыты по самозаряженню тифом и холерой дают право причислить великого биолога-натуралиста к сонму великих врачей.Мечников стоял не только у истоков микробиологии, иммунологии, онкологии, трансплантологии, он был разносторонним зоологом, патологом, геронтологом, социологом, библиотекарем и философом». И.И. Мечников, исследуя важнейшие проблемы человеческой жизни, использует имена и произведения многих выдающихся писателей, философов, теологов прошлого и современности с поразительно глубоким знанием контекста.Виктор Алексеевич Фролов, завершая книгу о нашем великом соотечественнике справедливо заметил: «Илья Ильич Мечников действительно опередил время. И если многие исследователи, блиставшие при жизни, по мере движения времени медленно, но верно уходят в тень и становятся достоянием истории, то гигантская фигура Мечникова с каждым годом, с каждым десятилетием делается все более и более зримой».

ИСТОРИЯ РАКЕТ. Лекция №2

Игнатьев Н.И.,представитель Харьковского Общественного координационного комитета «Харьков ракетно-космический»

(19 мая 2016г.)

Год 2016-й. Мало того, что он високосный, так он ещё и год многих ракетно-космических юбилеев. Это
– 70 лет Постановлению Совета Министров СССР №1017-419сс, положившее начало отечественной ракетной промышленности.,
– 65 лет первому полёту в космос дворняг,
– 60 лет первому ракеты с реальным ядерным зарядом.
Ну и, конечно, 55 лет первому полёту человека за пределы атмосферы Земли, в околоземное пространство.
12 апреля 1961 года, среда .В 9:06:59,7 Московского времени на борту космического корабля серии 3КА уходил в легенду Юрий Гагарин.
Космический корабль выводился на околоземную орбиту трёхступенчатой ракетой-носителем 8К72К, основой для которой стала знаменитая «семёрка» – межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) боевого ракетного комплекса Р-7.Старт ракеты 8К72К в тот апрельский день прошёл без всяких сбоев (как говорится. без «бобиков»). Время старта выбиралось из условий наилучшего освещения датчиков системы ориентации корабля, которая должна была сработать перед включением ТДУ где-то над Африкой. Вот о ней и её создателях будет речь.
Советского читателя убеждали, что космическая техника развивалась вне связи с ракетным оружием: «Только в условиях антагонистического общества, в котором движущим стимулом является прибыль, определяющая агрессивные устремления империалистических кругов, прогресс техники опирается на военное производство» – мол, такое положение не применимо к Советскому Союзу.
Но нет ничего удивительного в том, что достижения на этом пути стали основой триумфа космонавтики. Развитие МБР привело к развитию ракетно-космической техники.
Так случилось и у нас – фактически ни один полёт в космическое пространство не обходился без участия Министерства Обороны СССР.
Ракета, которая вывела ПЕРВЫЙ в истории искусственный спутник Земли, открыв НОВУЮ ЭРУ, которая подняла Юрия Гагарина, была первой межконтинентальной боевой ракетой, разработанной для доставки термоядерного заряда (водородной бомбы) на другой континент.
Развитие ракетостроения в стране началось интенсивно после выхода вот такого документа. Постановление называется «Вопросы реактивного вооружения2. В нём нет ни слова об исследовании космоса.
Чтобы претворить в реальность задуманное, в 1946-47 гг. проведена реорганизация всей промышленности Советского Союза.Было мало много чего, а не только специалистов-ракетчиков. Идея создания искусственного спутника Земли в лучшем случае вызывала недобрые улыбки.В развитие Постановления в Калининграде Московской области на базе артиллерийского завода №88 был образован Государственный союзный научно-исследовательский институт №88 (НИИ-88), который определялся головной научно-исследовательской, проектно-конструкторской и опытно-испытательной организацией по созданию реактивного вооружения.В составе НИИ-88 был организован отдел №3*). Основной задачей отдела было проектирование и разработка баллистической ракеты дальнего действия (БРДД), точной копии немецкой А-4 (V-2 или «Фау-2»). Начальником отдела и главным конструктором изделия приказом директора НИИ-88 от 30 августа 1946 года был назначен Сергей Королёв. В разработку ракетной техники включился ряд вновь созданных или перепрофилированных предприятий страны. Постановлением были определены и министерства, ответственные за создание тех или иных элементов систем реактивного вооружения.Основным заказчиком реактивного вооружения являлось Министерство Вооруженных Сил СССР, оно и организовало специальное Управление, входившее в ГАУ, ставшее позже Главным Управлением реактивного вооружения (ГУРВО). Поэтому не было в плане работ по исследованию космоса.Появление «своей» ракеты Р-1 (8А11) привело к необходимости организации заводов по серийному производству как ракет, так и аппаратуры систем обеспечения пусков ракет, систем контроля за действием и состоянием бортовой автоматики и систем управления (СУ).Для изготовления баллистических ракет (тогда их называли реактивными снарядами) был выбран Днепропетровский автозавод (ДАЗ), базой для изготовления приборов СУ стал Харьковский завод «Электроинструмент».Для контроля техники, разработки методов испытаний, приёмки, хранения и боевого применения ракетного оружия при Министерстве Вооруженных Сил СССР был организован НИИ-4. М.К.Тихонравов был назначен заместителем начальника НИИ по науке. Зная об указании правительства заниматься разработкой только «своей» ракеты (аналога немецкой А-4), он всё же в инициативном порядке организовал в НИИ-4 отдел во главе с Павлом Ивановичем Ивановым. И с группой молодых энтузиастов приступил к теоретическим исследованиям перспективных проблем ракетно-космической техники, исследованием всевозможных вариантов многоступенчатых ракет.
Космические дела не входили в круг их обязанностей. Работы проводили практически подпольно.Тогда Тихонравова привлекла идея «Доктора занимательных наук» Якова Исидоровича Перельмана о связке нескольких одинаковых ракет, расположенных параллельно одна другой. Эту схему часто приписывают Циолковскому, но он писал только о последовательном соединении ступеней.М.К. Тихонравов гениально трансформировал идею и предложил связку нескольких однотипных ракет с обязательным условием – одновременной работой всех двигателей от старта.
В результате было получено принципиально новое решение – схема, которую Тихонравов назвал «ПАКЕТОМ».
По замыслу Тихонравова, «пакет» составлялся из нескольких одинаковых ракет, которые соединяются параллельно – механически и гидравлически. В техническом задании были поставлены задачи: исследовать возможные схемы «конструкционного осуществления «пакета», баллистические характеристики «пакета», были обозначены требования по анализу возможного разброса тяг двигателей пакета, требования к старту и к системе управления.
И эту техническую идею, идею пакета ракет с одновременно, начиная со старта, работающими двигателями, единственно реализуемую в то время конструктивную схему, выдвинули и блестяще обосновали Михаил Клавдиевич Тихонравов и Игорь Марианович Яцунский. Ракетный пакет позволяет реально обеспечить полет на любые дальности. А это, в свою очередь, позволяет говорить о возможности постановки работ по искусственному спутнику Земли. За эти последовала резкая критика, никто ему не верил. И действительно, вскоре в институте было объявлено о расформировании отдела П.И.Иванова. В знак протеста начальник отдела ушёл из НИИ-4, а его сотрудников привлекли к работам по созданию баллистических ракет в отделе С.Королёва. Тихонравова отстранили от занимаемой должности, он был переведен на должность консультанта. Но ему удалось добиться у командования НИИ-4 разрешения продолжить работы силами небольшой группы, в которую вошли И.М.Яцунский, молодые инженеры Г.Ю.Максимов, Л.Н.Солдатова, А.В.Брыков, Я.И.Колтунов. Р-7 – гениальная королёвская «семёрка»!!!Выдающееся достижение советских учёных!!!Пакет, предложенный Сергеем Павловичем Королёвым!!!Обидно за Тихонравова. Он уже только в числе «и другие»! Да разве талант и слава Королёва уменьшится, если вспоминать о роли Михаила Тихонравова в появлении ракеты-носителя 8К71 и Первого искусственного спутника Земли!!!
С. Королёв отказался от работ по ракете Р-3 с дальностью стрельбы в 3000 км и взялся за разработку ракеты пакетной схемы.20 мая 1953 года Г.М.Маленков, бывший в то время Председателем Совета Министров СССР, подписал постановление о создании ракеты Р-7. О разработке уже конкретной МБР для доставки «заказанного» заряда, получившей шифр 8К71, 20 мая 1954 года было принято Постановление правительства. ЦК КПСС и Совета Министров СССР №956-408сс.При подготовке Постановления была попытка включить в его проект пункт об организации в НИИ-88 научно-исследовательского отдела с задачей «разработки проблемных заданий совместно с АН в области полёта на высотах порядка 500 и более км, а также разработки вопросов, связанных с созданием искусственного спутника Земли и изучением межпланетного пространства с помощью изделия». К концу июля 1954 года был закончен эскизный проект и ракеты и основных составных частей боевого ракетного комплекса (БРК) Р-7. На всех несекретных чертежах, в переписке и даже многочисленных секретных документах ракета была не ракетой, а изделием 8К71 – обозначение Р-7 разрешалось применять только в секретной переписке,
И нет ничего в том удивительного, что, рассчитывая на эту ракету, разработкой темы искусственного спутника Земли М.Тихонравов со своими помощниками занимался буквально подпольно. Подготовленные материалы произвели на министра Вооруженных сил СССР маршала Василевского должное впечатление. Он отнесся к работам Тихонравова с одобрением и обещал ему всяческое содействие. Самое главное – министр запретил новому начальнику НИИ-4 чинить препятствия работам группы Тихонравова. С этого времени в НИИ-4 исследования проблемы ИСЗ велись уже вполне легально. Вскоре Королев предложил Тихонравову подготовить докладную записку по ИСЗ для представления её правительству. 26 мая 1954 года.Инженер-полковник М.К. Тихонравов с участием И.М.Яцунского, Г.Ю.Максимова, И.К. Бажанова и Д.Е. Охоцимского из отделения Математического института АН СССР подготовили «Докладную записку о технической возможности создания простейшего ИСЗ и перспективах осуществления полёта человека в космос».
В результате всех «передряг» родилась знаменитая «семёрка» – Р-7 (8К71) – межконтинентальная баллистическая ракета, несмотря на её недостатки как МБР, обеспечила возможность ответа на ядерный удар и лишила ястребов Пентагона их преимущества.Когда две ракеты 8К71 ожидали в готовности решения проблемы защиты головных частей от разрушения в плотных слоях атмосферы, Королёв воспользовался этой задержкой и добился разрешения использовать их для запуска первого и второго ИСЗ. 3 октября 1957 года одну из них вывезли на стартовую площадку полигона. Боевая ракета 8К71 с ИСЗ ПС-1 в головной части (вместо боевого заряда) стартовала: она становилась носителем мирной нагрузки. Путём некоторого уменьшения веса полезного груза удалось достичь необходимой для спутника конечной скорости около 8000 м/с.После этого старта ракетный полигон стал КОСМОДРОМОМ.«В списках героев специального закрытого указа Михаил Клавдиевич Тихонравов не значился.
Слово «СПУТНИК» ввёл в обиход Ф.Достоевский в книге «Братья Карамазовы». Широко стало известно после 4 октября 1957 года.А потом был «Тот апрель» 1961 года!Известен серийный номер ракеты 8К71, ступени которой были использованы в «гагаринской» ракете... Она изготовлена в Куйбышеве на заводе №1 (позже поучил название «Прогресс») в 1960 году. Завод, фигурирующий в документах под названием «почтовый ящик 208», собирал «семёрки»...
Остаётся сказать, что к созданию системы управления этой ракеты были причастны и харьковчане и люди, ставшие ими. Это – Борис Михайлович Коноплёв и Владимир Григорьевич Сергеев
За заслуги в обеспечение первого полёта человека на космическом корабле Указами от 17 июня 1961 года:
–дважды Героями Социалистического Труда стали Глушко В.П., КелдышМ.В., Королёв С.П., Кузнецов В.И., Пилюгин Н.А., Устинов Д.Ф., ЯнгельМ.К.
– Золотая звезда «Серп и Молот» была вручена БрежневуЛ.И.
– Третью золотую звезду «Серп и Молот» получил Хрущёв Н.С.
–94 человека стали Героями Социалистического Труда, среди которых Сергеев В.Г. и директор завода №897 Куликов В.Н.
– 6943 человека награждены различными правительственными наградами. Этот Указ в подлиннике содержит 499 страниц.
Единственным из заводов Харькова был награждён Орденом Трудового Красного Знамени завод №157 (п/я115), известный всем производитель электробритв «Харьков».

ХАРКІВСЬКИЙ БОГОСЛОВСЬКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ЧАСОПИС «ВЪРА И РАЗУМЪ»

Щедрин А.Т.,доктор культурології, професор, Шудрик И.А., кандидат філософських наук, професор кафедри суспільно-гуманітарних наук Харківського державного університету харчуванняі торговлі.

(26 мая 2016г.)

З січня 1884 до серпня 1917 року при Харківській духовній семінарії виходив богословсько-філософський часопис “Въра и Разумъ”. Це був перший філософський часопис в Російській імперії. Він вийшов майже на шість років раніше, аніж московський часопис “Вопросы философии и психологии” (1889-1918), головним редактором якого був М.Я. Грот і який досі вважається першим вітчизняним філософським часописом. Щорічно видавались 24 номери часопису, а з 1916 р. ― 12; в 1917 р. вийшло шість номерів. “Въра и Разумъ” мав два розділи ― богословський і філософський. У різні часи він мав також додатки: спочатку виходив “Листок для Харьковской епархии” (1884-1903), а потім “Известия по Харьковской епархии” (1904-1916); з жовтня 1915 р. для духівництва та мирян як додаток виходив часопис “Пастырь и паства”.
Засновником “Въри и Разума” був архієпископ Харківський і Ахтирський Амвросій (І.Ключарьов), а першим редактором ― ректор Харківської духовної семінарії, протоієрей І.Кратиров (1884-1893). Потім редакторами часопису були: О.Мартинов (1893-1894) ― ректор ХДС; протоієрей, ректор ХДС І.Знаменський (1894-1899) та інспектор семінарії К.Істомін (1899-1906); ректор ХДС, протоієрей О.Юшков (1906-1916); К.Істомін та викладач семінарії, магістр П.Красін (1916-1917).
У різні роки з часописом “В и Р” активно співпрацювали професори Московської духовної академії: визначний систематизатор та системобудівник теїстичної філософії в Росії ― В.Кудрявцев-Платонов (1828-1891), Є.Амфітеатров, О.Бєляєв, С.Глаголев, І.Корсунский та ін.; професор Київської духовної академії П.Ліницький ― продовжувач київської релігійно-філософської школи, а також професор Санкт-Петербурзької духовної академії М.Барсов, професор Казанської духовної академії В. Снєгірьов, професори кафедри богослов’я Імператорського харківського університету В.Добротворський, Т.Буткевич та М.Стелецький, професор кафедри церковного права юридичного факультету М. Остроумов, декан юридичного факультету А.Стоянов, професор кафедри філософії Ф.Зеленогорський; професор Варшавського університету Г. Струве, професор – протоієрей І. Галахов з Томська. З часописом співробітничали викладачі ХДС ― М. Страхов, В. Тихоміров та духівництво Харківської єпархії. На сторінках часопису періодично точилися дискусії між відомими філософами того часу і харківськими авторами, ― зокрема В. Соловйовим і Т. Стояновим (К.Істоміним); Т. Буткевичем і кн. С.Трубецьким; І.Проданом і Б.Яковенком та ін.
“Въра и Разумъ” був започаткований у Харкові не випадково; у ХІХ― поч. ХХ ст. Харків стає осередком розвитку філософської думки, де зберігалися філософсько-просвітницькі традиції Харківського колегіуму, перетвореного у 1841 році в духовну семінарію, Григорія Сковороди, видатних богословів: Інокентія (І.Борисова), архієпископа Філарета (Д.Гумілевського) та архієпископа Макарія (М.Булгакова). На початку ХІХ ст. німецький філософ І.Б.Шад у Харківському університеті заснував кафедру теоретичної та практичної філософії. Він тут започаткував свою філософську школу.
Тематика філософського відділу була різнобічною: тут друкувалися змістовні статті з проблем онтології, гносеології, логіки, філософії релігії, соціальної й моральної філософії, культурології, естетики, взаємин віри і розуму, науки і релігії, філософських проблем природознавства, соціологічних проблем. На сторінках часопису розкривалася історія світової філософії: часів Античності (Платон, Аристотель, Сенека, Цицерон та ін.), Середніх віків (“отці і вчителі” церкви), Нового часу (Ляйбніц, Юм, Берклі, Кант, Гегель, Шопенгауер, Ніцше, Спенсер, К’єркегор та ін.). На сторінках харківського часопису російською мовою вперше була оприлюднена “Теодіцея” Ляйбніца. Висвітлювались стан академічної філософії в Києво-Могилянській академії, Київській духовній академії, Московській духовній академії, також творчість окремих вітчизняних філософів. Увагу авторів часопису привертали педагогічні і богословські погляди Т.Прокоповича, релігійні погляди декабристів, братів К.С. і І.С.Аксакових, О.С.Хом’якова та інших прибічників слов’янофільства; естетичні погляди В. Бєлінського тощо. У харківському часописі були опубліковані одні з перших статей про видатних укранських філософів Г.С.Сковороду та П.Д.Юркевича.
Редакція часопису уважно слідкувала за філософським процесом в країні. Були проаналізовавні “метафізичні погляди” князя С.М.Трубецького, історико-філософська система М.І.Карєєва, філософська система Вол. Соловйова, його ставлення до Католицької Церкви. У шести номерах О.Вєтухов детально аналізував працю о. П.Флоренського “Столп и утверждение Истины”.
У циклі статей професор М.Стелецький аргументовано критикував розповсюджені соціалістичні вчення. Заперечуючи насильницький шлях соціальних змін, він визнавав наявність гострих проблем і пропонував мирні шляхи їхнього вирішення. Професор Т.Буткевич розкрив спільні риси Французької революції 1789-1794 рр. і російської революції 1905-1907 рр.
Харківський часопис “Въра и Разумъ” відіграв важливу роль в історії не лише богословсько – філософської думки, але і усієї культури Російської імперії у цілому. Після восьми десятиліть забуття у 2000 році при широкій участі релігійної та наукової громадськості Харкова було відновлено видання цього часопису. За цей час вийшло вісім номерів цього часопису. Проблематика як дореволюційного, так і оновленого часопису, автори, які виступали на його сторінках, викликають до себе пильну увагу.

«ЛЮБОВ ДО РіДНОЇ БАНДУРОНЬКИ Я ПРОНЕСУ ЧЕРЕЗ УСЕ ЖИТТЯ». Концерт класса бандуры Детской школы искусств №2 имени П.И.Чайковского

З.В.Мироненко-Очерет, преподаватель ДШИ №2

(2 июня 2016г.)

Бандура – нацІональний інструмент українського народу. Першим свідченням про появу бандури на теренах України є інформація про Войташека, бандуриста, що був при дворі польського магната Х.Зборовського, датована 1580р. Українські бандуристи були при царському дворі, у палацах вельмож, у маєтках польських і українських поміщиків. Бандура була улюбленим інструментом козаків. У Запорізькій Січі існували хори, оркестри і рапсоди-бандуристи. Також бандуристи офіційно входили до складу Війська Запорізького і разом із довбишами, сурмачами, трубачами виконували козацьку військову музику.Співців-бандуристів називали «народними гомерами України». Ці талановиті сліпі музиканти, мандруючи містами й селами України, співали волелюбні думи та історичні пісні, в яких прославляли подвиги хоробрих козаків з легендарного минулого, закликали до боротьби проти гнобителів. Бандуристи об’єднувалися в братства, передаючи традиції свого мистецтва нащадкам. Майстер (панотець) підбирав учнів, які мали гарний слух і голос. Після навчання, що тривало не менше трьох років, учні складали перед товариством своєрідний іспит– посвячувалися вкобзарі. Інколи майстер дарував учневі бандуру. Отже, у XVII–XIXст. бандура набула найбільшого поширення серед нашого народу. Саме український народ з його багатою культурою витворив шляхом удосконалення власний національний інструмент– бандуру, яка не має аналогів у світі.
У виконанні учнів Дитячої школи мистецтв №2 класу бандури прозвучали класичні твори українських і зарубіжних композиторів, народні мелодії.

«История семьи – история государства»

«А.П. ЧЕХОВ И СЕМЬЯ ЛИНТВАРЕВЫХ»

И.Г.Коваль, краевед

(9 июня 2016г.)

Ирина Георгиевна Коваль рассказала о дружбе ее семьи с семьей Линтваревых. (Прим.составителя: семья Коваль до Второй мировой войны жила на Москалевке).
Георгий Михайлович Линтварев у ее мамы был учителем игры на пианино.
На северо-восточной окраине Сум река Псел выходит на просторный луг и делает крутой поворот к югу, образуя излучину, названную Лукой. Здесь,у подножия крутого склона к реке, в окружении парка располагается архитектурный ансамбль бывшей усадьбы помещиков Линтваревых. Международного историко-культурного значения этому комплексу придает то обстоятельство, что с Лукой связан Украинский период жизни и творчества великого русского писателя А.П. Чехова. Сейчас Лука является пригородом г. Сум.
Линтваревы были потомками сумского казачьего сотника Андрея Марченко и играли ведущую роль среди сумского дворянства. В 1825 г. в усадьбе был сооружен деревянный западный флигель, в середине XIX в. – Каменный восточный флигель. Оба они, вместе с каменным усадебным домом, сохранились доныне.А.П. Чехов, который дружил с владельцами усадьбы, провел на Луке три лета – в 1888, 1889 и 1894 гг. Он жил в западном деревянном флигеле. Здесь же проживали его братья и сестра. Здесь жил, преждевременно умер и похоронен на Лучанском кладбище его брат, художник Н.П. Чехов (1858-1889 гг.), смерть которого глубоко поразила писателя.Весной 1888 г. на Луке был закончен рассказ «Житейская мелочь», получивший позже новое название «Неприятность». Здесь же Чехов работал над романом, начатым еще весной в Москве. «Я пишу роман!! Пишу, пишу и конца не видать моему писанию. Назвал его так: «Рассказы из жизни моих друзей», и пишу его в форме отдельных законченных рассказов, тесно связанных между собой общностью интриги, идеи и действующих лиц». Сочинил водевиль «Трагик поневоле». Произведения «Именины» и «Красавицы», написанные между двумя поездками на лучанскую дачу, тоже навеяны воспоминаниями о Луке. Следующим летом Чехов написал пьесу «Леший», работал над «Рассказом неизвестного человека», вынашивал замысел рассказа «Учитель словесности». Особое место занимает созданная тогда же повесть «Скучная история». Лучанские впечатления наложили отпечаток на дальнейшую жизнь и творчество писателя и наполнили ностальгический образ усадьбы из «Вишневого сада». Именно здесь, по словам литературоведа С.В. Венгерова, произошел переход «от литературной деятельности юмориста Антоши Чехонте к творчеству Антона Чехова». С владельцами лучанской усадьбы у Чехова установились самые дружеские отношения. Это была культурная семья с украинофильскими настроениями. Линтваревы поддерживали связи с видными представителями научной интеллигенции. Как центр общественной и культурной жизни она была известна далеко за пределами Харьковской губернии. Знакомство
Г. М. Линтварёва с Чеховым относится к 1888 году. В письме (май 1888) Чехов, перечисляя жителей именья, пишет о нём: "Жорж, великолепно играющий на рояле, добродушный парень. В Георгия Линварёва была влюблена младшая любимая сестра писателя, Мария Павловна. Либеральные лучанские помещики до революции находились на подозрении у полиции, слывя «красными». Несмотря на это, дожившие до большевистского переворота 1917 г. Елена, Георгий и Наталья Линтваревы как классово чуждые пролетариату элементы были выселены из родного дома. Последний раз писатель посетил Луку в августе 1894 года вместе с известным тогда писателем И. Н. Потапенко. Именно в этом году Чехов написал Н. М. Линтваревой в Сумы: «Аббация и Адриатическое море великолепны, но Лука и Псел лучше».

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ (Село Великий Бобрик)

Чуканова И.Н., кандидат физико- математических наук, коренная харьковчанка

(16 июня 2016г.)

Мой дед - Раевский Николай Павлович - родился 19 декабря 1866 года в семье священника, настоятеля Вознесенской церкви села Великий Бобрик.В этом году мне представилась возможность побывать на родине деда.Не доезжая 30 километров до Сум, поворот на В. Бобрик. И сразу же церковь попадает в поле зрения, а потом не исчезает из вида в течение всех пяти километров проселка. Сначала храм кажется очень маленьким. Реальный масштаб сооружения становится очевидным только когда начинаешь спускаться к пруду. По сравнению с окружающими сельскими постройками Вознесенская церковь выглядит просто громадной! Каменный храм в Бобрике с тремя престолами заложен на возвышенности в центре села в 1808 году генерал-поручицей Елизаветой и сыном её, тайным советником, Рахмановыми. Освящён храм в 1851 году преосвященным Филаретом (Гумилевским). Рядом с церковью находится старый парк с вековыми дубами и елью со стволами в несколько обхватов. Парк был заложен в 1815 году вокруг на сегодня не сохранившейся помещичьей усадьбы. Постепенно снижаясь, он выходит к дамбе обширного пруда.Рассказ настоятеля храма протоиерея Георгия Лисовца об истории строительства храма: «Рахманова построила этот храм в честь выздоровления своего сына Григория[1], у которого был серьезный недуг: какое бы движение ни делал ребенок - начиналось кровотечение, причем кровь шла и горлом, и из носа, и из ушей. Куда только не возила сына бедная мать, но никто не мог помочь. Однажды, находясь на землях Бобрика, она встретила купеческий обоз, следовавший из Москвы в Харьков. Разговорились. Елизавета Рахманова поведала людям о своем горе, на что купцы сказали: «Здесь совсем недалеко есть целебный источник, известный многочисленными исцелениями». Они объяснили, что нужно призвать священника, помолиться и пожить на источнике, постоянно прося Господа об исцелении. Так Рахмановы и сделали. Несколько дней жили они здесь. Ребенок купался и пил целебную воду. Недуг отступил, а благодарная мать построила часовню и начала строительство Вознесенского храма».Вознесенская церковь возведена в стиле классицизма. Оригинальная особенность архитектуры храма - открытая трехпролетная аркадная галерея, увенчанная колокольней. Уникальность храму придают фрески. Интерьеры церкви декорированы колоннами и пилястрами коринфского ордера из итальянского мрамора. В храме сохранились старинные фрески и дорогие иконы, некоторые из которых писаны в Италии.Внутри храм имеет три престола: основной - Вознесения Господнего, а также Николая Чудотворца и Святой великомученицы Екатерины. Рядом с храмом было построено также здание церковно-приходской школы, которое сегодня имеет статус памятника архитектуры местного значения.Недалеко от села в урочище «Образ» и поныне находится целебный источник Святителя Николая. О нем рассказывают удивительную историю, произошедшую несколько веков назад. В лесном роднике была найдена древняя серебряная икона, образ Святителя Николая. Откуда она взялась - никто не знает. Сколько ни пытались люди относить образ в храм, он каждый раз возвращался к источнику. Вода в источнике оказалась целебной.Настоятелем храма в конце 19 века был Павел Антонович Раевский. В 1896 г. псаломщик в Вознесенской церкви был бра деда - Василий Павлович Раевский. К сожалению, все документы по 1-ому благочинному округу Сумского уезда погибли во время ВОВ. К сожалению, уточнить годы службы О.Павла в Вознесенской церкви сейчас невозможно.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ АЛЬБОМА «НЕСКУЧНЕ: ЗУСТРІЧ ЧЕРЕЗ СТОЛІТТЯ»

Н.Ю.Салина – сотрудник Харьковской детской библиотеки, один из составителей альбома

(23 июня 2016г.)

Это первое солидное альбомное издание в Украине, посвященное роду Лансере-Бенуа-Серебряковых, и первое издание, в котором собрано такое большое количество работ, созданных в селе Нескучном. В мире мало найдется населенных пунктов, которые были бы запечатлены художником мирового уровня в такой же мере, как это село. Удалось разыскать немало интересных материалов, которые включены в альбом. В книге представлены не только работы Зинаиды Серебряковой, но и скульптуры ее отца Евгения Лансере, графика и живопись матери, братьев, дяди, племянников и других ее родственников, живших или бывавших в Нескучном, фотографии рода Бенуа-Лансере, часть из которых опубликована впервые. Были найдены неизвестная фотография Серебряковой, а также снимки людей, которых изображала на полотнах художница; уникальные фото передали их внуки и правнуки. Кроме того, включены в книгу очень интересные воспоминания знаменитого дяди Зинаиды Серебряковой — культовой фигуры Серебряного века, искусствоведа и художника Александра Бенуа. В юности он дважды побывал в Нескучном, в 14 лет пережил здесь бурный роман и написал об этом две главы в своей книге воспоминаний. До революции 1917-го Нескучное относилось к Белгородскому уезду Курской губернии, в 1920-е годы его территорию отнесли к Украине. Формально Зинаида Серебрякова родилась в России, но чувствовала себя украинкой. В одном из писем дочери Татьяне она с гордостью написала: «Украина — моя родина».

«ПАМЯТЬ ХОХЛАЦКОЙ КРОВИ: И.Е.РЕПИН И УКРАИНА»

О.Й.Денисенко, искусствовед, зав отделом украинского и российского искусства XVI – нач.XXв. Харьковского художественного музея

(4 августа 2016г.)

______________________________________

ПРОЕКТ «Я ПОМНЮ…» ВСТРЕЧА С КОЛЛЕКЦИОНЕРОМ, ПРОФЕССОРОМ НТУ «ХПИ» А.В.ГОРЕЛЫМ

Автор проекта Красиков М.М., кандидат филологических наук.доцент кафедры этики, естетики и истории культуры НТУ «ХПИ», директор энографического музея НТУ «ХПИ» «Слобожанські скарби» им. Г.Хоткевича

(11 августа 2016г.)

Преподаватель кафедры АСУ, профессор, кандидат технических наук Алексей Васильевич Горелый – талантливый ученый и педагог, жизнь и устремления которого неразрывно связаны с НТУ «ХПИ». Направление его научной деятельности – педагогика, психология высшей школы: развитие интеллекта и творческих способностей учащихся. Ведет курс делового проектирования, способствующий воспитанию учащихся в условиях коллективной, приближённой к профессиональной деятельности и развитию их творческих способностей. С 1964 (т.е. с момента основания кафедры) Алексей Васильевич работает на кафедре АСУ. Вот как он сам комментирует свой выбор:Мне хотелось заниматься прогрессивными проблемами. К тому же тогда, после полета Гагарина, космические исследования были на пике популярности. И основатель кафедры Арег Вагаршакович Дабагян и я – по натуре своей экспериментаторы, нам интересно все новое, все неизведанное.Когда я впервые познакомился с теорией игр, то сразу решил, что ее надо как можно шире применять в сфере образования. Пришлось набраться наглости и отправиться к заместителю министру образования, чтобы изложить свое мнение. Он особого энтузиазма не проявил и отправил меня в Киевский инженерно-строительный институт, где занимались теорией игр. Там мне на глаза попалась стенгазета со статьей профессора В. А. Михельса об игровом проектировании. Эту идею я и привез с собой в Харьков, оставив общее название, но подкорректировав содержание.У нас в ХПИ мы стали заниматься применением игр в учебном процессе. Широкое развитие получило курсовое дипломное проектирование. Во время существования СССР в Политехе игровым проектированием занималось более 20 кафедр, и когда у нас проводила заседание Комиссия по методам активного обучения, они отметили, что на территории Советского Союза в нашем вузе самые лучшие результаты по применению этих методов.
Алексей Васильевич ведет активную общественную жизнь, является специалистом мирового уровня в сфере нумизматики, особое внимание уделяет монетам времен Боспорского царства. Вот что он рассказывает о коллекционировании: «Высшим достижением коллекционера является тот успех, когда ему удается дать вторую жизнь коллекции, обеспечив ее сохранность и дальнейшее пополнение путем размещения, например в музее. Коллекционер, который присваивает артефакты, изготовленные другими людьми, и не знакомит широкую общественность с такой коллекцией, по существу совершает преступление перед этой общественностью. Публикации и выставки – нравственный долг коллекционера». Идею о том, что бескорыстное дарение отвечает нравственной потребности человека, Алексей Васильевич осуществляет на практике. Экземпляры из его коллекции можно увидеть в музеях Москвы, Керчи, Дергачей, Чугуева, Балаклеи, музеях НТУ «ХПИ», ХНУ им. В.Н.Каразина, ХГНБ им. В.Г.Короленко.
Человек высочайшей образованности и интеллекта, блестящий ученый и талантливый педагог А.В.Горелый приндлежит к известной семье Ломакиных. Владимир Ломакин - пчеловод-самородок с мировым именем и прославивший Слобожанщину за ее пределами.Его изделия на мировых выставках были отмечены наградами. В то время в России преобладало колодное пчеловодство, но опытный пчеловод-любитель В.И. Ломакин смог увидеть перспективность рамочного улья. В связи с этим повышался спрос на орудие и инвентарь рамочного пчеловодства, а особенно на искусственную вощину, для производства которой необходимые были гравиювальни вальци. В то время вальци завозили к России из-за границы, в основном, из США.В связи с этим повышался спрос на орудие и инвентарь рамочного пчеловодства, а особенно на искусственную вощину, для производства которой необходимые были гравиювальни вальци. В то время вальци завозили к России из-за границы, в основном, из США. В.Ломакин изобрел вальцы для изготовления вощины и стал впервые в Украине изготовливать хорошую искусственную вощину. Со временем мастерская превратилась в завод по изготовлению пчеловодческого оборудования.После смерти хозяина дело перешло к его сыну Ломакина Николая Владимировича (1887-1955), который сразу же взялся за укрупнения производства. Организовал выпуск новых вальцов с научно-обоснованными формами чашечек. Автор 14 типов вальцов, воскотопки, воскопресса…125 лет предприятие трудится, ищет новые пути развития. История завода бережно хранится в музее ООО «АВВ-100».В настоящее время предприятие является самым старым предприятием в Харьковской области по производству пчеловодческого инвентаря и оборудования. За годы своего существования предприятие смогло доказать конкурентоспособность на внутреннем рынке и за рубежом. Коллектив завода продолжает традиции качества, заложенные еще его основателем Ломакиным В.И., тем самым, способствуя развитию в Украине такой важной отрасли как пчеловодство.

До 160-річчя від дня народження І.Я.Франка

«КРОВАВА ПЛЯМА»: МОНОСПЕКТАКЛЬ ПО ДРАМАТИЧНОМУ ЕТЮДУ И.Я.ФРАНКА «ЧИ ВДУРІЛА?»

М.В.Вярвильский, театрознавець

(18 серпня 2016р.)

Пригадуючи твори великого українського поета-каменяра, філософа і видатного громадського діяча Івана Яковича Франка, особливо зараз, в дні святкування його ювілейних дат, твори, що вивчалися в шкільних програмах, або виконувались в театральних закладах чи в засобах масової інформації, не можем позбавитись від здивування з приводу відсутності в нашому культурному ужитку багатьох творів митця в жанрі драматургії. «Украдене щастя» або ще одна п’єса “Будка ч.27» - і більше нічого не побачиш на афішах, в кінематографі або радіоефірі. В то й же час доля спроституйованої жінки, яка безумовно хвилювала автора поеми «Сяся» та драматургичного етюда «Чи вдуріла?» знайшла своєрідне й оригінальне втілення, підкупаючи своїм глибоким психологізмом і авторським співчуттям, тобто такими якостями, які мало характерні для вітчизняної і навіть всесвітньої спадщини.
(Прим.укладача: відбулася дискусія з приводу проблєм, піднятих в цих творах«Чи вдуріла?», «Сяся». Майстер слова Яненко А., прочитав вірш І.Я.Франка з циклу «Україна» «Не пора»,створений 1880 року. Свого часу, разом ще з кількома віршами циклу, був заборонений за польського панування. Був єдним з найпопулярніших українських гімнів початку XXст. У радянському франкознавстві цикл було скорочено. Патріотичні поезії Франка вУРСРне друкувалися, починаючи з 30-х років. Вірш«Не пора», як і вірші«Ляхам»та«Розвивайся ти, високий дубе…», надалі, під пильним оком цензури, не увійшли до 50-ти томного зібрання творів письменника.)

К 290-летию со дня основания и 20-летию со дня возрождения Харьковской Духовной семинарии

ИСТОРИЯ ХАРЬКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

В.Гузенко, кандидат технических наук, воспитанник 3 класса ХДС

(25 августа 2016г.)

В Харьковской епархии одним из древнейших учебных заведений был Духовный коллегиум, который начал свою деятельность в 1726 году по образцу Киево-Могилянской академии и благословению Белгородского епископа Епифания (Тихорского). Событие возникновения в 1805 году Харьковского университета повлекло за собой полное отвлечение юношей светского звания от коллегиума. Таким образом, коллегиум стал наполняться только детьми духовенства, превратился в чисто сословную духовную школу.
После преобразования в 1817 году Киевской духовной академии с подведомственными ей семинариями Харьковский коллегиум окончательно был включен в число обыкновенных духовных семинарий, хотя на некоторое время удерживал еще прежнее свое наименование. Таким образом, начиная с 1817/18 года коллегиум получает название семинарии (хотя еще очень долго, вплоть до 1840/41, во многих документах можно встретить название, как коллегиум, так и семинария).
Наконец в 1840 году, в ректорство архимандрита Иоанна (Оболенского), коллегиум лишился своего наименования, а согласно постановлению духовно-учебного управления при Священном Синоде от 16 октября 1841 года за № 150106, Харьковский коллегиум был переименован в Харьковскую духовную семинарию (ХДС), что произвело грустное впечатление на его питомцев. Обширный курс требовал для усвоения его многих лет. Учение в семинарии при нормальных условиях продолжалось 6лет, но до поступления в cеминарию нужно было окончить еще приходское и уездное училище с таким же 6-летним курсом, т. е. посвятить низшей и средней школе 12 лет, и высшую школу – Академию – окончить в 30 лет от роду.
В годы ректорства Иоанна (Оболенского) Харьковская духовная семинария пользовалась большой привилегией, которой не имело ни одно духовное учебное заведение. Лучшие из выпускников получали награды. Так, медалями награждали выпускников высшего богословского отделения, а учеников среднего и низшего отделения награждали похвальными листами и книгами.
Воспитательный процесс в ХДС был хорошо продуман как со стороны педагогической, так и со стороны воспитательной. ХДС в лице епархиальных архиереев, ректоров и преподавательского состава прилагала все свои силы для поддержания и сохранения нравственности как во внутренних стенах духовной школы, так и за ее пределами.
Не лишним будет отметить, что еще в 1836 году Святителем Харьковским Мелетием (Леонтовичем) было направлено прошение в Святейший Синод о постройке нового здания для ХДС. Было найдено место на Холодной горе в десять десятин (ныне это здание по ул. Володарского, 46) и уже в 1844 году при архиепископе Иннокентии (Борисове) было положено основание здания для семинарии.
8 мая 1851 года состоялось освящение нового здания и церкви архиепископом Филаретом (Гумилевским) во имя Иоанна Богослова, и все учащиеся с благословением Божиим переместились из старого коллегиумного корпуса в новое здание.
1 июля 1867 году образовательный процесс Российской империи претерпел новые изменения. Согласно новому уставу было разделены существовавшие три отделения на шесть одногодичных классов. До реформы 1867 года семинарии являлись сословными учебными заведениями – в них обучались только дети духовенства. В это время в семинарии обучалось 293 ученика. В последующие годы количество учащихся в семинарии возросло: в 1907 году в ней обучалось 338 человек.
Новый устав предусматривал программу, по которой за первые четыре года обучения учащиеся проходили гимназический курс (с добавлением некоторых богословских дисциплин), а два последних года посвящались исключительно богословским наукам. В 19-ти духовных семинариях некоторые воспитанники обучались, кроме русского, и другим языкам: татарскому, калмыцкому, чувашскому, мордовскому, эстонскому, латышскому, карельскому, осетинскому, молдавскому и некоторым другим.
В 1884 года с последующей реформой образования в ХДС сократилось количество уроков по физико-математическим наукам, латинскому и греческому языкам. За этот счет увеличилось преподавание богословских предметов. В 1886 году при ХДС была учреждена кафедра по обличительному богословию, а также по обличению истории русского раскола. Согласно уставу 1884 года было увеличено число часов на изучение богословских предметов. Добавились новые предметы: библейская история, история русского раскола, апологетика, сравнительное богословие и тригонометрия. За счет математики, философии и древних языков было увеличено число уроков русской словесности. Обязательным стало церковное пение.
Новый процесс образования и духовного подъема начался в ХДС по прибытии в Харьков в 1882 году архиепископа Амвросия (Ключарева), человека особого дарования Божьего: выдающегося богослова, усердного строителя храмов Божиих и ревностного попечителя о духовном просвещении молодого поколения. О том, что в это время в ХДС было не все спокойно, свидетельствует тот факт, что в середине 1870-х годов в ней обучались разные воспитанники – одни шли с целью духовного просвещения и служения своему народу, таким был Буткевич Тимофей Иванович (1854–1925 году), протоиерей, доктор богословия, служивший и подающий и сейчас пример истинного пастыря; другие – как Грабовский Павел Арсеньевич (1864–1902 гг.), который был исключен из семинарии в 1882 г. за критику духовного просвещения.
При семинарии с 1867 года начали выходить «Харьковские епархиальные ведомости», а уже с 1884 года при ХДС предпринимается вместо «Харьковских епархиальных ведомостей» издание богословско-философского журнала под названием «Вера и разум».
Синодальным определением от 30 сентября 1889 года утверждено положение о стипендии имени братьев Алексия и Ильи Федоровских. Они пожертвовали 25 тысяч рублей в 5% облигациях.
К мерам поощрения талантливых учеников ХДС в эти года следует отнести учреждение указом Синода от 1 ноябри 1891 года премии имени протоиерея города Валок Аполлония Солодовника «на проценты с трёх тысяч рублей, для лучшего и беднейшего воспитанника семинарии. Преимущественно уроженца г. Валок и уезда.
К числу выдающихся выпускников ХДС следует отвести епископа Серпуховского Арсения (Жадановского; +1937); протоиерей Алексий Станиславский (+1953), благочинный церквей первою округа Богодуховского уезда; профессор, протоиерей Николай Чепурин (+1947); профессор Московских Духовных академии и семинарии протоиереи Вениамин Платонов (+ 1948); первый инспектор возрожденной весной 1947 года и закрытой в 1961 году Киевской Духовной семинарии, настоятель Свято-Троицкого храма города Киева протоиереи Александр Луценко (+1953).
В начале XX века (1905–1906 гг.) учебным комитетом при Святейшем Синоде был закончен пересмотр учебных программ и учебников для духовных семинарий. Правлениям семинарий было рекомендовано расширять ученические библиотеки, учитывая при этом пожелания воспитанников в выборе книг. Разрешалось в семинариях устройство читален с выпиской в них журналов и газет. ХДС в это время пополнялась литературой. При ХДС находилась фундаментальная библиотека, состоящая из 8963 книг, сочинений и рукописей на различных языках. Имелось и 935 изданий, которые были подарены библиотечному фонду ХДС архиепископом Амвросием (Ключаревым), а также ученическая библиотека, насчитывавшая 4764 книги.
К сожалению, последние десятилетия существования ХДС в нашем городе были омрачены зарождавшимся революционным движением в Российской империи, которое коснулось в той или иной мере студентов ХДС, ее преподавателей, руководящего и начальствующего состава. Многочисленные выступления так называемого «прогрессивного» студенчества нарушили учебно-образовательный процесс в ХДС и в конечном итоге, как следствие, обучение и преподавание предметов стало осуществляться с завидным непостоянством.
Декрет Совнаркома РСФСР от 23 января 1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» привел к закрытию всех духовных учебных заведений бывшей Российской империи, в том числе и Харьковской духовной семинарии. В её здании с мая 1920 года но август 1938 года находилась Школа червонных старшин имени Вуцика; долгие годы здесь, по улице Володарского. 16, размещался Харьковский институт лётчиков Военно-воздушных сил Украины, а после его закрытия, с 2008 года здание занимает Харьковский апелляционный административный суд.
Новый подъем духовного просвещения в Харьковской епархии начался снова через многие десятилетия по инициативе Высокопреосвященнейшего Никодима, митрополита Харьковского и Богодуховского.
Священный Синод Украинской Православной Церкви от 19 октября 1993 года утверждает открытие Харьковского духовного 2-годичного училища по ходатайству Высокопреосвященнейшего Владыки Никодима.
Сначала духовное училище располагалось в Свято-Покровском монастыре, затем оно было реорганизовано в семинарию, которая была переведена в новопостроенное здание воскресной школы при Свято-Петро-Павловском храме г. Харькова.
Согласно прошению митрополита Никодима последовало решение Священного Синода от 12 сентября 1996 года об открытии ХДС. Официально открытие семинарии состоялось 18 сентября 1996 года.
Между этими событиями в начале 1994 года в Харьковской епархии возобновилось издание газеты «Харьковские епархиальные ведомости». Духовное училище, располагавшееся в Свято-Покровском монастыре, после реорганизации в семинарию было переведено в новопостроенное здание воскресной школы при Свято-Петро-Павловском храме Харькова.
В 2000 году трудами митрополита Никодима и при непосредственном участии архиепископа Онуфрия было восстановлено прежнее здание семинарии, находящееся на территории Покровского монастыря.
В этом же году трудами ректора ХДС, митрополита Никодима был возрожден выпуск научно-богословского журнала при ХДС – «Віра і розум».
В 2001 году при Харьковской духовной семинарии была открыта иконописная школа.
С 2001/2002 учебного года по благословению митрополита Никодима при Харьковской Духовной семинарии были открыты регентские курсы, которые существовали до 2007 года. С 2012/2013 учебного года по благословению Высокопреосвященнейшего Онуфрия, архиепископа Харьковского и Богодуховского возобновление Регентского отделения при Харьковской духовной семинарии.
В 2010 году открыто общежитие.
В 2011 году по благословению митрополита Никодима при ХДС начал выпускаться «Вестник Харьковской духовной семинарии».
Сегодня учебный процесс в ХДС организован таким образом, чтобы в максимальной степени подготовить будущих священнослужителей к несению их нелегких обязанностей, в том числе в качестве проповедников. Практическая же часть состоит в том, что воспитанникам ХДС, начиная с третьего класса, позволяют пробовать свои силы в нелегком деле проповеди.
За недолгую историю возрожденной ХДС в стенах духовной школы сложилось множество богослужебных традиций, число которых непременно будет увеличиваться. Это свидетельствует о высоком духовном воспитании харьковских семинаристов, что очень важно для воспитанников духовных школ, так как это является основным качеством пастырей.
Таким образом, главная цель ХДС – готовить добрых пастырей народа Божия, благочестивых строителей святых Таинств, искусных в слове назидания и, что еще важнее, своей жизнью дающих добрый пример для всех.

«ВЕСІЛЬНИЙ ОБРЯД»

С.П.Коновалова, провідний методист лабораторії дослідження нематеріального культурної спадщи ни обласного організаційно-методичного центру культури та мистецтва

(1 сентября 2016г.)

Українське весілля завжди відзначалось урочистістю та вважалось одним з найпрекрасніших свят в нашій культурі.Традицій та обрядів було на стільки багато, що в деяких регіонах весільна трапеза могла тривати тиждень. Походження українського весілля занурене у таємниці та ритуали східного обряду християнства.За кілька годин до того, як пара відправляється в церкву, наречена і наречений просять у своїх батьків благословення в будинку батьків нареченої. Молода пара стає навколішки на вишитий рушник перед батьками. Зазвичай, старости тримають ікони Ісуса Христа і Діви Марії, загорнуті у вишитий рушник. Батьки благословляють своїх дітей, бажають їм щасливого, радісного, багатого і здорового життя разом. Батьки тримають коровай як символ того, що дві сім’ї офіційно стали однією. На відміну від більшості західних весільних церемоній, вукраїнській традиціїбатько нареченої не “видає” свою доньку. Так історично склалося, що рівність і єдність була віковою традицією. Український наречений і наречена входять до церкви разом рука об руку, як добровільні і рівноправні чоловік та дружина. Український вишитий рушник, на якому стоятиме пара, стелять перед вівтарем. Він символізує надію на те, що молодят ніколи не спіткає бідність або те, що вони “ніколи не стоятимуть на голій землі”. Після вінчання пара і далі буде використовувати весільний рушник для того, щоб прикрасити ікони або для першого спільного Великоднього кошика. Традиційно, хто перший стане на рушник, той буде головою сім’ї. Проте, українська народна мудрість говорить, що «Чоловік – голова, жінка – шия: куди шия поверне, туди голова й дивиться».У далекому минулому, старости були сватамиПід час церемонії руки наречених зв’язують вишитим рушником, щоб показати їх злиття в одне ціле. Корони символізують, що вони будуть королем і королевою у своєму власному сімейному королівстві.Коровай є традиційним весільним хлібом, який занурений у символіці. В Україні він займає місцевесільного торта, однак сучасні наречені часто вибирають і одне, і інше. У давнину, він випікався усіма сільськими жінками, що виражало підтримку для молодят.За українською традицією,весілляє триденною справою. Наступного дня після весілля, батьки нареченої пригощають гостей обідом. Метою поправин єпривітати нареченихз їхнім першим днем в якості подружньої пари. Ця традиція в сучасній інтерпретації триває і донині.
В Слобідській Україні весілля відбувалося за загальноукраїнським «сценарієм».Весільний обряд Слобожанщини протягом століть супроводжувався низкою прикмет і заборон, які визначали поведінку учасників весілля. Особливу увагу приділяли часу проведення «свадьби». За народними повір’ями, вибір місяця одруження багато в чому прогнозував долю майбутньої сім’ї. Зокрема, вважали, якщо святкувати весілля в січні – рано овдовієш, у травні – до поневірянь і хвилювань («Не виходь в маю́ місяці, будеш маятися цілу жизнь»), у червні – до щасливого, а в листопаді – до заможного подружнього життя.Не менш символічною для проведення весілля була пора року. Осінь, за народними прикметами, вважали найбільш вдалою порою року для шлюбу. На Слобожанщині, як і скрізь на Україні, більшість весіль справляли після Покрови, адже саме тоді завершувались усі польові роботи: «Як жнива – дівка крива, як Покрова – дівка здорова»…

ПРОТОИЕРЕЙ ХАРЬКОВСКОЙ ЕПАРХИИ ФОМИН ПЕТР ГЕОРГИЕВИЧ – ДИРЕКТОР ХАРЬКОВСКОГО ЕПАРХИАЛЬНОГО ЦЕРКОВНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ»

С.А.Бахтина, зав. отделом памятников истории Харьковского научно-методического центра охраны культурного наследия

(8 сентября 2016г.)

Протоиерей отец Петр Фомин (1866 - 1938 гг.) и его вклад в изучение и сохранение церковной старины Харьковской епархии
І. ДЕТСТВО. ЮНОСТЬ. ГОДЫ УЧЕНИЧЕСТВА. 1866 - 1891 гг.
Родовое древо семьи Фоминых прослеживается до ХVІІІ в. Сын уездного священника. Купянское духовное училище. Харьковская духовная семинария. Золотая медаль. Киевская духовная академия. Знакомство с древнерусским искусством - иконописью, зодчеством - на лекциях и в местном музее церковных древностей. Зарождение интереса к изучению истории церковного искусства. Дипломное сочинение. Первые научные успехи. Ученая степень: кандидат богословия.
ІІ. ЗРЕЛЫЕ ГОДЫ. СЛУЖЕНИЕ БОГУ И ИСКУССТВУ. 1891 - 1917 гг.
Законоучитель в Сумском реальном училище. Знакомство со священником Покровской церкви села Островерховка А.К.Любарским, владельцем уникальной библиотеки по истории архитектуры. Первая любовь. Семья Фоминых в Харькове. Настоятель Трехсвятительской церкви ІІІ-й мужской гимназии. Законоучитель в женской гимназии Оболенской, мужской шестиклассной прогимназии, ІІ-й женской гимназии. В правлении Харьковской духовной семинарии. Член предварительного комитета по подготовке ХІІ-го Археологического сьезда. Раскопки на Салтовском городище. Знакомство с искусствоведом Н.П.Кондаковым. Отдел церковных древностей на выставке ХІІ Археологического сьезда. Музей семинарии. Разногласия с церковным музеем университета. Священник в Преображенской церкви на Москалевке. Настоятель. Председатель Иоанно-Предтеченского общества трезвости. Благочинный церквей второго округа. Религиозно-нравственные чтения.Личная библиотека по архитектуре и живописи. Уроки рисования у художника М.А.Алисова. Пейзажи маслом на даче в Рыжове. Любовь к музыке. Игра на скрипке. Общность интересов и взаимоотношения с архиепископом Харьковским и Ахтырским Арсением. Переезд на улицу Дмитриевскую.
Братство Озерянской иконы Божией Матери. Настоятель кафедрального Благовещенского собора. Председатель Харьковского епархиального церковно-археологического общества и директор музея церковных древностей. Цензор епархиального богословско- философского журнала "Вера и разум". Публикации на страницах журнала научных очерков по истории церковных древностей Харьковщины. Размышления о роли и значении местного церковно- художественного творчества. Изучение деревянных и каменных храмов и монастырей Харьковщины ХVІІ - ХVІІІ вв. Научные экспедиции церковно-археологического общества. Доклады и обсуждения. Постановление церковно-археологического общества о регистрации сохранившихся древних церковных памятников архитектуры в губернии и установление специальных таблиц, указывающих на их неприкосновенность. Работа с воспитанниками духовных учебных заведений с целью заинтересовать их и пробудить у них заботу о сохранении церковных древностей. Работа в архиве Харьковской консистории. Воспоминания старожилов. Экскурсии в епархиальном музее. Совместная работа с местными и зарубежными учеными. Настоятель Харьковского художественного училища. Очерки по истории христианской иконописи. Юбилей. Первые книги.
ІІІ. ПРОБЛЕМЫ НОВОЙ ЖИЗНИ. 1917 - 1938 гг.
Епархиальный музей. Проблемы, трудности, разочарования. Харьковский губернский комитет по охране памятников искусства и старины. План работы архитектурно-монументальной секции. В комиссии по подготовке выставки старого Слобожанского искусства ХVІІ - ХVІІІ вв. и быта. Первый арест. Осмотр епархиального музея комиссией музейной секции ГУБКОПИСА. Новый состав ГУБКОПИСА. Реорганизация музеев Харькова. Церковно-исторический музей. Хранитель древностей. Служба в Благовещенском соборе. Изьятие церковных ценностей в помощь голодающим Поволжья. Член Украинской православной автокефальной синодальной церкви (УПАСЦ). Казначей синода. Снова настоятель Преображенской церкви. Активная работа в УПАСЦе. Выступление с докладами на предсоборном совете в мае 1927 г. Закрытие Преображенской церкви. Настоятель Трехсвятительской церкви. Бесприходный священник.
Музей украинского искусства. Реставратор картин и икон в Харьковской картинной галерее. Обыск, арест, допросы, пытки, очные ставки. Обвинение в участии в антисоветской церковной фашистской организации и ведении агитации против политики партии и правительства. Расстрел.
Открытие нового отдела древнерусского искусства в Украинской картинной галерее.
ІV. ГОД 1958. Реабилитация.

К 71-й годовщине окончания Второй мировой войны

ПРЕЗЕНТАЦИЯ МЕМУАРІВ ПРОФЕСОРА ШУДРИКА И.О. «ФРОНТОВИКИ ТА ЇХНІ ДІТИ»

Шудрик И.О., кандидат философських наук, професор кафедры суспільно-гуманітарних наук Харківського державного університету харчування і торгівлі

(15 вересня 2016р.)

До 70-ліття закінчення Другої світової війни професор Шудрик Ігор Олексійович підготував свої мемуари “Фронтовики та їхні діти” (-Харків: Майдан, 2016. -260 с.: іл.). Як один із мільйонів дітей війни (“останніх свідків”) цієї глобальної соціальної катастрофи, автор повідав про нелегке життя свого покоління під час війни, в повоєнний період та в подальші десятиліття. Він розкрив участь членів своєї родини в бойових діях на фронтах, зокрема, свого батька, який після закінчення у 1939 р. Полтавського військово-автомобільного училища брав участь в Радянсько-фінській війні. 11 квітня 1940 р. “за особисту мужність” він був нагороджений медаллю “За відвагу”. З початком Великої вітчизняної війни воював на Західному фронті. Старший лейтенант Шудрик О.П. був командиром автотранспортної роти. 14 лютого 1942 р. нагороджений орденом “Червоної зірки” і представлений до звання “капітан”. Перед війною мій батько успішно здав вступні екзамени в академію ім. Фрунзе. На фронт прийшов виклик виїхати на навчання до Ташкента, куди перевели академію. Але його друг Шувалов поставив умову ― якщо мій батько не передасть йому виклик в акадамію, то він йому не друг і напише своїм батькам в Мічурінськ, щоб вони відселили мою вагітну маму зі мною ― малолітнім, а також тітку Надію з чотирма дітьми, батько яких також був на фронті. В академії сказали, що викликали старшого лейтенанта Шудрика, а не молодшого лейтенанта Шувалова, але в решті його залишили в академії. А мій батько при визволенні м. Мосальська Смоленської обл. загинув 17 квітня 1942 р.
Молодший брат мого батька Степан пішов на фронт добровольцем. Він пройшов прискорений вишкіл на сапера в Полтаві, брав участь в обороні міста. Під Харковом попав в оточення. Молоді бійці без командирів розгубилися. Дядько Степан, який закінчив Золотоніське педучилище, де був профоргом училища, бійцям скомандував: “залягти”, а в темноті зібратись в недалекому лісі. Серед прибулих не було односельця. А він невдовзі з’явився в Остапівці Драбівського р-ну, і матері дядька повідомив, що Степан загинув біля Харкова і поховав його під березою. Але дядько успішно вивів бійців з оточення і був направлений на Прибалтійський фронт, потім ― баржею через Ладозьке озеро в щойно заблокований німцями Ленінград. Попередні дві баржі з солдатами були потоплені німецькою авіацією. Бійці обрали його комсоргом батальйону, потім полку. В боях за Ленінград він був двічі поранений і тричі контужений. У 1944 р. батькам дядька Степана з Ленінграда надійшов лист вдячності від керівництва полку за патріотичне виховання свого сина. Закінчив військову службу капітан Шудрик 1946 р. з відкритою формою туберкульозу. Після лікування закінчив філософський факультет та аспірантуру Київського університету, працював на посаді доцента в університеті та в інших вишах Києва.
Старший брат моєї мами Гусар Володимир на фронтах ремонтував військову техніку. Під час визволення Харкова у 1943 р. був тяжко поранений у спину на Холодній горі під час нятягування гусениці підбитого нашого танка.
В евакуації переносили тяжкі труднощі дві жінки з шістьома малолітніми дітьми, чоловіки яких були на фронті. Під час переїзду ми попали під бомбардування німецької авіації. Перед нашим вагоном інші вагони пішли під укіс. Старші діти тітки Вова і Галя від переляку усе життя заїкались. У вересні 1941 р. в Мічурінську Воронізької обл. народилася моя сестра Люба, яка свого батька не бачила, як і він її. А через півроку мама отримала похоронку про загибель свого чоловіка. Досі памятаю як вона гірко голосила.
Повертаючись на батьківщину з вікон вагона я спостерігав зруйновані міста і села. У рідному селі Чижівка на Житомирщині бабуся Марія розповіла про умови окупації. У Новограді ― Волинському окупанти організували концентраційний табір для військовополонених та окремо ― для євреїв. Бідні селянки добирались десять кілометрів пішки щоб принести якусь їду бранцям. Потім німці заборонили підходити до полонених. Під час окупації були збережені колгоспи. Сусід Курчан заганяв на примусові роботи. Коли бабуся не могла піти, то цей поліцай говорив, що доповість німцям що її син на фронті, а зять (мій батько) ― офіцер і теж воює проти німців, за що вони її повісять. Бабуся гірко плакала, адже у неї на руках були два неповнолітні хлопці. Інший сусід німець Браун, якого випадково не виселили з початком війни, говорив: “Пані Гусарко, не плачте, як вони прийшли, так і підуть”. У нашому будинку окупанти влаштували лазню. У травні 1944 р. мама пішла працювати у школу на свою довоєнну посаду. Її призначили виконувати обов’язки директора школи до повернення з фронту колишнього директора Пашківського П.М. У школі німці влаштували стайню. Не було ні вікон ні дверей. Потрібно було в холодній школі налагоджувати навчальний процес.
Згадую День перемоги. Вулиці були прибрані, доріжки посипали жовтим піском. Люди зустрічались, цілувались і плакали. А я собі думав: “Чого вони плачуть, адже живі і неушкоджені?”. В селі залишилось багато боєприпасів, які робили свою чорну справу. У спекотний липневий день мій двоюрідний брат Вова, з яким я мав через півтора місяця піти у перший клас і сестричка Галя попрямували до мене у гості, але по дорозі завернули до старшого брата, який пас корів під лісом. Вова поклав перед собою великий снаряд, навколо сіли діти і він повідомив, що зараз його розбере і з нього посипляться іграшки. Коли він ударив залізякою по цьому снаряду, то одразу він вибухнув. Зі свого двору я почув вибух і побачив високий стовп диму. Через короткий час рознеслися розпачливі крики дорослих. Загинули усі троє дітей дядька Володимира. Чотирилітня моя двоюрідна сестричка Галя з одірваною ручкою та ніжкою на столі помирала у нас на очах. Загинув іще сусідський хлопчик, а його сестра на усе життя стала калікою. Вона й повідала про обставини загибелі дітей.
У селі декілька хлопців покалічилися боєприпасами. З другом Вовкою Косянчуком з Случі ми понаносили стрічки “патерників” і розбирали їх. За цим заняттям угледів нас сусід дід Вашківський. Схопив він нас обох за вуха й нагадав про наслідки таких занять. Після цього ми городами попереносили свій “скарб” та й кинули у бурхливі води Случі.
У квітні 1945 р. з мамою пішли ми за село на хатнища виселених німців-колоністів копати саджанці. Вивчаючи місцевість, під кущем я побачив величезного пса, який грівся на сонці, звісивши мокрий язик, з інтересом дивлячись на мене. Від захоплення я деякий час дивився на нього. Коли мамі розповів про цього “пса”, то вона з жахом вигукнула: “Це ж вовк!” Схопила мене за руку ― і тікати.
1-го вересня 1946 р. пішов я у перший клас. Діти були худі, бліді. Їх заїдали воші. Від корости багато дітей ходили розмальованими толом. На клас було 2-3 підручники, чорнило робили з бузини. Дітям давали рибячий жир, від якого я досі не переношу запаху риби. 1-го травня 1947 р. нас, першокласників, фабричною вантажною машиною провезли шосейною дорогою до сусіднього села Іванівка і назад. І які ж ми були раді! Потім в коридорі сільради для учнів був концерт. Пам’ятаю як худенька третьокласниця з пафосом декламувала: “Дорогой товарищ Сталин, мы зажиточно живем!”. А в той рік в Україні був голод. За хлібом були величезні черги. Намагався допомагати мамі. З лісу носив сухі дрова, а коли мама привезла візок, то скільки у мене було радості, адже зможу привезти на багато більше дров. У нас була корова “Чапльона” і треба було її годувати. Я попросив маму показати як косити сіно. Бувало вріжуся носком чи п’яткою коси у землю, сижу і гірко плачу й думаю: “Добре, що ніхто не бачить, як плаче “мужчина”. Не розумів, що коса для дорослих та й сили обмаль.
Були й дитячі радощі. Грали у війну, футбол, ходили на річку та в ліс. Самі навчалися плавати. У лісі стояла танкова дивізія і у кожному полку демонстрували кінофільми. Влітку 1948 р. на греблі я знайшов один карбованець. Помив його. Хлопці чекали коли він висохне. Разом попрямували до магазину щоб “на усі гроші” купити цукерки. А тоді вибір був не такий як зараз ― лише “горошок” та “подушечки”. Хлопці запропонували купити “горошок”, щоб було більше. Порівно на усіх поділив кілограм цього “горошку”. І які ж ми були від цього раді!. Для школи заготовляли папір та метал. Старшокласники якось з військової частини притягнули на колесах “сорокоп’ятку”. З криками “ура!” вони гасали по двору школи… Тричі з дітьми Чижівської картонної фабрики побував у піонерському таборі в с. Несолонь. Основним показником табору було те щоб діти трохи набрали ваги. По черзі за столом чекали коли дістанеться скоринка. Посилали нас збирати колоски після зібраного врожаю.
У 1956 р. поза конкурсом, як син загиблого офіцера поступив на історико-філософський факультет Київського державного університету ім. Тараса Шевченка. На першому курсі жив на квартирі у Боярці за 32 км. від Києва і від станції треба було іти пів години. Жило нас 12 першокурсників з різних факультетів. Умови в учительки-пенсіонерки були спартанські. Від морозу вода в коридорі замерзала, тому нерідко вискакували на вулицю, де вмивалися колючим снігом. У травні 1957 року Київ нагороджували “Орденом Леніна”. На площі Богдана Хмельницького зібралось 100 тисяч чоловік. Як заведено у таких випадках, особлива довіра була до першокурсників. Я взяв маленький транспарант, щоб поближче дістатись до трибуни, з якої енергійно виступав М.С.Хрущов. Він говорив про успіхи нашої економіки, заявивши: “Догоним и перегоним Америку. Нынешнее поколение будет жить при коммунизме!”. Потім почав критикувати США, заявивши при цьому: “Мы им покажем Кузькину мать!”. За кордоном переклали: “…мать Кузьмы”. Стипендія на першому курсі була 22 крб. з підвищенням у наступних курсах на 2 крб. Звісно, цих грошей не вистачало, тому доводилось постійно підробляти. Підробляти змушений був і в подальшому житті. На першому, другому та третьому курсах по місяцю працювали у колгоспах, збираючи вручну “королеву полів” ― кукурудзу. Посилали нас на “недільники”, особливо перед здачею нових будинків. Хрещатик лише зовні був відбудований, а у дворах проводили ремонтні роботи. Студенти прибирали будівельне сміття. Так було і з Жовтневим палацом на вулиці Інститутській, де ми по черзі працювали по декілька днів. За відмінну допомогу нас, студентів університету, запросили на відкриття палацу. У ті часи студенти були різного віку. Крім нас, недавніх учнів, було багато хлопців, які прослужили по три-п’ять років, або мали декілька років виробничого стажу. Я був старостою групи і старостою наукового студентського гуртка з історії України. У квітні 1960 р. побував на науковій студентській конференції у Латвійському університеті. Був рекомендований до навчання в аспірантурі, але через життєву недосвідченість не скористався такою можливістю, і лише через одинадцять років, маючи двійко дітей, виправив цю помилку.
Після закінчення університету розпочав педагогічну діяльність в Охтирському медичному училищі Сумської обл., викладаючи усі суспільні предмети, окрім Історії КПРС, поскільки не був членом партії. У цей час була Карибська криза, у Берліні невдовзі за ніч звели “стіну”. Вважали що не сьогодні ― завтра розпочнеться війна. Райком комсомолу рекомендував мене на військову службу, де мені довелось прослужити п’ять років.
Університетські друзі організували мені протекцію для роботи у Сумському педінституті. Через півтора року мені запропонували посаду лектора Сумського обкому партії, де я пропрацював три роки. Робота була досить цікавою. Виступав з лекціями перед робітниками, селянами та інтелігенцією в усіх районах області.
У кінці 1972 р. поступив в аспірантуру на кафедру філософії Харківського політехнічного інституту. 1978 р. в Академії суспільних наук при ЦК КПРС у Москві захистив кандидатську дисертацію. З 1981 р. доцент. У ХПІ працював продовж 10 років. З 1984 до 1990 р. викладав на кафедрі філософії Харківського інституту механізації та електрифікації сільського господарства (доцент, в.о. завідувача кафедри філософії). У 1985―1991 рр. за сумісництвом, потім у штаті працював на посаді доцента Харківського державного університету. Продовж 1991 ― 2014 рр. ― у Харківському державному університеті харчування та торгівлі (з 2009 р. ― професор).
І.О.Шудрик опублікував понад 200 наукових та науково-методичних праць. Створив науковий напрям ― історія філософської думки в Слобідській Україні, започаткований монографіями: “Історія філософської думки в Слобідській Україні” (Х., 2012), “Історія філософської думки в Харківському університеті” (Х., 2013), “Філософські дискусії у Харкові” (Х., 2014), низкою статей у “Філософській думці”, “Вопросах философии”, “Віснику Харківського національного університету”, богословсько-філософському часописі “Віра і Розум”, “Енциклопедії сучасної України”, “Культурній спадщині Слобожанщини”, “Православній енциклопедії Харківщини” та ін. виданнях. Про знаменитих українських цукрозаводчиків та меценатів видав дві монографії “Династія Харитоненків” (Суми, 2003) та “Наталівка ― перлина Слобожанщини” (Х., 2008). У мемуарах автор розкриває свою участь в роботі і враження від Восьмого Міжнародного Конгресу україністів, який проходив у Києві за місяць до початку Майдану з кривавими подіями у місцях проведення Конгресу. Автор мемуарів засуджує агресію Росії, яка окупувала Крим, та веде неоголошену війну на Донбасі, в результаті чого уже загинуло понад 10 тисяч чоловік. Як дитина війни, автор наголошує на тому, що в результаті цієї війни з обох боків з’явилися тисячі дітей нової війни, які позбавлені на усе життя батьківської турботи, яких чекає важке життя, яке пройшли ми, діти минулої війни.
Автор мемуарів бере активну участь у громадському житті. Він з 1995 р. є Головою Харківського осередку Української асоціації релігієзнавців, був учасником відродження у 2000 р. дореволюційного харківського богословсько-філософського часопису “Въра и Разумъ”, є членом його редколегії та наукового збірника “Культурна спадщина Слобожанщини”. З 2008 р. ― член Консультаційної ради з питань охорони культурної спадщини при Департаменті культури і туризму Харківської облдержадміністрації. Був одним із засновників харківських “Слобожанських читань”, які з 1999 р. проводяться щорічно.
Ім’я автора мемуарів внесене в енциклопедичний довідник “Сумщина в іменах” (Суми: 1-ше вид. 2003; 2-ге вид. 2004), в Біографічний довідник “Краеведы Слобожанщины” (2011) та в Ювілейну збірку з пам’яткоохоронної роботи “Праці пам’яткознавців”. Вип. ІІІ, Ч. 1. (Х., 2014).

До 120-річчя українського кінематографу

НЕВІДОМИЙ О.П.ДОВЖЕНКО

В.С.Бєжанова, головний бібліограф ЦБ імені І.Я.Франка

(22 сентября 2016г.)

У вересні 1896 року фотограф Альфред Федецькій (вул.Полтавський шлях, перші зйомки з будинку де зараз кінотеатр «Боммер») першим в Україні почав знімати хронікальні фільми. З цього моменту почалася історія українського кінематографу. За 120 років країна неодноразово ставала свідком появи видатних постатей та культових фільмів.
Олександр Петрович Довженко відомий всім як митець поетичного, філософського кіно, автор одверто драматичного й навіть трагедійного, епічного кінематографа – до речі, кінематографічний почерк йому саме допоміг знайти його вчитель й старший товариш – В.Г.Кричевський. Але не всім відомо з чого саме починався путь геніального режисера в кінематографі. А починав Довженко як комедіограф. Режисерский дебют відбувся на Одеській кінофабриці у 1926 р. Довженко створив за своїми сценаріями перші фільми; короткометражні комедії «Вася-реформатор» і «Ягідка кохання». Єдина комедія в творчості О.П.Довженко «Ягідка кохання» - це чорно-білий, німий фільм 1926 р., ексцентрична трюкова комедія, яка має карколомний сюжет і створена в дусі знаменитих чаплінівських короткометражок. «Ягідка кохання» - перша самостійна робота Довженко і друга у його фільмографії, як режисера і сценариста. Вона замислювалася як перший фільм своєрідного комедійного серіалу. Герой цієї стрічки повинен стати радянським Чарлі Чапліним, але не судилося. Зараз ніхто не міг подумати, що в СРСР могли знімати аполітичні, фарсові й трішки аморальні комедії. Серіал не відбувся, та «Ягідка кохання» народилася. Після цього фільму виникне талановитий дует:ДовженкотаДемуцький, який буде знімати разом ще декілька фільмів
Вже старшим Олександр Довженко не любив, коли йому нагадували про кінострічки «Вася-реформатор» та «Ягідка кохання». Автор відомих «Звенигори», «Землі», «Арсеналу, «Івана» та багатьох інших видатних творів кінематографу не бажав, щоб комедії кидали тінь на його серйозну творчість. Але це не змінило того факту, що Олександр Довженко починав із комедій. Не одноразово Олександр Петрович із сумом висловлювался, що він завжди мав на меті знімати саме комедії. В початкових роботах кіномитця відчувалися здібності великого режисера комедій. Але в СРСР час був революційним, не до комедій було, і дуже прикро. «Ягідка кохання» не мала глядацького успіху, але ж наступна пригодницька стрічка «Сумка дипкур’єра» мала шалений успіх. В цьому фільмі єдиний раз у житті Довженко виступив як актор, зігравши роль кочегара. «Ягідку кохання» сам Довженко не зарахував до свого творчого доробку. Першим своїм фільмом він назвав«Сумку дипкур'єра». Фільм «Сумка дипкур'єра» був зроблений якісно, на рівніпригодницьких фільмів1920-х років. Він був добре сприйнятий глядачем, дивились його залюбки і стрічка довго знаходилась в репертуарі. ЇЇ також демонстрували за кордоном. Але в ній ще не розкрився індивідуальний, особливий талант Довженко. Тай сам він назвав цю кінострічку «жалюгідною пробою пера». В основу сюжету покладено історію трагічної загибелі радянського дипкур’єра Теодора Нетте.
Фільмографія О.П.Довженко завжди починається саме з цих кінострічок: «Ягідка кохання», «Сумка дипкур'єра». Вони для нас приємне відкриття, яке допоможить розширити погляд на творчість Довженко.

«Октябрьский район г.Харькова - многонациональный»

ВКЛАД НЕМЦЕВ В РАЗВИТИЕ ХАРЬКОВА И ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

В.И.Пушкарь, инженер, краевед

(29 сентября 2016г.)

Трепке Карл Августович, купец, ул.Черноглазовская, №28, собственный дом. В 1875-м году основал завод и склад земледельческих машин. Завод состоял из одной вагранки, шести горнов, тринадцяти станков. Завод изготовлял сельскохозяйственные машины, механизмы для мельниц и лесопилен, пожарные трубы. Также предлагались для продажи токарные, болторезные, сверлильные станки; насосы для глубоких колодцев; чугунная и медная отливка; трансмиссии, шкивы и кронштейны с подшипниками; оборудование ремесленных мастерских; земледельческие машины разных типов; керосино-нефтяные двигатели завода Гонсби, Англия. Работало на заводе 52 человека, производительность составляла 49 тысяч рублей в год. В 1919 году завод был национализирован и вскоре прекратил свое существование. Большевистская «национализация» лишила Трепке Карла Августовича собственности, а рабочих завода и склада земледельческих машин – средств к существованию. Вот такая истинная картина и лицо Советской власти, пришедшей на смену царскому режиму в Российской империи. Дальнейшая судьба иностранца Трепке К.А. затерялась на стыке двух формаций – капитализма и социализма. Вторая родина не все по достоинству оценила в Трепке Карле Августовиче.
Пильгер Фёдор Васильевич родился в 1760 г. в г. Вецларе, в Германии, обучался медицине в Гессенском и Эрлангенском университетах; совершенствовался в этой науке в течение 6-летнего пребывания в Берлине, Майнце, Вецларе и Марбурге, потом предпринял путешествие для изучения скотолечения, но везде занимался медицинской практикой по 1801 г., когда был назначен ветеринарным врачом в верхней части Гессенского ланграфства и вместе с тем преподавателем ветеринарии в Гессенском университете. В 1805 г. Пильгер был приглашен профессором скотолечения в Харьков (по избрании его советом университета, как лица «известного своею учёностью») и в 1806 году утверждён в этой должности. До 1811 г. лекции на медицинском факультете почти не читались, по недостатку слушателей, и многие профессора медицинского факультета вынуждены были заниматься посторонними делами; одно время даже явилась мысль (у попечителя) совсем упразднить медицинский факультет в Харьковском университете. Несмотря на это и отдельные профессора, и совет университета энергично проводили мысль о прочной постановке дела на медицинском факультете и выступали с проектами устройства учебновспомогательных учреждений на более или менее широких началах. С проектом такого рода выступил и проф. Пильгер, предложив в 1807 г. устроить при Харьковском университете ветеринарный институт. По этому проекту предполагалось создать учреждения двоякого рода: в одних нужно было знакомить слушателей с жизнью здоровых животных, в других – лечить больных и приготовлять препараты из мёртвых.И факультет, и совет отнеслись сочувственно к этому проекту, но ему не суждено было осуществиться. – Деятельность проф. Пильгера в первые годы его пребывания в Харькове выразилась, главным образом, в его учёных трудах и во врачебной практике. Учёные труды Пильгера относятся почти исключительно к области ветеринарии. Что касается врачебной практики, то она далеко не ограничивалась одним скотолечением: проф. Пильгер с самого начала своего пребывания в Харькове начал не только практиковать в качестве ветеринара, но и врачевать людей и, нужно сказать, настолько удачно, что скоро приобрёл себе широкую и почётную известность в местной публике.По отзывам современников (проф. Роммеля, Розальон-Сошальского и др.) Пильгер был в высокой степени талантливым ветеринаром и прекрасным практиком-врачом. Проф. Роммель называет его даже «гениальным ветеринаром и медиком». Получив основательную медицинскую подготовку в германских университетах и будучи блестящим ветеринаром-автодидактом, Пильгер, между прочим, стремился к сравнительному изучению болезней людей и животных и результатами своих наблюдений пользовался во врачебной практике. О необходимости сравнивать болезни людей и животных он учил и в университете, на своих лекциях. В течение своей преподавательской деятельности в Харькове (до 1820 г.) Пильгер читал общую и частную сравнительную зоопатологию, наставление о вскормлении скота, краниологию и некоторые другие курсы
Пильстрем Андрей Андреевич Харьковский 2-й гильдии купец – основал в 1870 году Машиностроительный и Чугунно-литейный завод в Харькове на улице Конторской,77. Проживал Пильстрем А.А. на ул. Конторской,39. Родился в Швеции, жил в России с 1859г., в Харькове – с 1863г.
Из истории создания завода.
«Всепресветлейший державнейший Великий государь император Александр Николаевич, самодержец Всероссийский, государь всемилостивейший.
Просим Харьковский почетный Гражданин Никита Акимович Павлов в ниже следующем:
На дворовом моем месте по улице Гончаровской и переулку Серикова в 2-х этажном здании моего завода сделать перестройку на чугунно-плавильный завод.
Марта 27 числа и1870 года.»
Так в течение пяти лет Пильстрем А.А. арендует территорию для созданного нового завода на мыловаренном заводе Павлова Н.А. В архиве найден акт освидетельствования завода от 14 августа 1876 года, где сообщается о количестве различных используемых инструментов на заводе и передача их новому хозяину Пильстрему А.А.:
С каждым годом выпуск продукции увеличивался, количество рабочих и доход также. В 1870 году выплавили 1500 пудов чугуна и получили доход 3750 рублей, работало 12 человек. В 1878 году было выплавлено чугуна 40 тысяч пудов и 10500 пудов механических изделий, доход составил 135250 рублей и работало 100 человек ( мастеров - 60, рабочих – 18, мальчиков – 15). С 1878 года завод находится в собственности Харьковского 2-й гильдии купца, шведского подданного Пильстрема А.А. В 1909 году на заводе работало 190 человек, годовой доход составил 131840 рублей. Заслуга основателя завода Пильстрема Андрея Андреевича состоит в том, что здесь впервые в Российской империи в 1902 году был начат выпуск оборудования для кирпичных заводов. Прейскуранты и сметы предоставлялись бесплатно. Продукция завода Пильстрема А.А. принимала участие в 3-х Всероссийских выставках, где были получены медали в 1882г. В Москве, в 1887г. в Харькове, в 1896г. в Нижнем Новгороде. Пильстрем А.А. состоял в списках благотворителей Харьковского благотворительного общества, был членом Совета городского ремесленного училища, членом попечительского совета Харьковской Вознесенской женской гимназии.
За счет средств завода в 1899 году в Харьковской духовной семинарии прошли курс обучения 35 воспитанников. Владелец машиностроительного и чугунно-литейного завода в Харькове, Пильстрем А.А., застраховал всех рабочих и служащих от несчастных случаев.
Пильстрем А.А. умер 11 сентября 1899 года в Ялте.Погребение Пильстема А.А. состоялось на Харьковском лютеранском кладбище 18 сентября 1899 года. Согласно духовному завещанию умершего местного благотворителя Пильстрема А.А. 7 ноября 1899г. рабочим завода было роздано около 30000 рублей. К сожалению, могила Пильстрема А.А. не сохранилась до нашего времени по разным причинам,
Родной брат Пильстрема А.А., Пильстрем Густав Андреевич в 1876 году владел землями в селе Беспаловка Змиевского уезда (200га) и работал инженером-администратором на механическом и чугунно-литейном заводе. С 1899 по 1913 год правление заводом перешло к нему. Пильстрем Густав Андреевич проживал по улице Конторской,77. С 1913 по 1915 год – по улице Ветеринарной,25, с 1915 года – по улице Тихоновской. После передачи правления машиностроительным и чугунно-литейным заводом Шиманскому Х.Г., с 1913 года Пильстрем Г.А. работает сотрудником Городского гражданского управления.
С 1913 по 1917 год правление заводом осуществляется Шиманским Х.Г.
В 1918 году завод был национализирован и передан под юрисдикцию Советской власти.
В советское время завод превращается в крупное машиностроительное предприятие. Здесь работало около 3-х тысяч человек. Построены новые цеха: литейный, модельный, кузнечный, инструментальный, ремонтно-механический, транспортный, два машиносборочных, ремонтно-строительный, котельная, компрессорная, цех товаров народного потребления.
На балансе заводе состояли общежития, жилой фонд, столовая, клуб, библиотека, детский сад, санаторий в Верхней Писаревке Волчанского р-на, пионерский лагерь в Бердянске.
В 1980 году было создано объединение Харьковский машиностроительный завод «Красный октябрь» в составе:
1. Цетральное конструкторское бюро по проектированию кирпичных заводов
2. Хмельницкий, Симферопольский, Лениноканский, Могилевский машиностроительные заводы.
Объединение Харьковский машиностроительный завод «Красный Октябрь», как в советское время, так и в независимой Украине, является единственным и главным предприятием по проектированию и изготовлению оборудования для кирпичных заводов.
Пильстрем Максимилиан Густавович родился в Харькове 24 ноября 1884 года. Отец, Пильстрем Густав Андреевич, в 1876 году владел землями (200 га) в селе Беспаловка, Змиевского уезда и работал инженером-администратором на механическом и чугунно-плавильном заводе. Пильстрем М.Г. окончил Харьковскую гимназию, одновременно получил музыкальное образование. Пильстрем М.Г. до 1924 года был шведским подданным, после 1924 г. стал гражданином СССР.
На судбье Максимилиана Густавовича Пильстрема “классическим” способом отобразились все социально-политические перепитии, происходившие в державе, которая стала его родиной и вместе с тем, “потрудилась” максимально усложнить творческий путь таланливого музыканта. Получив образование в Москве, сначала в классе професора А.А. Ярошевского (1899-1903), затем – под руководством К.Н. Игумнова (1903-1907), Пильстрем так и не стал обладателем диплома консерватории в связи с арестом (по политическим мотивам), происшедшим за три месяца до выпускного экзамена и последовавшей за этим высылкой из Москвы. Вернувшись спустя три года, пианист начал заниматься частной педагогикой. В Харьковском музыкальном вузе М.Г. Пильстрем преподавал с 1922 по 1929 и с1943 по 1948., заполняя годы, свободные от вузовской деятельности, сначала работой в музыкальных школах, а после 1948 г. – частной практикой. Высокая оценка его профессионального майстерства была дана свое время К.Н. Игумновым, Г.Г. Нейгаузом, В.Т. Борисовым, М.Д. Тицем. В частности, в письменном обращении в Наркомпрос РСФСР Г.Г. Нейгауз, занимавший тогда пост директора Московской консерватории, и К.Н. Игумнов, подчеркивали, что М.Г. Пильстрем является “особо ценным “ педагогом, подготовившим немало учеников для поступлення в Московскую консерваторию. Авторитетные музыканты настаивали на “восстановлении в правах” своего коллеги, выражая уверенность в том, что его преподавательская деятельность “послужит на пользу украинской музыкальной культуре”. Несколько поколений молодежи, обучавшейся в Харьковской консерватории ( затем – ХИИ ) даже не слышали имени М.Г. Пильстрема, которое очень долго не принято было громко произносить. Но память бывших учеников хранит незабываемые мгновения творческих контактов с учителем: “ Среди воспитанников Пильстрема – доцентыКиевской консерватории Е. Богородский и института им. Гнесиных – В. Жубницкая, обучавшиеся в классе Максимилиана Густавовича четыре года. Помимо многочисленных учеников, педагог оставил (к сожалению, незавершенную ) рукопись, озаглавленную: “ Советы молодым пианистам. Об исполнении фортепианных сонат Бетховена”, послужившую свидетельством тому, что ее автор по уровню профессионализма и эрудиции был несоизмеримо выше выстраданной им должности старшего преподавателя. В Харькове Пильстрем М.Г. проживал на улице Госпитальной,14. После смерти жены, Кузьменко Людмилы Васильевны, 4 октября 1949 года он, одинокий, был принят семьей професора архитектуры Молокина Олександра Георгиевича в братья как член теософического общества. Умер Максимилиан Густавович Пильстрем в 1957 году в Харькове. Похоронен на бывшем Лютеранском кладбище, ныне Городское кладбище №2 по улице Пушкинской, 102. За скромной невысокой оградой на могиле Пильстрема М.Г. его учениками установлен памятник, где изображена древнегреческая лира – эмблема музыки, показывающая принадлежность этого человека к искусству.

«СЕРГІЙ ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ І УКРАЇНСЬКЕ ВІДРОДЖЕННЯ У ХАРКОВІ»

О.Й.Денісенко, мистецтвознавець, зав. Відділом українського та російського мистецтва XVI- поч.XX ст. Харківського художнього музея

(6 жовтня 2016р.)

__________________________

«Октябрьский район г.Харькова - многонациональный»

«ЭТНИЧЕСКИЕ НЕМЦЫ ХАРЬКОВА» (ДЕМОНСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА)

В.И.Пушкарь, инженер, краевед.

(13 октября 2016г.)

В 2015 году при содействии «Совета немцев Украины» г.Киев председателя Лейсм В.И. и благотворительного фонда «Взаимопомощь» - была предлжена Харьковскому областному обществу немцев «Видергербурт» с «Возрождение» создать фильм. Предисторией послужила экскурсия, проведенная в 2014 году краеведом Пушкарь В.И. по г. Харькову. Был предложен сценарий по созданию фильма Одесским областным обществом немцев. Однако, было много споров и противоречий по созданию фильма. История немцев Харькова и Слобожанщины совершенно противоречива одесским немцам.
Первый немец Йоганн Кеннек прибыл в Харьков в 1786 году и заведовал всеми больничными заведениями Харьковской губернии. Затем появились первые аптекари из числа немцев. Массовым прибытием немцев в г.Харьков явилось открытие Харьковского Императорского университета в 1805 году. Затем способствовало открытие в Харькове Курско-Харьково-Азовской железной дороги. Появились первые промышленные предприятия, первооткрывателями, которых, в основном, были немцы. В советское время тема «немцев» была закрыта и запрещена. Только после распада СССР по крупицам стала появляться правда о тех людях немецкой национальности, которые прославили наш родной Харьков и Слобожанщину с лучшей стороны. В основу материала для фильма положены мои исследования в научных библиотеках Харькова: библиотеке им.Крпрленко, Харьковского университета им.В.Каразина,научной медицинской библиотеки, ЦБ имени И.Я.Франко Октябрьского районв г.Харькова. Материалы музеев, предприятий,Государственного архива Харьковской области, архива Совета Безопасности Украины в Харьковской области. Я признателен всем скромным работникам пернечисленных библиотек, частица вашего труда в этом фильме. В фильме показана небольшая часть моих исследований. В перспективе, если появится материальная поддержка, планирую издать не одну книгу по данной теме.
(Демонстрация документального фильма «ЭТНИЧЕСКИЕ НЕМЦЫ ХАРЬКОВА»).

«История семьи – история государства»

ГЕРБ БУДИНКУ МАЛЯВИНИХ

С.Ю.Шорохов, писменник

(20 жовтня 2016р.)

С.Ю.Шорохов розповів про герби свого давнього роду.
Герб - це символ, який може представляти людини або сім'ю, місто чи область. Як правило, герб родини - це щит, на якому зображені певні фігури і символи, що характеризують сім'ю, що говорять про її досягненях і перемогах. Герб можна розглядати, можна їм любоватися, як витвором мистецтва, але, що особливо важно, його потрібно зуміти грамотно прочитати. Спочатку називають колір фону (щита), потім - зображення, при цьому першим називають зображення, що знаходиться в центрі.
Род Молявко походить від Воєводського лицарського русько-литовсько-пруського роду, сполрвідненого з витоками гальського шляхетного роду графів Ла-Моль (Французської землі), збіднілої троюродної вітки по матері графів де Ла-Моль. Опис старого герба родини дідичів Молявко:В голубом поле гербового щита німецького лаштунку XIIст. чорна голова зубра, проткнута між очима з правого на лівий бік під кутом лицарським дворучним мечем. Над шлемом з корони виступає закута в срібні лати рука, котра триає оголений меч (ятаган). Намет герба червоно-золотий. Девізу та кличу герб не має. Родина належала до европейського лицарства, що неодноразоао приймала участь в европейських баталіях королів Європи.
Перворід Молявко походить з Волинських земель і належить до русино-литовської шляхти.Рід Молявок неодноразово згадується в крижалях хронік польських, літовських, як рід, що входив до хоругв князів Родзевіл. Рід неодноразово згадується в реєстрах «Гетманщини», правобережжя та Чернігівської землі (реєстр Хмельницького).Рід належить до вищої української, вищої старшинської-гетманської шляхти.
Опис новітнього герба: у французському гербовому щиту XVII ст. на золотому (жовтому) тлі поля герба чорна голова зубра в класичній поставі гербової Европейської абетки. Над короною закована в лати рука з оголеним мечем.Намет герба золотий підбитий чорним. Декор в розвитку XVII ст. Девіз та клич відсутні.Представники цього роду часто були за фахом воєнні.

К 100-летию со дня рождения В.М. Сыромятникова

АРХИТЕКТОР В.М. СЫРОМЯТНИКОВ

И.Н.Чуканова, кандидат физико-математических наук, коренная харьковчанка

(27 октября 2016 г.)

Валентин Михайлович Сыромятников (29.02.1916 - 18.01.1974).Жил на ул. Екатеринославская, Свердлова, 53/55 (ныне ул.Полтавский шлях)
УЧЕБА
Окончил школу - пер.Малопанасовский,1. Район «Панасовка».Харьковский институт строительства и архитектуры (ХИСИ). Архитектор Я.А. Штейнберга, 1930г. Стиль здания - «Конструктивизм / Функционализм (Модернизм 1-й волны)». Восстановление и реконструкция - архитектор Подгорный Н.М.,1952 г. стиль - «Советский монументальный классицизм».В институте в конце 30-х годов большое внимание уделялось развитию физкультуры и спорта. Особенно популярны в то время были альпинизм и туризм. Секция альпинизма ХИСИ была самой многочисленной в Харькове и состояла из 169 человек. Андрей Мацкевич, старший инструктор Кирилл Баров, инструкторы Юрий Наливайко, Иван Воскресенский, Михаил Чудновский, Юрий Москальцев проводили большую работу по подготовке альпинистов
РАБОТА
Первое место работы В.Сыромятникова - строительный отдел института «Гипротранс». В мае 1931 года на базе проектных групп Северо-Донецкого округа железных дорог было организовано Харьковское отделение "Гипротранса" НКПС, на которое было возложено выполнение проектно-изыскательских работ по всем видам строительства новых железных дорог и реконструкции действующих. К 1936 году, когда руководство проектированием транспортных объектов было сосредоточено в Союзтранспроекте НКПС, он превратился в крупную проектно-изыскательскую организацию. В годы Великой Отечественной войны вся деятельность института была направлена на обеспечение нужд фронта. Значительная часть сотрудников с оружием в руках защищала Родину, в составе фронтовых бригад участвовала в восстановлении разрушенных транспортных коммуникаций. С марта 1951 года « Хартранспроект» преобразован в Харьковский государственный проектно-изыскательский институт "Харгипротранс".
После войны сотрудники института не только восстанавливали разрушенное, но проводили изыскания и строительство не только в Украине, но и на Дальнем Севере, Урале, Востоке, Поволжье.
В начале 50-х В.Сыромятников командирован на Печорскую железную дорогу для архитектурного контроля. Постройка Печорской железной дороги способствовала освоению месторождений нефти, угля, лесных богатств Севера. Линии Печорской железной дороги были построены заключенными ГУЛАГа в основном в годы Великой Отечественной войны.
Сумы. Вокзал построен в 1948 г. по проекту архитекторов Е. А. Лымаря и В. М. Сыромятникова. Снесен в 1982 г. Одноэтажное здание было с претензией на величественность – вход напоминал Триумфальную арку.
Краматорск. В годы ВОВ здание вокзала было разрушено. 23 сентября 1943 года — через станцию прошел первый послевоенный поезд.
В 1952 году было построено новое здание вокзала по проекту архитектора В. М. Сыромятникова. В 1970 году станция Краматорская переименована в Краматорск.
Ясиноватая. Вокзал построен в 1952 году по проекту архитекторов Е. А. Лимаря и В.М.Сыромятникова. Вокзал является настоящим памятником архитектуры.
Значительный вклад внесли архитекторы и проектировщики Харгипротранса в осуществление задач социально-экономического развития города Харькова - строительство мостов, путепроводов, подземных переходов, жилых и административных зданий: Райком КПСС Ленинского района, ресторан на 6-й платформе ЮЖД вокзала,автор проекта Сыромятников В.М.Холодногорский путепровод проходит над путями станции Харьков-пассажирский Южной железной дороги. Был взорван в октябре 1941 года силами Советской армии в момент прохождения по мосту гитлеровских войск, входивших в город. В 1952 году Андрей Мацкевич (1918-1953гг) стал победителем конкурса на лучший проект железнодорожного моста, ведущего с улицы Свердлова (ныне улица Полтавский Шлях) на Холодную гору. Проект приняли, но требовались доработки. Летом 1953 г. на пике Щуровского Мацкевич получил травму позвоночника и, лежа в больнице в Харькове, полностью справился со всеми замечаниями и, начертив последнюю линию в проекте, скончался от полученной травмы в октябре 1953 года.Путепровод введен в строй в 1954 году, носит имя Магомета Караева.
Памятный знак (пер. Малопанасовском, 1) выпускникам 14 и 15 специальных артиллерийских школ города Харькова, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Архитектор Гурова Л. В., Сыромятников В. М. открыт в августе 1973г.
В начале 1960-х годов руководство СССР стало уделять внимание развитию дизайна. В 1962г был основан ВНИИТЭ - Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики - именно так – «техническая эстетика» – называли дизайн в СССР.
В 1963 году Харьковский художественный институт был преобразован в художественно-промышленный вуз с подготовкой художников промышленного и декорационного профиля. В настоящий момент это единственный вуз в Украине, выпускающий специалистов - дизайнеров.
Вначале была создана кафедра, которая называлась «Отделка зданий», а с 1965 года - «Интерьер и оборудование». Первым заведующим кафедры был доцент В. Константинов. Для работы приглашались архитекторы, конструкторы, технологи. В 1963 году Сыромятников приглашен на работу в Харьковский государственный художественный институт (читал курс «Конструирование мебели»).
В феврале 1970 г. был избран первый декана факультета "Интерьер и оборудование". Им стал доцент В.М. Сыромятников.
При подготовке специалистов по специальности "Интерьер и оборудование" постоянно включались задания на разработку декоративных и тематических росписей. На кафедре была создана мастерская монументально росписи и в 1970 году был первый выпуск специалистов этого профиля, в 1984 г. была открыта кафедра монументально росписи.

«Октябрьский район г.Харькова - многонациональный»

КУЛЬТУРА БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ СТРАН (ИОРДАНИЯ И ПАЛЕСТИНА)

Исламский центр. Иностранные студенты: преподаватель арабского языка и восточной культуры Альхатыб Сухайб (Палестина) и член общественной организации «Альманар» Альм Мусаид Мухаммед (Иордания)

(3 ноября 2016г.)

Население Октябрьского района г.Харькова многонационально. Представители различных национальностей, для которых Харьков стал второй родиной, принесли значительный вклад в его развитие. Только знакомство с культурой других народов рождает дружбу и взаимопонимание среди людей .
Общественная организация «Ассоциация Аль-Манар», и 27 января 1994 получили свидетельство о государственной регистрации. «Аль-Манар» — первая из зарегистрированных общественных организаций, которые позже вошли в состав ВАОО «Альраид». Начав со студенческой самодеятельности, организация стала одним из крупнейших центров общественной жизни мусульман Харькова и Украины в целом.
В Харькове иностранные студенты, исповедующие Ислам, решили создавать общественные объединения, и взяли обеспечение своих религиозных и культурных нужд в свои руки. Они проводили пятничные проповеди и молитвы. организовывали себе экскурсии, пикники, другие совместные мероприятия. Сначала они связались с подобными организациями студентов-иностранцев в других городах Украины, и даже провели в Харькове Всеукраинский лагерь для активистов этих организаций. А затем решили, что гораздо эффективнее объединиться также с местными, украинскими мусульманами, и подписали договор о сотрудничестве к харьковской общиной мусульман, в состав которой в то время входили преимущественно татары. Союз оказался плодотворным: помимо проведения совместных мероприятий, харьковчане предоставили «Аль-Манар» возможность заниматься в своем помещении на ул. Ярославская, №31(Харьковская соборная мечеть — главная мусульманская постройка города, соборная мечеть города Харьков, которая была построена в 1906 году, разрушена в 1936 советской властью и восстановлена в 2006 году на том же месте), а те, в свою очередь, давали бесплатные уроки регигии, бесплатно обучали всех желающих (вне зависимости от религиозных взглядов) арабскому языку и культуре.
Прошли годы усердной работы, поиска спонсоров, согласований и строительных работ — и вот 14 мая 2005 года в Харькове появился собственный Исламский культурный центр (г. Харьков, пер. Байкальський, 2). Центр имеются: Библиотека; Учебные классы; Помещение для омовения; Воскресная школа; Молитвенный зал; Женский клуб и кружки. Сегодня в ИКЦ «Аль-Манар» проводится множество мероприятий как для мусульман города, так и для немусульман: преподают арабский язык и восточную культуру, проводят уроки по религии, общеобразовательные уроки, занятия по медицине и другим специальностям, изучаемым иностранными студентами в Харькове — чтобы помочь молодым людям повысить успехи в обучении на иностранном для них языке. Центр максимально ориентирован на предоставление необходимой информации своей аудитории, адаптируя ее для посетителей в зависимости от религиозных взглядов, пола, возраста и даже языка общения: есть занятия на русском, английском и арабском.
На краеведческих чтениях студенты из Палестины и Иордании познавкомили с культурой своих стран и проблемами. которые переживают их народы на современном этапе.

ИСТОРИЯ РАКЕТ. Лекция №3

Н.И.Игнатьев, представитель Харьковского Общественного координационного комитета «Харьков ракетно-космический)

(10 ноября 2016г.)

17 февраля 1976 года в Постановление ЦК КПСС и СМ СССР №132-51 «О создании МКС в составе разгонной ступени, орбитального самолёта, межорбитального буксира-корабля, комплекса управления системой, стартово-посадочного и ремонтно-восстановительного комплекса и других наземных средств, обеспечивающих выведение на северо-восточные орбиты высотой 200 км полезных грузов массой до 30 т и возвращение с орбиты грузов массой до 20 т».Основным заказчиком МКС (многоразовой космической системы) было Министерство обороны СССР, а головным разработчиком – НПО «Энергия». На МАП была возложена задача создания планера орбитального корабля (ОК) многоразового применения. Для выполнения этой задачи по инициативе министра авиационной промышленности П.В.Дементьева на базе трёх КБ было образовано специализированное предприятие – НПО «МОЛНИЯ», ставшее головным по разработке планера ОК «Буран». В качестве основной производственной базы был выбран Тушинский машиностроительный завод (ТМЗ).
Ценой огромных усилий промышленности, науки и техники удалось решить поставленную задачу.
86 министерств и ведомств, 1286 предприятий было задействовано в разработке транспортной системы.За 17 лет программа поглотила более 17 миллиардов рублей при нулевом (фактически) результате.И тем не менее мы гордимся, гордимся заслуженно, этим творением наших рук, умов. Ведь столько энергии, сил, нервов вложили тысячи тогда ещё советских людей в создание этого грандиозного ракетного комплекса.
«Энергия» – составная часть универсальной ракетно-космической транспортной системы, включающей, помимо собственно ракеты с орбитальным крылатым кораблём, уникальный по масштабам, возможностям и техническому оснащению наземный комплекс, обеспечивающий проведение пусков носителей тяжёлого класса.Рассказ ведётся о самой ракете «Энергия».
Это первая советская ракета, использующая криогенное горючее (водород) на маршевой ступени, и самая мощная из отечественных ракет.
Ракета двухступенчатая, выполнена по схеме «пакет» с параллельным расположением четырех кислородно-керосиновых ракетных блоков первой ступени (блоки А) вокруг блока второй ступени (блока Ц) и боковым расположением полезного груза. Благодаря своей компоновке РН «Энергия» является универсальной и способна выводить на околоземные орбиты полезную нагрузку массой более 100 т как в виде многоразового орбитального корабля (ОК), так и в виде самостоятельных крупногабаритных КА.Стартовая масса ракеты может достигать 2400 тонн. Каждый блок первой ступени снабжен четырехкамерным ЖРД РД-170 (11Д521), вторая ступень оснащена четырьмя однокамерными ЖРД РД-0120 (11Д122). Суммарная тяга в начале полета – около 3550 т.Двигатели запускаются на старте одновременно, что позволяет уйти от проблемы запуска двигателей в невесомости и повышает надежность выведения.Центральный блок отделяется на 480-й секунде на высоте 115 км и падает в Тихий океан. Доразгон выполняют двигатели полезного груза, ОК или разгонного блока.Сборка ракеты в «пакет», ее транспортировка на специальном агрегате-установщике на старт ведется с помощью переходного стартово-стыковочного блока Я, который после установки на него ракеты обеспечивает все необходимые связи с пусковым устройством. Блок Я после пуска остается на стартовом комплексе и может использоваться повторно.Комплекс автономного управления построен с поэлементным и схемным резервированием. Ракета оборудована средствами аварийной защиты, обеспечивающими диагностику состояния маршевых двигателей обеих ступеней и своевременное отключение аварийного агрегата. В дополнение к этому установлены системы пожаровзрывопредупреждения.В дальнейшем на базе «Энергии» планировалось создание семейства унифицированных РН, включая РН «Энергия-М» грузоподъемностью до 34 т на низкую орбиту с двумя блоками А первой ступени и уменьшенным центральным блоком второй ступени с одним ЖРД РД-0120; и сверхтяжелый носитель «Вулкан» грузоподъемностью до 200 т с восемью удлиненными блоками А и увеличенным блоком Ц для экспедиции на Луну и Марс.
Главным конструктором системы управления ракеты-носителя был Андрей Саввич Гончар. Идеологом, теоретиком и проектантом системы управления ракетой-носителем у Сергеева был Яков Ейнович Айзенберг. Согласно первоначальным исходным правительственным документам, головным КБ по системе управления в целом было НПО АП – объединение, которым руководил Николай Алексеевич Пилюгин. Позднее было подключено НПО «Электроприбор», которым руководил Владимир Григорьевич Сергеев. Харьковское предприятие отвечало за создание системы управления ракетой, московское – за систему управления орбитального корабля. Командные гироприборы разрабатывались в НИИ ПМ (ОКБ В.И.Кузнецова, теперь НПО "Ротор").Головным оставалось НПО АП (п/я А-1001).Выданное Харьковскому НПО «Электроприбор» (п/я А-7160) задание на разработку непрерывно пополнялось и изменялось.
Одной из проблем, с которыми столкнулись при создании системы управления, явилось "зависание" бортовой вычислительной машины (прибор Ц01М). Суть "зависания" бортовой вычислительной машины заключалась в том, что процесс работы останавливался, как бы спотыкался в режиме самоконтроля, без перехода в режим функционального управления системами. Этот дефект проявлялся и исчезал – "самоустранялся". Вероятность его появления, правда, была чрезвычайно низкой, то вероятность проявления дефекта в полете была очень малой. Эта проблема встала во весь рост, когда первая лётная ракета «Энергия» (6СЛ) полным ходом готовилась к полету. Бригада из п/я А-7160 на полигоне была одной из многочисленных. Работала слаженно, не считаясь со временем. Бригадой руководили А.С.Гончар, В.А.Страшко – терпеливые, сдержанные, контактные и, самое главное, преданные делу люди. 22 февраля 1986 года при попытке провести огневые испытания ДУ блока Ц через 4,2 секунды отказал насос горючего одного из 4-х ЖРД, на 13 секунде после начала его раскрутки, сформировалась команда «Аварийное прекращение пуска» (АПП) и аварийное отключение ДУ..25 апреля огневое испытание ДУ блока Ц было проведено в нужном объёме (290 секунд). Дорога к старту «Энергии» была открыт.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ П.В. ІВАНОВА «ЖИЗНЬ И ПОВЕРЬЯ КРЕСТЬЯН КУПЯНСКОГО УЕЗДА ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ

КрасиковМ.М., кандидат філологічних наук.доцент кафедри етики, естетики та історії культури НТУ «ХПІ», директор етнографічного музею НТУ «ХПІ» «Слобожанські скарби» ім. Г.Хоткевича

(17листопада 2016р.)

Серед напрямів культурної розбудови України виключне значення має вивчення багатющої нематеріальної спадщини місцевих, регіональних традицій. Знання історії та своєрідної усної творчості своєї малої батьківщини вже давно стало показником освіченості та інтелігентності людини, не стільки проявом виключного зацікавлення, скільки нормою спілкування.
Безумовно,щось провіденційне є у тому, що у звичайнісінькому повітовому містечку Куп’янську на північному сході Харківщини оселився у середині ХІХ ст. немолодий чоловік, навіть без вищої освіти, якому згодом судилося стати спражнім Нестором-літописцем життя-буття селянства цього краю. Звали його Петро Іванов. Книга визначного українського етнографа і фольлориста Петра Васильовича Іванова (1837-1931рр), давно вже визнана одним з найкращих «народних щоденників» і справжньою енциклопедією народного побуту слобожан ХІХ ст. В ній зафіксовані побутові дані, начебто й дрібні, але у сукупності надзвичайно виразні, психологічно точні і вкрай необхідні для розуміння того, що назівають ментальністю етносу. Важко знайти такого рівня енциклопедичні описи ( та ще й проведені на основі стаціонарного 30-річного обстеження) всіх сфер життя, всіх проявів свідомості населення регіону, а саме повіту – невеликої, але показової територіальної одиниці, відносно якої дослідницькі узагальнення щодо характеру локальної традиції можуть бути більш-менш адекватними.Збірка П.Іванова має дійсно комплексний характер. «Ефект присутності» у селянському світі досягається тим. що у книзі подається не лише послідовний опис подій, а й наводиться увесь комплекс фольклорних творів, які звучать під час вечорниць, косовиці, колядування і т.п. треба зазначити, що чимало з наведених Івановим прикмет, легенд… унікальний характер, яскраво відбивають світогляд мешканців краю, є архаїчними в своїй основі і не зафіксовані більше ніде, через що індекс цитування цієї праці ось уже протягом століття залишається надзвичайно високим. безперечно, вартісними і вагомими є спостереження и висновки збирача. Першим у дослідницькій літературі П.Іванов у передмові до цієї книни так точно розкрив саму сутність поняття свята для людини традиційної народної культури…
З 1990-х років почалося поступове повернення до нас багатющої спадщини П.В.Іванова.

ПЕВИЦА Э.Ф.БОБРОВА-ПФЕЙФЕР

И.Н.Чуканова, кандидат физико-математических наук, коренная харьковчанка

( 24 ноября 2016г.)

Не во всех современных музыкальных словарях и энциклопедиях есть статьи о певице Э.Ф. Бобровой, а если и есть таковые, то очень краткие. Однако ее творчество было хорошо известно любителям оперного искусства на рубеже 19-20вв. Современники давали высокую оценку голосу певицы, называли его «восхитительным», а саму певицу «звездой», «любительницей вокальных фейерверков».
Элеонора Генриетта Ида Пфейфер (немка по происхождению) родилась в 1875 году в Харькове. После окончания гимназии в 1893 году поступила в музыкальное училище в Киеве. Была ученицей Камилло Эверарди. В дальнейшем почти все партии разучивала под руководством своего учителя. О воспитанниках знаменитого бельгийского певца и педагога Антонина Нежданова говорила - «Быть учеником Эверарди - значит постичь все лучшие стороны итальянского «бельканто». Певица имела голос широкого диапазона с особенно красивыми верхними нотами и средним регистром, первоклассно владела вокальной техникой.
После замужества выступает под именем Эмилия Федоровна Боброва (иногда Боброва-Пфейфер).
После окончания училища в 1897 Боброва с успехом дебютировала в "Гугенотах" Дж. Мейербера в Вильно (ныне Вильнюс). В этом же году весь сезон пела в родном городе. Газета «Южный край» 15 октября 1897 года в заметке «Приезд артистки Бобровой в Харьков» писала - «Уроженка Харькова, училась в киевском музыкальном училище. Выступала на оперной сцене в Вильне, Саратове. В Харькове будет петь весь сезон».
Знакомство с М.М.Бородаем (театральный деятель, актёр, антрепренёр, организатор театральных обществ) сыграло определенную роль в творческой судьбе певицы. Уже следующий сезон она выступает в Казани (1898, Казанско-Саратовское товарищество под упр. М. Бородая).По свидетельству современников, Бородай «прекрасно знал актеров и умел с ними ладить», мог увлечь каждого и «использовать в интересах дела»,подбирал сильные по составу труппы.
В 1901 году Бородай снимает театр «Эрмитаж». Здесь на бенефисе директора-учредителя сада «Эрмитаж» Я. В. Щукина 30 июля в сборном спектакле с участием Ф.Шаляпина поет и Боброва (Недда, «Паяцы»).
Боброва пела в Харькове, Казани (1907, 1908), Саратове (начало 1900-х гг., антр. М. Бородая; сезон 1905/06, «Русская опера под упр. Н. Л. Вронского»), Перми (1898/99), Киеве, Петербурге, Москве (1901, т-р «Эрмитаж», антр. М. Бородая), Одессе (1902, 1910), Екатеринбурге (1912-13, 1914) и других городах. Так, в июле 1909 года на отдыхе дала концерт на Славянских минеральных водах. В программу выступления артистки вошли романсы и отрывки из опер «Лакмэ», «Руслан и Людмила», «Севильский цирюльник» и другие. Газеты тогда писали: «Красота и женственность известной оперной певицы, ее восхитительный голос доставили зрителям незабываемые впечатления».
Репертуар Бобровой включал свыше 30 партий. Ее партнерами были М. Д. Агулин, А. Ф. Арцимович, А. Горина, Е. Ковелькова, А. В. Секар-Рожанский, Ф. И. Шаляпин, Н. А. Шевелёв, С. Энгель-Крон, пела под управлением А.П. Асланова, С. П. Барбини, М. Голинкина, М. М. Ипполитова-Иванова, И. О. Палицына, Б. Плотникова, Л. П. Штейнберга, Э. Ф. Энгеля. Певица Бобровой оставила след в воспоминаниях режиссеров, певцов, любителей оперы.Оперный режиссер и педагог Н.Н.Боголюбов[2] вспоминает: «Яркой «звездой» последних двух сезонов в Перми[3] стала У. Э. Боброва-Пфейфер, колоратурное сопрано. Она была очень красива и женственна и обладала голосом изумительной теплоты. Техника ее колоратуры была «соловьиная»: она как бы родилась вместе с нею. Трель, стаккато, покоряющее соревнование с флейтой, когда звук голоса певицы нельзя было отличить от звука инструмента, все было у этой достойной ученицы прославленного Эверарди. Но великий учитель не мог дать ей одного - сценического тепла. По происхождению немка, певица на сцене во всем была «снегурочкой». Ее замечательный голос, совершенно бессознательно для нее, выражал разнообразные душевные эмоции, а внешне актриса была холодна.На сцене Боброва все делала точно и аккуратно, но это было холодным и формальным искусством.Единственная партия, в которой Боброва была безукоризненна - это Офелия в опере «Гамлет» А. Тома. Артистка была как бы рождена для воплощения оперного варианта великого шекспировского образа. Весь стиль исполнения артисткой этой роли - пение, жест, необыкновенная женственность и красота — все это позволяло думать, особенно в сцене сумасшествия, что именно такой могла быть Офелия Шекспира. С конца декабря в Пермской опере начиналась обыкновенно серия бенефисов любимых артистов. На 30 декабря в бенефис Бобровой был назначен «Гамлет». Богатый уральский золотопромышленник, миллионер Поклевский-Козелл был без ума от Бобровой. В бенефис Боброва утопала в цветах и подарках. Ее поклонник поднес ей в розовой яшмовой шкатулке самородок золота. С 1895 Э.Ф.Боброва выступала в концертах. Исполняла романсы, в том числе П. Чайковского, Э. Грига.Композитор Борис Пулло посвятил певице романс на слова М.Ю.Лермонтова «Слышу ли голос твой…» (1902г).Оставив оперную сцену, Боброва вела педагогическую деятельность.Дата смерти и место захоронения певицы Э.Ф.Бобровой-Пфейфер неизвестны. «Коротка жизнь человека, но еще короче жизнь артиста. Он умирает с того момента, когда навсегда покидает сцену. О нем, об его покорявшем толпу голосе, уменьи и таланте все скоро забывают, и остаются лишь как память о былом, критические этюды, мемуары и газетные рецензии, в которых роются кропотливые историки музыки. Увы! Их изыскания не могут воскресить того, что угасло на веки, не могут заставить нас понять, почувствовать, как пели «баяны дней минувших».

СПОНСОРСКО-МЕЦЕНАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДІНАСТІЇ ХАРИТОНЕНКІВ

Шудрик И.О., кандидат філософських наук, професор кафедрисуспільно-гуманітарних наук Харківського державного університету харчуванняі торгівлі

(1 грудня 2016р.)

Корені династії Харитоненків віднаходяться у XVIII ст. в особі Омеляна Харитоненка. Його син, Герасим Омелянович, народився приблизно у кінці 80-х років XVIII століття. За кмітливість, порядність та любов до праці односельці в 20-ті роки 19 ст. обирають "козацького селянина" Герасима Харитоненка волосним головою. З 1849 року - він купець 3-ї гільдії міста Сум. Крім п'яти синів, Герасим Омелянович мав трьох доньок. Усі діти Герасима Омеляновича Харитоненка народилися у слободі Нижня Сироватка.
Івану Герасимовичу - сину Варвари Іванівни(у дослідника М. Кисіля – Оксани) та Герасима Омеляновича - волосного голови слободи Нижня Сироватка судилося стати засновником знаменитої династії цукрозаводчиків Харитоненків. Але шлях до цієї слави був нелегким, пов'язаний з тяжкою щоденною працею, з рішучістю та ризиком.У багатодітній сім'ї Іван, як і його брати та сестри, з дитинства глибоко усвідомив що таке хліб і як він добувається.Коли Іван підріс, пішов навчатися в парафіяльну школу. Після занять мати залучала його до торгівлі в крамниці. Згодом вона зрозуміла, що син добре метикує в цій справі, бо вже говорить про прибутки та розширення асортименту товарів. Син уже доводив матері, що слід діставати більш цінні товари, а на солі, борошні та крупах доброго зиску не буде.Початкову освіту Іван Харитоненко отримав в парафіяльній школі, де його наставниками були місцевий дячок Калюжний та його помічник - селянин Данило Буряк, який в ті часи був співаком на кліросі.Майбутній засновник династії цукрозаводчиків Іван Харитоненко, отримавши освіту в сільській церковно-парафіяльній школі, поступає на службу до курського купця Худокормова, який володів бакалійною^Іавкою. Через декілька років І. Харитоненко переходить до купця Гладкова, торговця мануфактурою, і на посаді конторщика роз'їжджає по українських ярмарках, де знайомиться з багатьма діловими людьми, укладає торгові угоди. Мабуть, у цей час у нього зародилася мрія самому стати господарем.У кінці 40-х років він переїздить до міста Сум. В листопаді 1849 року купує собі будинок на Воскресенській вулиці.Купець'3-ї гільдії Іван Герасимович Харитоненко одружується з донькою купця І. Ф. Скубенка, яка через декілька місяців помирає. Майже тридцятилітній І. Харитоненко, отримавши у квітні 1852 року свідоцтво з Воскресенської церкви міста Сум, що „...он вдов по первому браку.., ко вступлению в брак с зас-ватанной им невестою, купеческой дочерью, девицею Наталиею Лещинской ... препятствий не сказалось" , одружується вдруге. Від цього шлюбу в них у 1853 році народжується єдиний син Павло. Молодого, але уже досвідченого купця, І. Харитоненка зацікавила торгівля цукром, у вигідності якої він швидко переконався.Іван Герасимович, згадуючи свої перші кроки в закупівлі й продажу цукру, називав своїм вчителем Олексія Микитовича Монакова, який був прикажчиком московських купців, і першим на Сумщині почав торгівлю цукром. В Харківській та сусідніх губерніях І. Г. Харитоненко скуповує цукор для петербурзького купця Єлісєєва, а пізніше бере в оренду два цукрових заводи в поміщика Зборомирського, в селі Старому, та в поміщика Кондратьєва - в селі Улянівка.Але незастрахований завод Зборомирського разом з великим запасом цукру невдовзі згорів дотла. В скрутній ситуації московські і петербурзькі купці підтримали свого ділового партнера з Слобідської України.На заводі Кондратьєва, в Улянівці, справи пішли успішно, і в 1864 році підприємство, маючи 416 робітників, переробило 396,5 тис. пудів цукрового піску .Селянська реформа 1861 року сприяла поширенню купівлі-продажу земель. Поміщики, втративши дешеву робочу силу з кріпосних селян, намагалися позбутися своєї земельної власності.Цим і скористався підприємливий молодий цукрозаводчик Іван Харитоненко. Діставши кредити, він скуповує землю у поміщиків і селян під цукрові плантації і побудову нових заводів. Реформа 1861 року дала великий поштовх для розвитку цукрової промисловості в Україні, тому що вона сприяла будівництву мережі залізниць. В середині 70-х років XIX ст. І. Харитоненко уже володів Улянівським і Кияницьким цукровими заводами Сумського повіту (заснований у 1866 р.), а в 1869 році побудував найбільший на Лівобережній Україні Павловський рафінадний завод (названий в честь сина Павла) в селі Лука. Згодом він опинився в межах м. Суми.В результаті збільшення кількості заводів та підвищення їх потужності завдяки закупівлі нової, більш досконалої техніки та вдосконаленню технології, в Україні різко зростає виробництво цукру. Російський внутрішній і зовнішній ринки потребували великої кількості цукру. Цю потребу в значній мірі задовольняв І. Харитоненко. У 1870 році на території Слобідської України функціонував 21 цукровий завод. А в 1872-1880 роках були побудовані ще три потужних підприємства І. Г. Харитоненка:Пархомівське - Богодухівського повіту (1872 р.), Красноярузьке - Грайворонського повіту (1873 р.) і Миколаївське - Сумського повіту (1880 р.). Щоб забезпечити нові заводи необхідною кількістю цукрової сировини, І. Г. Харитоненко впродовж 1872-1883 років активно скуповує землі в поміщиків та селян.У 1872 році Іван Герасимович скуповує землі в Пархомівці, споруджує тут цукровий завод. Місцеві безземельні селяни, які вимушені були їздити на заробітки до Чупахівського цукрозаводу або в економії Лебединського повіту, тепер мали можливість працювати вдома. За сезон підприємство виробляло більше ніж на півтора мільйона рублів цукру та патоки. При заводі була крамниця з необхідним товаром. У рахунок зарплати робітники могли отримати талони, за які могли купити продукти та речі. Через деякий час І. Г. Харитоненко купив землі Пархомівської економії, яка мала 8,5 тис. десятин. Цим він вирішив проблему з сировиною і робочою силою. В економії були ґуральня, цегельний завод та млин. Новий хазяїн відкриває тут одну з перших в Слобідській Україні метеостанцію. У 1890 році І. Г. Харитоненко повністю реконструює Пар-хомівський цукрозавод.У 1884 році в слободі Мурафа, неподалік від Красного Кута, І. Г. Харитоненко купує землі та орендований ним цукровий завод, відкриває економію, яку назвав "Оленівська", на честь старшої онуки Оленки. Донині збереглися тваринницькі приміщення цієї економії, які й зараз служать Мурафським господарям.У тому ж році на піщаних берегах річки Мерчик, у віковій діброві, новий хазяїн заклав парк з рідкісних дерев. Тут зводять будівлі маєтку, великий манеж, оранжерею, різні господарські приміщення. Садибу називає "Наталівка" - на честь молодшої онуки Наталії. І. Г. Харитоненко розпорядився, щоб цією садибою опікувався його син Павло Іванович.Харитоненко-старший стає власником майже 60 тис. десятин землі й семи цукрових заводів та засновує фірму "Торговий дім І. Г. Харитоненко з сином". Головна контора "Торговий дім І. Г. Харитоненка з сином" знаходилась в Сумах на Троїцькій вулиці. Поряд стояв будинок, в якому проживала родина (зараз у будинках Головної контори розташована райлікарня). Найбільшими цукрозавод-чиками Лівобережжя були Харитоненки та Терещенки. На Лівобережжі Сумський повіт за кількістю розташованих на його території цукрових заводів посідав друге місце в Україні. У 1881 році на Слобожанщині нараховувалося уже 28 цукрових заводів. Серед них виділялись підприємства фірми І. Харитоненка. Діяльність підприємця сприяла тому, що в кінці ХІХ - початку ХХ століть Україна стала найбільшим виробником і експортёром цукру. Династія Харитоненко представляла собою нове явленя не тільки в області торгово-економічної діяльності, а й у справі збереження і збагачення культури.
Династія Харитоненків перетворила Суми в губернське місто, культурний центр з провінційного містечка.
На кошти П. І. Харитоненка у 1901-1914 роках, за зразками Ісакіївського собору і Троїцької церкви у Петербурзі, в Сумах був спору­джений Троїцький собор. На його будівництво він витратив близько півмільйона карбованців. Архітектурно-будівельні роботи виконував архі­тектор Г. Шольц. Мармуровий іконостас для собору проектував славет­ний архітектор О. Шусєв. Він також зробив малюнки мозаїчної підлоги, церковної огорожі, дзвонів. Для іконостаса видатний митець Нєстєров виконав шість образів. У 1914-1915 роках розписи та вітраж «Трійця» здійснив К. Петров-Водкін. Троїцький і Спасо-Преображенський собори в Сумах є виразною загальноміською домінантою. За сприяння П. І. Харитоненка в Сумах у 1911 році збудовано римо-католицьку церкву Пресвятої Діви Марії. Будинок зберігся, але не діє як храм. У своєму відомому маєтку Наталівка П. І. Харитоненко вирі­шив створити культурний центр Харківщини на зразок підмосков­них Абрамцево й Талашкіно. Цей задум розпочався у 1911-1913 ро­ках будівництвом церкви Спаса, яка обійшлася замовнику в 350 тис. крб. Над реалізацією проекту працювали знамениті майстри. Автором проекту був О. Шусєв, керував будівництвом О. Рухлядєв, оформлен­ням церкви займались художник А. Савінов, скульптори С. Конєнков і Матвєєв. Церква була споруджена у староновгородському стилі. Це була не просто присадибна церква, а храм-музей з унікальною колек­цією старовинних ікон XII - XVIII ст. та інших предметів церковної старовини П. Харитоненка. Велику увагу родина приділила освіті в Харківській губернії. Слід наголосити на тому, що Іван Герасимович побудував чотирикласне реальне училище з механічним та хіміко-технічним відділеннями в 1873 році, а вже 1891 році - в училищі встановлено стипендію імені І. Г. Харитоненка.У 1883 р. Харитоненко пожертвував гроші Харківському відділен­ню Російського Музичного товариства для купівлі будинку на Катерино­славській вулиці для музичного училища. Пізніше, в 1890 році, меценат виділив товариству 10 тисяч рублів. Богословсько-філософський часопис «Вера и Разум», повідомляв про побудову в місті Суми духовного училища при значній матеріальній до­помозі І. Г. Харитоненка: «... известный Сумской благотворитель... Иван Герасимович Харитоненко... на постройку духовного училища в Сумах по­жертвовал значительные суммы». Відомо, що І. Г. Харитоненко на це пожертвував 15 тис. руб. Будинок училища було закладено у 1886 році і його зведення закінчено в травні 1888 року. Триповерховий корпус з просторими приміщеннями не тільки відповідав своєму призначенню, але і став окрасою міста. Владика від імені Церкви Божої і її служителів ви­словив «... сердечную благодарность добрым сумским гражданам, с такой любовью у себя, на прекрасном месте, приютившим наше начальное духо­вное училище, за... усердную помощь в сооружении этого дома и храма - и средствами, и личным трудом». На початку 1890 року перед військовим відомством І. Г. Харитоненко порушив питання про побудову і утримання за свій кошт в Сумах кадетського корпусу. Місцем для спорудження будинків запро­понував свою приміську дачу над Пслом та 800 тис. крб., а також вів переговори про щорічне виділення на утримання кадетського корпусу по 100 тис. крб. При цьому Іван Герасимович поставив умову, щоб до цього кадетського корпусу приймали не лише дітей з привілейованих сімей, але й дітей звичайних громадян Сумського повіту без урахуван­ня звань і станів.У різні часи І. Г. Харитоненко значні суми пожертвував на духовні училища та благодійні заклади Харківської єпархії. Глибоко розуміючи соціальну роль освіти та науки, Іван Герасимович завжди виділяв кошти на навчальні цілі, передусім виділяв кошти на навчання студентів та учнівської молоді, на будівництво шкіл і гімназій. Приміром, у 1886 році при Харківській духовній семінарії була за­снована зразкова церковнопарафіяльна школа для практичного озна­йомлення вихованців 5 і 6 класів семінарії з прийомами початкового навчання дітей і взагалі з веденням шкільної справи. На прохання ар­хієпископа Харківського і Охтирського Амвросія І. Г. Харитоненко для побудови будинку цієї школи пожертвував 15 тис. крб. Не менш уваги навчальним закладам приділяв і П. І. Харитоненко. У різні часи він був Почесним опікуном Сумського міського парафіяль­ного училища, Сумського реального училища, церковнопарафіяльної школи при Троїцькій церкві в Сумах, на потреби якої пожертвував 800 крб., владикавказького графа Лорис-Мелікова ремісничого учили­ща та інших закладів. Будівництво кадетського корпусу розпочалося в червні 1901 року і закінчилось через 15 місяців - у вересні 1902 року. Вартість усіх спо­руд сягнула 1 млн. 600 тис. рублів. На спорудження будинків корпусу використано більше 15 млн. пудів цегли, до 1200 куб. сажнів фунда­ментного каменю, майже 70000 пудів залізних балок тощо. Павло Іванович Харитоненко надав значну матеріальну допомогу духовним навчальним закладам Харківської єпархії. В 1882 році Іван Герасимович Харитоненко проспонсорував 30 тисяч рублів на хірургічну клініку для Харківського університету в університетському саду, яка функціонує і досі. На околиці Харкова за проектом архітектора Михайлівського повністю за власний кошт Івана Герасимовича (близько 100 тисяч рублів) був побудований триповерховий корпус студентського гуртожитку на 150 чоловік. Харків'яни називали його «Будинок Харитоненко». 12 серпня 1885 року уряд засновані при університеті 18 стипендій імені І.Г. Харитоненко.Але цей корпус був зайнятий під аудиторії і кабінети ме­дичного факультету До 1941 року в ньому розташовувався головний корпус Медичного інституту, який був зруйнований під час війни. Як попечитель Харківського університету, І. Г. Харитоненко жертвує 50 тис. крб. для того, щоб з державної казни щорічно видавалося по б тис. крб. на утримання при університеті 20 стипендіатів імені імпе­ратора Олександра II та імператора Олександра III, а також 18 стипен­діатів імені жертводавця.Крім того, про іншу меценатську діяльність повідомляється в газе­ті «Южный край», що від 19 серпня 1888 року І. Г. Харитоненко виділив 1 тис. на організацію музею для Харківського технічного товариства.Газета «Южный край», також інформує «Об учреждении в Харькове первого в стране аквариума, для поддержания которого предлагают благотворительные взносы И. Г. Харитоненко и другие» У вересні 1881 року Іван Герасимович Харитоненко пожертвував 5 тис. крб. одноразово і по 500 крб. щорічно на створення і функціону­вання в Харкові фонду протипожежного товариства.Щедрий внесок був внесений П.І.Харитоненко на будівництво пам'ятника Богдану Хмельницькому в Києві. Харитоненко також вносить 2 тисячі рублів на будівництво народного дому в Харкові.Безумовно, це тільки частина добрих справ, здійснена Харитоненками на царині меценатства.Династія Харитоненків зробила значний внесок у розвиток систем охорони здоров’я, освіти, образотворчого та музичного мистецтва в Україні.

ХУДОЖНИК В.І.ЗАРУБІН

Денисенко О.Й., мистецтвознавець, зав відділом українського та російського мистецтва XVI- поч. XXст. Харківського художнього музею

(7 декабря 2016г.)

Практично невідомий широкому загалу життєвий і творчий шлях Віктора Івановича Зарубіна (1866-1928) – уродженця Харкова, сина відомого в Харкові лікаря, зав.кафедрою Харківського університету, професора Івана Кіндратовича Зарубіна. Деякі перипетії його життя нагадують детектив, втім, з благополучним кінцем. Перш ніж стати художником, Зарубін, як і Семирадський, закінчив фізико-математичний факультет Харківського університету. 1891 року вступив нп службу до Харківської Казенної палати чиновником особливих доручень.1893 року вийшов у відставку і відразу відправився до Парижа навчатися живопису. До від’їзду до Франції він також у Харкові відвідував студію Є.Є.Шрейдера. Напрочуд цікаво і колоритно про це пише у своїх спогадах художник А.Рилов, чий життєвий і творчий шлях було тісно пов’язано з наши земляком.Він відкриває маловідомі сторінки біографії Зарубіна. На них варто зупинитись детальніше, оскільки вони проясняють той доволі нелегкий шлях, який довелось йому пройти, пер ніж стати художником. «Окончив университет, Зарубин решил посвятить себя живописи, вопреки желанию отца. Родители не согласились и на брак его с бедной девушкой. Виктор И ванович решил бежать за границу вместе с невестой. В Париже они обвенчались, и он поступил в мастерскую профессора Лефевра. Средства Виктор Иванович добывал, сбывая за гроши свои произведения магазинам. На второй год Зарубин решил дать картину на жюри в Салон.Картина была принята и в первый день продана, что подбодрило молодого художника и дало ему средства для дальнейшего существования. Об куспехпх сына узнал отец и выразил готовность помириться со своим «блудныи» сыном, если тот вернется в Россию и получит академический диплом. Виктор Иванович приехал в Петербург, поступил в Академию худождеств и был принят в мастерскую Куинджи».Практично теж саме скаже про творчість Зарубіна його співучень Микола Реріх: «Віктор Зарубін дав улюблені його Україну, Харківщину, Межигір’я з обозами, паломниками, з далечинню, сповненою його настроями. Мандрівники лицем землі рушають за горби, блищать степові річки, залягають кургани, і шепочуть темні соснові бори».Майже всі роботи Зарубіна, що знаходяться у зіброанніХарківського художнього музею виконані якраз влітку, що,навпаки, свідчить про працездатність митця без будь-яких «сезонних обмежень».На початку ХХ ст. пейзажі Зарубіна були дуже популярними, він був учасником майже всіх виставок, де отримував незмінну похвалу, не раз його було вшановано премією ім.А.І.Куїнджі різних ступенів. 1909 року він отримав звання академіка. Після закінчення Академії Зарубін займає посаду секретаря Товариства заохочення художників. Після революції 1917 року до кінця життя працював у Петрограді, але такого успіху, як раніше, вже не мав. Мистецтвознавці відзначають, що мистецький почерк Віктора Зарубіна позначено певним «полістилізмом»: крім впливу А.Куїнджі, відчутно ремінісценції символізму, стильових напрямків рубежу XIX – поч.XXст.Як і в багатьох роботах Куїнджі, у Зарубіна використано той же композиційний прийо – наближений до глядача перший план у поєднанні з панорамно вирішеною просторовою побудовою. Незважаючи на роки забуття . нині, завдяки колекціонерам і шанувальникам живопису, творчість В.Зарубіна викликає інтерес широкого загалу. У Харкові зберігся фамільний особняк родини Зарубіних (вул.Конторська №3). В Національному університету ім.В.Н.Каразіна збережено добру пам’ять про його батька,І.К.Зарубіна, декана медичного факультету, та брата, лікаря-дерматолога Валентина Івановича Зарубіна, також відомого медика.

ИСТОРИЯ ФОТОГРАФИИ В ХАРЬКОВЕ

В.А.Оглоблин , член Союза фотохудожников Украины и победитель многочисленных международных и национальных конкурсов

(8 декабря 2016г.)

Фотография появилась в 1822 году, Ньепс делает первые изображения - первую светостойкую копию на стекле., а в 1826 г. Жозеф Нисефор Ньепс первым в мире закрепил «солнечный рисунок». Сделал первую долговечную фотографию нацинковойпластине покрытой слоемасфальта. Он ориентировался на использование свойстваасфальта, тонкий слой которого на освещенных местах затвердевает Таким образом, появилась первая известная фотография, которая снималась 14 часов и стоит сейчас 5 млн.долларов. Дагер впервые в мире получил снимок со сравнительно высоким качеством изображения. Он снял довольно сложный натюрморт, составленный из произведений живописи и скульптуры.Фото Дагера – первое фото, где есть человек, выдержка здесь 40 минут. В 1840г. Ю.Корнелиус сделал первый свой автопортрет.
В Петербурге в 1840г появляется фотография и стоила она 40 рублей.Это было очень дорого.
В Украине фотография появилась в 1840-хгодах благодаря иностранным фотографам, участникам международных киевских ярмарок. Первыми фотографами-поселенцами были французы «Жак» и Шарль-Поль Гербст; последний открыл в Киеве дагерротипную студию.
Фотографы в Харькове появились уже в 1850-х годах. Фотографом в Харькове, ставшим первым, согласно К.П. Щелкову, считается Василий Данилович Зайцев. В.Д. Зайцев был выходцем из бывших крепостных В.Н. Каразина и к началу 1850-х годов стал известным в городе ювелиром. В начале 1851 г. он по служебным делам ездил в Париж, где на Всемирной выставке увидел фотографические портреты и пейзажи. Эти фотографии произвели на него огромное впечатление. Зайцев, обладая коммерческой жилкой, закупает необходимое фотографическое оборудование и материалы, возвращается в Харьков и в том же 1851 г. открывает фотомастерскую. Пока, к сожалению, не найдена ни одна из фотографий этого ювелира. Я. П. Данилевский, которому В.Д. Зайцев продал в последствии свою фотомастерскую, работал методом калотипии. Любимым атрибутом в Данилевского были перила. Стоимость фотографии составляла 8 рублей. Ретушером у Я.Данилевского был Иван Крамской, будущий известный художник-передвижник. Его фотографии видных государственных деятелей, писателей и ученых и сегодня можно встретить в крупных музеях Украины и частных коллекциях.Менее известны фотографии Я.П. Данилевского с видами природы и городов Харьковской губернии. Фотомастерская находилась на Николаевской площади дом Куликова №3).
Начало фотографической деятельности Василия Сергеевича Досекина (1829 – 1900) относится к 1856 – 1857 гг. В это время в Харькове, состоявшем на военном положении в связи с Крымской войной, находилось на излечении большое количество солдат и офицеров. Василий Сергеевич, молодой подпоручик, раненный под Севастополем во время Крымской войны прибыл на излечение в Харьков в 1856 г. Немного окрепнув, в 1857 г. открывает фотографическую мастерскую на Екатеринославской улице, № 3 во флигеле усадьбы известного в свое время в Харькове купца К.Н. Кузина. "Фотография В.С. Досекина" уже с первых дней своей работы стала пользоваться популярностью. Применение небольшого формата фотоснимков, что уменьшало их стоимость, давало возможность фотографироваться не только зажиточной части населения. Примерно к этому времени можно отнести создание Досекиным первой серии фотоснимков, запечатлевших Харьков конца 1850-х начала 1860-х годовБлагодаря им мы можем увидеть еще наполовину деревянную Дмитриевскую церковь на Екатеринославской улице (ныне Полтавский шлях), старую Николаевскую церковь (стояла на площади Николаевской – ныне площадь Конституции), здание первого вокзала с прибывающим поездом, лабазы и лавки у здания Успенского собора, только появившиеся двухэтажные кирпичные дома на Екатеринославской и Сумской улицах. С ростом популярности растут и доходы предприятия. Василий Сергеевич переводит свой салон в более приличное помещение в доме напротив – по ул. Екатеринославской, № 6. Этот дом сохранился до настоящего времени. Кроме того, на небольшом земельном участке напротив Дмитриевской церкви Досекин строит фотокопировальню. Собственный дом Досекиных, который построил Василий Сергеевич, находится и по сей день на ул. Сумская, 90.
Алексей Михайлович Иваницкий поступил, как тогда говорили, мальчиком в мастерскую известного в Харькове фотографа и художника Юлия Глентцтнера, фотографические работы которого отличались изысканностью, утончённостью, что присуще больше портретам, созданным живописцами, нежели фотографическим изображениям. А.М. Иваницкий очень быстро прошёл стадии подмастерья и мастера, работал управляющим, а после переезда Ю. Глентцтнера в г. Славянск в 1882 г. выкупил харьковскую и белгородскую фотомастерские и подал прошение о разрешении на самостоятельную фотографическую деятельность. В Харькове фотомастерская располагалась на улице Екатеринославская, № 22. Известность А.М. Иваницкий приобрёл после серии фотографий, сделанных с места крушения царского поезда 17 октября 1888 г. у станции Борки.
В 1880-х годах Харьковская фотография получила европейское признание благодаря работам таких фотографов–новаторов, как В.С. Досекин, А.К. Федецкий и А.М. Иваницкий.
С июня 1886 в Харькове работал фотограф Альфред Федецкий, основатель киноискусства в Украине и трехцветной фотографии, отмечаемый на заграничных выставках за художественные портреты и пейзажи. Согласно резолюции харьковского губернатора Федецкий берет в аренду пустовавшее с 7 апреля ателье фотографа Досекина в доме, на Екатеринославской улице № 6.Спустя два месяца в местной газете появляется сообщение об открытии уже переоборудованного ателье: "Федецкий А.К. – фотограф Двора Ее Императорского Величества Великой княгини Александры Петровны. В прежнем помещении фотографа Досекина. Открытие фотографии 1 августа. Фотоаппаратура привезена из Вены и Лондона".Из сохранившихся фоторабот Федецкого видно, что с первых же шагов самостоятельной деятельности молодой фотограф начал смело отходить от установленных канонов, принятых в практике коллег. Он отказывается от общепринятой статичной "семейной" композиции снимка, стремится создавать портреты, близкие по принципу решения к живописи. Во время детального изучения ранних работ Федецкого, мы обнаружили любопытную деталь: на фотопортретах мастер слегка тонировал дамам губы. Этот нюанс "оживлял" портреты, придавал изображению объем и глубину. Кроме портретной съемки Федецкий создавал жанровые фотокомпозиции и фотопейзажи. Эти работы не раз с успехом экспонировались на отечественных и зарубежных фотовыставках, публиковались в журналах, тиражировались в виде планшетов, даже переносились художниками на большие полотна.
Фотографы в Харькове, которые приобрели известность в 1880-90-х гг.: А. Сучкова, Г. Серебрин, В. Тимошенко, Р. Тукен и др. В конце 19 ст. возникли фотоорганизации как отделения при филиалах Императорского Российского Технического Общества в Харькове, Одессе и Киеве.
После революции, в 1920-30-х гг. и после второй мировой войны в Украине распространение получили фотоаматорские кружки в учреждениях, гражданских организациях, на фабриках. Они периодически устраивали выставки фотографии во всех областных центрах, а также выставки за пределами Украины и конкурсы с денежными премиями. Среди участников этих выставок рекрутировались фоторепортеры для прессы. Известные в 1930-х фотожурналисты К. Лишко, Белоцерковский, Г. Угринович; после войны популярны Б. Градов, Ф. Федоров, М. Козловский, Ю. Шевцов, Е. Анцис, В. Примаченко, И. Кропивницкий, С. Александрович, В. Чупринин, А. Куцан, И. Хижняк и др. Короткое время в Харькове выпускались журналы для фотографов «Фото-Кино» (1924), «Фото для всех» (1928 - 30) и «Фото соцстроительства» (1932 - 34).

П.И.ЧАЙКОВСКИЙ В г. ХАРЬКОВЕ

Д.Д.Солнышкин, кандидат физико-математических наук

(15 декабря 2016г.)

В марте 197 7 г. сотрудник дома-музея в г. Воткинск В.Пролеева нашла в Центральном госархиве г. Москва документы, из которых явствует,что род Чайковских своими корнями--украинское козацтво :"отец мой Федор Чайковский находился в Миргородском полку Омельницкой сотни казаком, а я родился в селе Николаевке, затем в обучении латинского языка- в Киевской академии…"так писал в 1769 г. дед композитора Петр Федорович Чайковский. У П.Ф.Чайковского и его жены Анастасии Степановны Посоховой было 5 сыновей и 4 дочки. Младший сын Иллья Петрович- отец композитора. Со стороны матери Петра Ильича. Александры Андреевны Ассиер, предки были французами.Отец П.И. был начальником Камско-Воткинского завода в чине генерала. Фактически ему была подчинена вся теперишняя Удмуртия. В семье были дети- Зинаида, Николай, Петр(1840),Александра,Ипполит, Анатолий+ Модест.Петя рос нежным, впечатлительным ребенком. Тяга к музыке проявилась рано, в 5 лет, когда он начал верно подбирать мелодии,звучавшие из"оркестрины"- механического рояля. В 1850г. Он поступает в Училище правоведения в г. Петербурге. Там ему повезло- попал к пианисту Рудольфу Кюндингеру, после учебы с ним Петя четко понял, что его будущее--это музыка. В1862г. Он поступает во вновь открывшуюся Петербургскую консерваторию в класс Антона Рубинштейна, по окончании ее получает приглашение на должность преподавателя теории музыки в г. Москву при Московской консерватории, директор--Николай Рубинштейн, где и проработал 12 лет, в должности профессора. В обращении с учениками был удивительно мягок, деликатен и терпелив. П.И. был очень добрый, готовый отдать последний грош просителю. Этим пользовались все, кому не лень. Часто сидел на мели из-за этого. Его очень выручала богатая вдова Надежда Филаретовна фон Мекк, которая не протяжении14лет с 1875 по 1889 г. оказывала ему финансовую помощь. Благодаря чему он мог творить, не размениваясь на частные уроки и др. средства обеспечения жизни. Они с фон Мекк не были лично знакомы, только по переписке знали друг друга.По характеру своего дарования Чайковский прежде всего лирик и драматург- психолог. В его творчестве слита непосредственность, сердечность с глубоким обобщением философских вопросов. По глубине проникновения в душевный мир человека он может быть сопоставлен с Толстым, Достоевским, Левитаном. Петр Ильич создал 10 опер, 3 балета, 7 симфоний, свыше 100 романсов, большое количество фортепианных сочинений. Основа его творчества душевный мир человека. Кроме того, поэтическое воплощение природы и яркие зарисовки народного быта.
П.И.Чайковский очень любил Украину, хорошо знал ее историю, народные обычаи, народное творчество. Он часто жил у своей сестры Александры в селе Каменка Киевской губернии. Муж ее Лев Васильевич Давыдов- сын декабриста В.С.Давыдова. В Каменке бывал А.С.Пушкин. Там в свое время собирались члены "Южного общества " декабристов.
Композитор с младенчества знал и любил украинскую песню. Связь ЧАЙКОВСКОГО с Украиной ярко видна из его произведений, где использованы мотивы украинских народных песен. Петр Ильич писал, что, будучи за границей, он нигде не знал такого вдохновения и полного счастья, как ему давала природа Украины. На Украине им написаны лучшие романсы оп.38 и 47, в которых чувствуется любовь к природе, прославление жизни: "Благословляю вас, леса…" "День ли царит","Я ли в поле да не травушка была…"
На Харьковщину композитор первый раз приехал летом 1864 г. в с. Тростянец у Голициных.. Он писал" живу я спокойно. Увертюра "Гроза" по Островскому хорошо продвигается.." Именно здесь в 1864 году он написал знаменитую увертюру «Гроза». В Тростянце у Голицыных он также познакомился и с семейством Кондратьевых и жил у них в имении Низы.
В Харьков Чайковский первый раз приехал в 1885 году. А в 1885‑м он между двумя поездами успел съездить в город и, проходя мимо театра, а он тогда назывался «Лирический театр» и был на Екатеринославском шляхе, примерно там, где сейчас «Боммер», увидел, что идет «Евгений Онегин». Ему очень захотелось остаться, но он тогда не остался. «Мне очень хотелось остаться,тем более, что Харьков вообще мне симпатичен…А жаль! Этим случаем слышать себя, будучи инкогнито, я очень дорожу" (из письма брату Анатолию). И уже в следующем году, посетив Харьков, побывал в театре, где взял литерную ложу и слушал, как известная певица Мутте исполняла его произведения. Потом в одном из писем маэстро написал, что «было весело слушать несколько своих произведений».
С музыкой Чайковского харьковчане познакомились в 1882году. Газета "Южный край" сообщала о концертах, даваемых силами студентов Харьковского университета, симфонического оркестра Музыкального Общества под рук Ильи Слатина. Несколько раз приезжал с концертами любимый ученик Петра Ильича - Сергей Танеев. В опере ставили его новые вещи: "Мазепу" ,"Евгения Онегина","Пиковую даму" .
Как сообщала моя матушка Ниценко Евлалия Сергеевна в газете "Красное Знамя " от06.05.1990г. по поводу 150-летия со дня рождения Чайковского- Илья Ильич Слатин, директор Харьковского Муз. Общества, несколько раз обращался П.И.Чайковскому с просьбой приехать в Харьков. П.И. отвечал: "затрудняюсь насчет выбора времени, о гонораре не будем говорить, ибо мне невозможно принимать деньги от какого-нибудь отделения МУЗ. Общества"…После длительных гастролей в Европе П.И.возвращался домой в г.КЛИН через Одессу. В поезде он тяжело заболел и вынужден был остановиться в г. Харькове. Здесь его встретил И. Слатин, пригласил к себе домой, где его подлечили и очень внимательно к нему отнеслись.02.02.1893г. П.И. уехал домой. После этого завязалась дружеская переписка между ними., в которой П.И. обращался к Слатину со словами "дорогой Илья Ильич", "милый друг".А ПОСЛЕ ГАСТРОЛЕЙ В Харькове они переходят "на ТЫ".В каждом письме к Слатину П.И. приветствует его жену и сынишек, называя одного "философом", а другого--"разбойником".Наконец 14.03.1893г. Чайковский приезжает в г.Харьков! Для встречи на вокзале собралось большое количество народа, долго не давали П.И.подойти к экипажу, дарили живые цветы, бурно апплодировали. Чайковский был смущен и взволнован. Слатин должен был довести симфонический оркестр до 70 человек. Для этого собрали воедино оркестры муз. училища, оперы, музыкантов из других городов. В частности Исаак Букиник , скрипач, работал в г. Сумы. Он вспоминал, что репетиции были днем 11 и 12 .03.93г. в помещении Дворянского собрания (дворец пионеров на пл. Конституции, разрушен немцами). Хор музучилища разучил "Славу" из оперы П.И."Мазепа", так что при появлении композитора его таким образом приветствовали. П.И. остался доволен исполнением программы, лично благодарил волторниста Волкова, расспрашивал его о жизни. Оркестранты были очарованы обаятельностью П.И. Симфонический оркестр под упр. И.Слатина исполнил "Буря", симфонию № 2, увертюру "1812г.", 1-ю часть концерта для скрипки с оркестром, романсы. Т.к. на концерт все билеты были раскуплены( стоимость 1-5 руб.) ,а желающих попасть было много, то П.И. ПРЕДЛОЖИЛ СДЕЛАТЬ ГЕНЕРАЛЬНУЮ РЕПЕТИЦИЮ ПЛАТНОЙ, НО С ДЕШЕВЫМИ БИЛЕТАМИ, чтобы учащиеся и любители могли послушать .Зал был полон, публика неистово аплодировала. П.И.преподнесли адрес:"Слава вам , наша честь, гордость и украшение страны!" Преподнесли 2 серебряных венка и множество цветов. Молодежь вбежала на эстраду и в кресле понесла П.И. ЧЕРЕЗ ВЕСЬ ЗАЛ , СОПРОВОЖДАЕМАЯ ПРИВЕТСТВИЯМИ И АППЛОДИСМЕНТАМИ. В этот же день был дан торжественный обед в гостинице "Европейская",где остановился П.И. Она была на пл. Р.Люксембург, напротив универмага и разрушена во время2-й мир. войны.На другой день утром П.И.посетил муз.училище( ул.Полтавский шлях № 30).Он обошел все классы, осмотрел рояль ,на котором играл его учитель Антон Рубинштейн, прослушал концерт учеников. Благодарил И.Слатина и педагогов за хорошее муз. воспитание учеников. А после П. И. Чайковский, И. И. Слатин и члены Харьковского Императорского музыкального общества фотографировались в ателье Федецкого, которое находилось там, где сейчас Театр юного зрителя.(ул.Екатеринославская). Харьковский фотограф Федецкий сделал несколько фото Чайковского с преподавателями и отдельно. Портрет свой с дарственной надписью П.И. подарил муз.училищу .Этот портрет сделался самым любимым у композитора. В тот же день П.И. отбыл в г.Клин.
Проводы были еще более торжественными, чем встреча. Вручили массу цветов и бросали вслед уходящему составу.В сентябре 1893г. П.И. писал:" сохранил о Харькове и харьковчанах теплые и светлые воспоминания".Федецкий переслал эти снимки ему в Клин. Далее последовало общение в письмах. В собрании переписки композитора есть и переписка с Федецким по поводу фотографий — они ему очень нравились. Но побывать в Харькове и повидаться со Слатиным композитору не удалось.25.10.1893г. Он внезапно умер в Петербурге, выпив стакан сырой воды. Свалила его холера, вернее ее осложнение- отказали почки.П.И.Чайковский умер на 54-ом году жизни, далеко еще не совершив всего, что сулил его огромный талант. Нужно сказать, что на похоронах Петра Ильича также были харьковчане. И у траурных снимков есть харьковские авторы. Газета "Южный край " от №4421 15.11.1893г писала" вчера состоялся симфонический концерт, под руководством И.Слатина, посвященный памяти П.И.Чайковского. Зал был переполнен. Перед эстрадой-портрет в черной раме, украшен тропическими растениями. Большой портрет, снятый Федецким вовремя пребывания Петра Ильича в Харькове…" Исполнялась 3-я симфония, увертюра "Ромео и Юлия", элегия оп.48 .Несколько романсов исполнили певица Дворец и певец Морской. Концерт прошел под гром аплодисментов.
Чайковский высоко ценил творчество Т.Шевченко. Их объединяло правдивое выражение душевных переживаний человека, любовь к природе. Это нашло выражение в романсах на слова Шевченко "На городи коло броду" и "Садок вишневий коло хаты". В1890г. В г.Киеве П.И. посетил Николая Витальевича Лысенко, внимательно прослушал его оперу "Тарас Бульба" и от души поздравил автора. П.И. настаивал на том. Чтобы Лысенко привез оперу в Петербург для постановки в Мариинском театре. Обещал свою активную поддержку. П.И.Чайковский гениальным чутьем ловил все, что далеко за границами данности того или другого народа. Его украинские творения раскрывают глубокий интерес ко всему народному и входят в фонд общечеловеческого.

«ХЛІБ ВСЬОМУ ГОЛОВА»

И.И.Цихманова, представитель Клуба Органического Земледелия

(22 декабря 2016г.)

По припущеннях учених перший хліб з’явився наземлі більше п’ятнадцяти тисяч років назад.Довгий час люди споживали зерна всирому вигляді. Перші жорна, перше борошно, перший хліб з’явились, коли вони спробували розтирати зерна між каменями, отримуючи крупу, і варити її. Перший хліб мав вигляд рідкої каші. Її унаш час щевживають увигляді хлібної юшки вдеяких країнах Африки і Азії. Ремесло пекарів із древніх часів користувалося особливою пошаною й повагою. В Єгипті, наприклад, на стіні усипальниці одного з фараоніввиявлена детальна картина виготовлення хліба в пекарнях, у музеї міста Гізи зберігається статуетка тістомісильника, якій також кілька тисяч років. Знайомий нам дріжджовий хліб був вперше випечений близько 4500 років тому стародавніми єгиптянами. Він виготовляється із дріжджового тіста, яке отримують, змішуючи борошно жита або пшениці з водою та пивними або хлібопекарськими дріжджами з подальшою ферментацією, яка називається також «підняттям тіста». Спочатку хліб випікали із муки грубішого помолу, ніж нині. Єгиптянам ми також зобов’язані і винаходом перших печей для випікання хліба, а відкриття археологів, зроблені при розкопках стародавніх гробниць, доводять, що цей народ знав не менше 50 різних видів хлібних виробів, у тому числі з різними домішками. У повсякденному харчуванні населення низки країн світу хліб та інші зернові продукти займають більше 50%. Україна займає провідне місце у вирощуванні таких зернових культур як озима пшениця, озиме жито, озимий ячмінь, ярий ячмінь, овес, просо, сорго, гречка, кукурудза. Тепле літо та сприятливі умови зимою дозволяють вирощувати добрі врожаї зернових культур. Різновидів хліба в Україні дуже багато. Пшеничні паляниці вживали частіше як святкові, або обрядові страви, бо в Україні перевагу завжди надавали житньому хлібові. У неврожайні роки паляниці доводилося пекти з домішками ячмінного борошна, висівок тощо. Паляниці були вінцем хліборобської праці, символізували благородство і красу найдревнішої професії у світовій культурі. Багатство і цінність, що містяться в образі паляниці - Сонця, є віддзеркаленням нашого національного обличчя і справжніми свідками споконвічного прагнення народу до волі, удосконалення, краси й сонця. Випікання хліба було одним з найбільш відповідальних та поважних занять жінок, які мешкали у сільській місцевості. Секрети випікання передавалися з покоління у покоління, від матері до дочки. Як частина навичок у приготуванні їжі майстерність у випіканні хліба була чимось, чого матері та вся сільська спільнота очікували від молодої жінки, яка прагнула вийти заміж. Хліб із сілллю — символ гостинності. Традиційно в Україні хліб, як і рушник, є оберегом. Християнська символіка ототожнювала хліб із тілом Божим. В Україні будь-яке свято чи обряд не обходились без паляниці, вона була символом гостинності, прихильності, ритуальним та обереговим знаком. Кругла паляниця символізує сонце, якому поклонялися наші далекі предки. В українській культурі хліб є втіленням життя та добробуту. На хрестини йшли з хлібом, щоб дитина була щасливою та багатою. Коли дівчина давала згоду на шлюб, то обмінювалися хлібом із сватами. Напередодні весілля пекли весільний коровай, калачі та шишки. Хлібом батьки благословляли молодих на щастя, на долю. В Україні хліб та пшениця відіграють особливу роль під час традиційних зимових свят. Вносили в оселю дідух (житній або пшеничний сніп). Готували кутю (обрядову їжу з пшениці з додаванням меду, маку, горохів тощо). На Великдень (Пасху) пекли зі здобного тіста паску, яку прикрашали фарбованим пшоном, маком, цукровою пудрою. Хліб використовували в обрядах зустрічі весни: господині пекли із тіста жайворонків, з якими діти закликали весну і співали веснянки. Традиційно хліб був символом життя, мірилом людських статків, частиною культури.
У Харкові булочниками довгий час були німці. У 50-х роках переселилися до Харкова брати Муравйови і Чекмарьов. Заволоділи усією торгівлею булочної і вижили німців. Відзначимо серед них булочну Муравйових, розташовану на розі Катеринославської, 23 і Ярославській, 22. Хлібний і кондитерський заклад А.Муравьева торгував тортами, мазурками, великим вибором сухарів, а також хлі-бом: білим, пеклеванним, житнім і др.Іван Муравйов розширив на своїй фабриці асортимент до 70 найменувань й і першим ввів рознощиків, які приносили постійним покупцям кондитерські товари і хліб до дому. Серед його упаковок особливо відрізнялися картонні і бумажні конверти для товарів, з різьбленого віконця на покупця маняще визирали пряники, печиво, халва, рулетики, сайки, пастилки та інші. На Москалівці в 1913-1916 рр. працювало три булочних.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ В.ГУРЬЕВА «ГУРЬЕВ КАЗАЧОК (1672-2015)

Красиков М.М., кандидат филологических наук, доцент кафедры этики, эстетики и истории культуры НТУ «ХПИ», директор энографического музея НТУ «ХПИ» «Слобожанські скарби» им. Г.Хоткевича

(29 декабря 2016г.)

Эта книга очерков и мемуаров.Книга имеет научную ценность. Двухтомный труд, над которым автор,скромный сельский библиотекарь,Василий Павлович Гурьев работал более полувека, представляет собой всестороннее повествование о жизни небольшого села Гурьев Казачок, находящегося на русско-украинском пограничье. Это не просто срез жизни одного села за триста с гаком лет, но и повествование о десятках крестьянских судеб. В книге не только прослеживается история села, дано описание быта, религиозной жизни населения, приведены образцы фольклора, но и помещены рассказы о судьбах десятков людей, живших на этой земле с XVII столетия. Особый интерес представляют публикуемые уникальные документы и фотографии из архивов.
Село Гурьев Казачок расположено на южном и северном склонах ручья Протока.Находится село в 22-х км от районного центра, в 65-ти – от Харькова и в 10-ти – от ж.д.станции Одноробовка. Село находится в лесо-степной зоне.Степи эти, согласно данным Военно-административного управления Слободской Украины, входили в состав земель Харьковского полка. Через них проходила линия сторожевых дозоров, которые размещались на насыпанных рядом с Муравским шляхом курганах.
Преследуемые властью «старообрядцы», «староверы» уходили в леса или бежали на окраины государства. Там появлялись староверческие поселения. Таким поселением был Гурьев Казачок. Обитатели поселенийй избегали контактов с внешним миром, строго хранили и соблюдали обряды предков, сделали веру смыслом и образом жизни. На современном этапе близится к закату, приближается к критической точке старообрядчество в этом селе. Последний наставник умер в 1998г. Скоро обычаи и обряды станут преданием. Всегда здесь было распространено земледелие и животноводство. Садоводством не занимались. Каждый метр земли был на учете.
Автор книги В.П.Гурьев – легендарная личность. О нем снят добрый десяток телесюжетов, на основе интервью с ним написано немало журналистских статей. Он – создатель краеведческого музея, автор нескольких книг и вообще «ходячая энциклопедия» жизни старинного староверческого села Гурьев Казачок. На таких, как Василий Гурьев, что называется, земля держится, ибо движет им не желание славы, не корысть, а исключительно любовь к своей малой Родине и желание сохранить память о ней.
СОДЕРЖАНИЕ

Кириченко Ю.С. ПРОСВІТНИЦЬКО-СЕНТИМЕНТАЛІСТСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ У ТВОРЧОСТІ Г.Ф. КВІТКИ-ОСНОВ’ЯНЕНКО С.2-4

Денісенко О.Й. ПРЕЗЕНТАЦІЯ АЛЬБОМУ «ТВОРЦІ УКРАЇНСЬКОГО ПЕЙЗАЖУ», ЛЬВІВ, НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ІМЕНІ АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО С.4

Давидич Т.Ф. СЕМЬЯ БОЧАРОВЫХ – ИЗВЕСТНЫЕ УЧЕНЫЕ В СССР РОДОМ ИЗ ХАРЬКОВА С.4-7

Красиков М.М. ПРЕЗЕНТАЦІЯ 5-ГО ТОМА КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ «НАРОДНА КУЛЬТУРА УКРАЇНЦІВ: ІСТОРИКО-ЕТНОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ» С.7-8

Белоконь Б.С.ХАРЬКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ В ИСТОРИИ

АВИАЦИИ С.8-12

Саяный М.І. ДРУЖИНА ТА СОРАТНИК І.Я.ФРАНКА – НАША ЗЕМЛЯЧКА С.12-15

Сотникова Л.А., ЛЕКЦИЯ-КОНЦЕРТ «100-ЛЕТИЮ КОМПОЗИТОРА-ХАРЬКОВЧАНИНА НИКОЛАЯ ЧАЙКИНА ПОСВЯЩАЕТСЯ» С.15-21

Денисенко О.Й. Т.Г.ШЕВЧЕНКО та И.Е.РЕПИН С.22-24

Игнатьев Н.И. ИСТОРИЯ РАКЕТ.(Цикл лекций. Лекция №1) С.24-29

Давидич Т.Ф. ХРАМЫ ХАРЬКОВА. ЧАСТЬ 2. С.29-32

Коновалова С.П. ТРАДИЦИИ УКРАИНСКОЙ КУХНИ С.32-34

Баева Н.П. ИСТОРИЯ СЕРАФИМЫ ЛАЗАРЕВОЙ (ХАРЬКОВ, 1942г) С.34-37

Денисенко О.Й. ХАРКОВСКИЙ КОЛЛЕКЦИОНЕР Б.Г.ФИЛОНОВ С.37-39

Власко В.Е.. КОСМОНАВТЫ ХАРЬКОВЩИНЫ С.39-46

Солнышкин Д.Д. СЕМЬЯ АЛЧЕВСКИХ С.46-49

Оконевская О.М. «ЛЕНИНГРАДКА» ФИЛЬМ ОБ О.Ф.БЕРГГОЛЬЦ.

ЧАСТЬ 4-я «УЗЕЛ» С.49-50

Телепнева Л.Г. И.И.МЕЧНИКОВ – ЧЕЛОВЕК МИРА С.50-54

Игнатьев Н.И. ИСТОРИЯ РАКЕТ. Лекция №2 С.54-60

Щедрин А.Т.,, Шудрик И.А.ХАРКіВСЬКИЙ БОГОСЛОВСЬКО-ФіЛОСОФСЬКИЙ ЧАСОПИС «ВЪРА И РАЗУМЪ» С.60-62

Мироненко-Очерет З.В. «ЛЮБОВ ДО РіДНОЇ БАНДУРОНЬКИ Я ПРОНЕСУ ЧЕРЕЗ УСЕ ЖИТТЯ». Концерт класса бандуры Детской школы искусств №2 имени П.И.Чайковского С.63

Коваль И.Г. «А.П. ЧЕХОВ И СЕМЬЯ ЛИНТВАРЕВЫХ» С.64-65

Чуканова И.Н. КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ (Село Великий Бобрик) С.66-67

Салина Н.Ю. ПРЕЗЕНТАЦИЯ АЛЬБОМА «НЕСКУЧНЕ: ЗУСТРІЧ ЧЕРЕЗ СТОЛІТТЯ» С.68

Денисенко О.Й. ПАМЯТЬ ХОХЛАЦКОЙ КРОВИ: И.Е.РЕПИН И УКРАИНА» С.69

ПРОЕКТ «Я ПОМНЮ…» ВСТРЕЧА С КОЛЛЕКЦИОНЕРОМ, ПРОФЕССОРОМ НТУ «ХПИ» А.В.ГОРЕЛЫМ (Автор проекта Красиков М.М.) С.69-71.

Вярвильский М.В. «КРОВАВА ПЛЯМА»: МОНОСПЕКТАКЛЬ ПО ДРАМАТИЧНОМУ ЕТЮДУ И.Я.ФРАНКА «ЧИ ВДУРІЛА?» С.71-72

Гузенко В. ИСТОРИЯ ХАРЬКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ С.72-78

Коновалова С.П. «ВЕСІЛЬНИЙ ОБРЯД» С.78-80

Бахтина С.А. ПРОТОИЕРЕЙ ХАРЬКОВСКОЙ ЕПАРХИИ ФОМИН ПЕТР ГЕОРГИЕВИЧ – ДИРЕКТОР ХАРЬКОВСКОГО ЕПАРХИАЛЬНОГО ЦЕРКОВНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ» С.80-82

Шудрик И.О. ПРЕЗЕНТАЦИЯ МЕМУАРІВ ПРОФЕСОРА ШУДРИКА И.О.

«ФРОНТОВИКИ ТА ЇХНІ ДІТИ» С.82-89

Бєжанова В.С. НЕВІДОМИЙ О.П.ДОВЖЕНКО С.89-91

Пушкарь В.И. ВКЛАД НЕМЦЕВ В РАЗВИТИЕ ХАРЬКОВА И ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА С.91-97

Денісенко О.Й. «СЕРГІЙ ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ І УКРАЇНСЬКЕ ВІДРОДЖЕННЯ У ХАРКОВІ» С.97

Пушкарь В.И. «ЭТНИЧЕСКИЕ НЕМЦЫ ХАРЬКОВА»

(ДЕМОНСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА) С.97-98

Шорохов С.Ю. ГЕРБ БУДИНКУ МАЛЯВИНИХ С.98-99

Чуканова И.Н. АРХИТЕКТОР В.М. СЫРОМЯТНИКОВ С.99-102.

КУЛЬТУРА БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ СТРАН (ИОРДАНИЯ И ПАЛЕСТИНА) Исламский центр С.103-104

Игнатьев Н.И. ИСТОРИЯ РАКЕТ. Лекция №3 С.104-107

Красиков М.М. ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ П.В. ІВАНОВА «ЖИЗНЬ И ПОВЕРЬЯ КРЕСТЬЯН КУПЯНСКОГО УЕЗДА ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ С.108-109

Чуканова Н.И. ПЕВИЦА Э.Ф.БОБРОВА-ПФЕЙФЕР С.109-112

Шудрик И.О. СПОНСОРСКО-МЕЦЕНАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДІНАСТІЇ

ХАРИТОНЕНКІВ С.112-119

Денисенко О.Й. ХУДОЖНИК В.І.ЗАРУБІН С.119-120

Оглоблин В.А. ИСТОРИЯ ФОТОГРАФИИ В ХАРЬКОВЕ С.120-124

Солнышкин Д.Д. П.И.ЧАЙКОВСКИЙ В г. ХАРЬКОВЕ С.124-129

Цихманова И.И. «ХЛІБ ВСЬОМУ ГОЛОВА» С.129-131.

Красиков М.М. ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ В.ГУРЬЕВА«ГУРЬЕВ КАЗАЧОК (1672-2015) С.132-133.

Составитель, редактор, компьютерный набор, верстка главный библиограф ЦБ имени И.Я.Франко В.С.Бежанова

Кол-во просмотров: 621

Комментарии

Для того, чтобы оставить комментарий на сайте, залогиньтесь или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Новости

Календарь

Предыдущая Декабрь 2019 Следующая
ПВСЧПСВ
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031